Jas­mi­na Jasha­raj

– för­svun­nen se­dan 1997

Mord & Mysterier - - Helénmordet -

I ju­li år 1997 gick sex­å­ri­ga Jas­mi­na Jasha­raj hem­i­från bo­sta­den i Säv­sjö för att le­ka med någ­ra kom­pi­sar. Vän­ner­na skilj­des åt vid 20-ti­den på kväl­len och där­ef­ter finns ing­en känd iakt­ta­gel­se av Jas­mi­na. Po­li­sen miss­tän­ker att ett brott har be­gåtts och man sö­ker ef­ter sex­å­ring­en med dy­ka­re, he­li­kop­ter och även mi­li­tä­ren och hem­vär­net del­tar i sö­kan­det. Men man hit­tar inga spår ef­ter Jas­mi­na Jasha­raj. Po­li­sen får in fle­ra tips om var hon kan ha setts – men ing­et av tip­sen ­le­der nå­gon­stans.

I sep­tem­ber sam­ma år an­hål­ler man en man i 40-års­ål­dern som skä­li­gen miss­tänkt. Man­nen var ti­di­ga­re dömd för sex­brott mot barn, men man­nen för­sätts på fri fot ef­tersom po­li­sen sak­nar be­vis. Ef­ter sju år, år 2004, får po­li­sen upp ögo­nen för Ulf Ols­son, dömd för mor­det på ti­o­å­ri­ga He­lén Nils­son och 26-åri­ga Jan­ni­ca Ek­blad. Men po­li­sen kun­de in­te hit­ta någ­ra kopp­ling­ar mel­lan Ulf Ols­son och ­Jas­mi­nas för­svin­nan­de.

Tio år se­na­re fick po­li­sen upp ögo­nen för yt­ter­li­ga­re en dömd barn- och dub­bel­mör­da­re, An­ders Eklund. Han an­hölls som skä­li­gen miss­tänkt för mord al­ter­na­tivt män­ni­sko­rov. Men år 2016 av­skrevs han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.