Jo­han Asplund

– för­svun­nen se­dan 1980

Mord & Mysterier - - Helénmordet -

Ti­digt på mor­go­nen den 7 no­vem­ber 1980 för­svann el­va­å­ri­ge Jo­han Asplund från sitt hem i Sundsvall. För­svin­nan­det upp­täck­tes se­na­re un­der da­gen, när ­Jo­hans för­äld­rar fick re­da på att so­nen ald­rig kom­mit iväg till sko­lan. Man miss­tänk­te att mam­mans ex-sam­bo kun­de ha rö­vat bort Jo­han Asplund och fem år ef­ter hans för­svin­nan­de väck­tes ett så kal­lat en­skilt åtal mot ex-sam­bon, som döm­des för ola­ga fri­hets­be­rö­van­de i tings­rät­ten. ­Hov­rät­ten val­de se­dan att fria man­nen.

Se­na­re er­kän­de Tho­mas Quick, nu­me­ra Stu­re Berg­wall, att han ha­de mör­dat el­va­å­ri­ge Jo­han Asplund och han döm­des ­se­na­re för mor­det. År 2008 tog Tho­mas Quick till­ba­ka sitt er­kän­nan­de och han ­fri­a­des se­na­re för mor­det.

Mor­det på Jo­han Asplund är nu pre­skri­be­rat och ing­en kan allt­så dö­mas för brott mot ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.