Fö­re­ta­ga­re blåsta på mil­jo­ner av sjö­r­äd­da­re

Mord & Mysterier - - Helénmordet -

– När jag räk­nar på det här så kos­tar det oss bå­de tid och peng­ar. Det in­ne­bär att vi får pla­ne­ra mer och läg­ga om sche­man för att allt ska fun­ka. Men att räd­da liv är vik­ti­gast, och jag är stolt över att ha an­ställ­da som är fri­vil­li­ga sjö­r­äd­da­re. Jo­han Hen­riks­son, vd på Ve­ri­sec

Svens­ka sjö­r­äd­da­re kan in­te le­va på att räd­da liv. De job­bar ide­ellt och får ing­en lön för sin in­sats. Än­då har Sjör­ädd­nings­säll­ska­pet över tvåtu­sen fri­vil­li­ga i he­la lan­det. De all­ra f les­ta har två jobb för att kla­ra sitt up­pe­häl­le, ett med lön och ett ut­an. Men för att det ska fun­ge­ra be­hövs för­stå­en­de ar­bets­gi­va­re som lå­ter sjö­r­äd­dar­na släp­pa allt och ru­sa iväg när lar­met går.

– Vi vill tac­ka al­la ar­bets­gi­va­re för att vå­ra sjö­r­äd­da­re får ryc­ka ut un­der or­di­na­rie ar­bets­tid, sä­ger Cia Sjöstedt, vd på Sjör­ädd­nings­säll­ska­pet. Sam­man­lagt hand­lar det om ar­bets­tid värd många mil­jo­ner var­je år.

Sjör­ädd­nings­säll­ska­pet är en ide­ell or­ga­ni­sa­tion med 2300 fri­vil­li­ga sjö­r­äd­da­re runt om i lan­det. Tack va­re dem kan Sjör­ädd­nings­säll­ska­pet all­tid ha jour längs he­la den svens­ka kus­ten och i f le­ra sto­ra in­sjö­ar.

Ge ett bi­drag el­ler bli med­lem på sjo­radd­ning.se. Som med­lem får du själv hjälp när du be­hö­ver, även om det ba­ra hand­lar om mo­tor­stopp en strå­lan­de som­mar­dag. Det är Sjör­ädd­nings­säll­ska­pets tack för ditt stöd.

Rädd­nings­sta­tio­nen på Da­larö lar­ma­des 19 ju­li 2017 om brin­nan­de se­gel­båt i Ersta­vi­ken. Sjör­ädd­nings­säll­ska­pet räd­da­de två per­so­ner ur vatt­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.