Ale­jandro Ro­sa­les Castil­lo, 20

Mord & Mysterier - - Ambulansmorden -

På lis­tan se­dan 24 ok­to­ber 2017.

Söks för miss­tänkt in­bland­ning i mor­det på en kvinn­lig med­ar­be­ta­re, Truc Qu­an ’’San­dy” Ly Le, i ­Char­lot­te, North Carolina 2016. De ha­de ar­be­tat till­sam­mans på en re­stau­rang och Ly Le ha­de lå­nat ut peng­ar till Castil­lo.

Till en bör­jan be­hand­la­de in­te po­li­sen det som ett mord då ­Castil­lo, Ly Le samt yt­ter­li­ga­re en kvinn­lig med­ar­be­ta­re, Ah­mia ’’Mia” Fe­as­ter, ha­de rap­por­te­rats ­sak­na­de. Strax där­ef­ter hit­ta­des Ly Les kropp i ett skogs­par­ti med en skott­ska­da i hu­vu­det.

Castil­lo och Fe­as­ter fång­a­des på över­vak­nings­ka­me­ror då de flyd­de över grän­sen till Mex­i­ko. ­Fe­as­ter över­läm­na­de sig till po­li­sen

Be­lö­ning för tips som le­der till hans ­gri­pan­de:

100 000 dol­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.