Ro­bert Wil­li­am Fisher, 55

Mord & Mysterier - - Ambulansmorden -

På lis­tan se­dan den 29 ju­ni 2002.

Fisher miss­tänks ha mör­dat sin fru och de­ras två små barn i Scotts­da­le, Ari­zo­na 2001. Ut­åt sett ver­ka­de fa­mil­jen Fisher – pap­pa Ro­bert, mam­ma Ma­ry och bar­nen Brit­ta­ny, 12, och Ro­bert Jr, 10 – va­ra en lyck­lig fa­milj, men vän­ner till pa­ret skul­le se­na­re be­rät­ta att Ro­bert var en ma­ni­pu­la­tiv, otro­gen ma­ke som of­ta för­öd­mju­ka­de sin fru. Strax in­nan mor­det be­rät­ta­de Ma­ry för en vän att hon tänk­te skil­ja sig – men hon fick ald­rig chan­sen. Ro­bert Fisher skar hal­sen av he­la sin fa­milj – ­Ma­ry ha­de även skju­tits i hu­vu­det – in­nan han ­för­stör­de hu­set ge­nom en gas­ex­plo­sion och flyd­de.

Be­lö­ning för tips som le­der till hans ­gri­pan­de:

100 000 dol­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.