TIDS­LIN­JE/1990

Mord & Mysterier - - Dubbelmordet I Bagarmossenn -

Ju­ni:

Ka­rin ­kom­mer till Sve­ri­ge från Hol­land för att bli trä­na­re åt ett soft­ball-lag.

Slu­tet av au­gusti:

Ka­rin bor i en väns lä­gen­het i Gub­bäng­en. I trap­pen träf­far hon Ro­bert, vars bror äger en lä­gen­het i sam­ma upp­gång. De in­le­der en re­la­tion.

Slu­tet på ­sep­tem­ber:

Ka­rin flyt­tar in i soft­ball­för­e­ning­ens lo­kal i ­Ba­gar­mos­sen.

Slu­tet på ok­to­ber ­el­ler bör­jan på no­vem­ber:

Ka­rin an­mä­ler till ­klub­bens sek­re­te­ra­re att hon tap­pat si­na nyck­lar.

19 ok­to­ber:

Ka­rin bör­jar på re­stau­rang Ka­os i gam­la stan som ser­vi­tris. Jim och ­Ka­rin ­in­le­der en ­re­la­tion.

8 no­vem­ber:

­Ka­rin gör slut med Ro­bert på kväl­len. Pa­ret är på pu­ben Klos­ter på Kungs­hol­men. ­Ka­rin åker se­dan för att träf­fa Jim.

9 no­vem­ber:

En klubb­med­lem ­be­sö­ker lo­ka­len käl­lar­lo­ka­len vid 18-ti­den och upp­täc­ker att en man up­pe­hål­ler sig där. Man­nen sä­ger att han ’’är med ­Ka­rin’’.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.