Vitt­net be­rät­tar för tings­rät­ten att ­Ro­bert sagt att han ska dö­da ­ho­nom

Mord & Mysterier - - Dubbelmordet I Bagarmossenn -

rum­met och kom­mit till­ba­ka igen ut­an att han ha­de märkt ­nå­got.

gång­en som ­Ro­berts när­mas­te an­hö­ri­ga blir in­drag­na i hans våld­sam­he­ter.

De är på plats då han ho­tar ett vitt­ne med en pi­stol som han sli­ter fram ur handsk­fac­ket ef­ter en smär­re bilin­ci­dent. Vitt­net be­rät­tar för tings­rät­ten att Ro­bert sagt att han skul­le dö­da ho­nom.

Sam­ma sys­ter, svå­ger och bror som gi­vit Ro­bert ali­bi för mord­nat­ten har för­sökt att lug­na ner si­tu­a­tio­nen som lan­dar i rätts­sal med straff­på­följd för Ro­bert.

Fak­tum är att Ro­berts lis­ta av för­bry­tel­ser säl­lan bryts.

De är av va­ri­e­rad tyngd, men många är av all­var­lig art och det är of­ta va­pen in­blan­da­de.

2003 tar po­li­sen ho­nom på en re­stau­rang i Sund­by­berg med en lad­dad Sig Sau­er. Sam­ma typ av ­pi­stol som po­li­sen har som ­tjäns­te­va­pen.

Det är in­te förs­ta

ef­ter dub­bel­mor­det i Bagar­mos­sen in­leds spe­lar en av Ro­berts an­hö­ri­ga en lag­vid­rig roll.

Ma­rie Mar­tens är på plats i Stock­holms tings­rätt i egen­skap av när­mast an­hö­rig i Sve­ri­ge.

– Ro­berts bror kom fram till mig vid en pa­us ut­an­för rätts­sa­len. Han sa nå­got om att vi skul­le slu­ta tra­kas­se­ra hans bror. Jag upp­fat­ta­de det som ett hot, sä­ger Ma­rie.

Det Ma­rie Mar­tens be­skri­ver kan klas­si­fi­ce­ras som över­grepp i rätts­sak.

Även Af­ton­bla­dets re­por­ter Lennart Håård mö­ter bro­dern ut­an­för rätts­sa­len vid sam­ma ­till­fäl­le.

– Han ha­de ett ne­ga­tivt upp­trä­dan­de som grän­sa­de till ­hot­full­het, sä­ger han.

Kam­mar­å­kla­ga­re Mats ­Roll­bäck dri­ver te­o­rin att Ro­bert ha­de ­ge­nom­fört då­det av svart­sju­ka. Ro­berts ad­vo­kat To­mas ­Rot­h­pfef­fer, som har fö­re­trätt ­ho­nom många gång­er ef­teråt, smu­lar full­stän­digt sön­der åta­let.

Det finns ing­en tek­nisk ­be­vis­ning.

Inga tyd­li­ga ­ut­pe­kan­den från vitt­nen. Åta­let ogil­las. Ro­bert släpps på fri fot. Dub­bel­mor­det hand­läggs ­fort­fa­ran­de av Kal­la fall-grup­pen in­om po­li­sen.

När rät­te­gång­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.