Vad hän­de sen?

Mord & Mysterier - - Vad Hände Sen? -

av­fär­da­de en ­fe­de­ral do­ma­re Das­seys dom. Sam­ma do­ma­re be­ord­ra­de att Das­sey skul­le släp­pas i ­no­vem­ber sam­ma år.

Åkla­ga­ren över­kla­ga­de ­ären­det och Das­sey blev in­te fri­släppt. I ju­ni i år bad den ­nu­me­ra 28-åri­ge man­nen ­Högs­ta dom­sto­len att hö­ra hans fall. De be­slu­ta­de att fal­let in­te kom­mer att be­hand­las.

Das­sey käm­par fort­fa­ran­de för att bli frikänd.

Ste­ven Ave­ry har häv­dat sin oskuld he­la ti­den. Ave­ry val­de ett nytt för­svarsteam med en ex­pert på ju­sti­ti­e­mord vid namn Kathleen Zell­ner i ­spet­sen.

I au­gusti 2016

Zell­ner har re­dan över­kla­gat Ave­rys fall fle­ra gång­er. År 2017 av­slogs en ny rät­te­gång, men Zell­ner fort­sät­ter att an­sö­ka om en ny rät­te­gång för sin kli­ent.

Net­flix med­de­la­de re­dan 2016 att Ma­king a mur­de­rer skul­le få en and­ra sä­song. Den är pla­ne­rad att kom­ma ut 19 ok­to­ber 2018. Det för­vän­tas att nya de­tal­jer kom­mer att ­av­slö­jas.

En­ligt Bu­si­ness In­si­der kom­mer det att fin­nas en an­nan upp­föl­ja­re för att vi­sa den and­ra si­dan av ären­det.

Den har ti­teln Con­victing a mur­de­rer och vi­sar hur po­li­sen och utre­dar­na ar­be­ta­de.

Fo­to: TT Fo­to: TT

Bror­so­nen Bren­dan Das­seys be­kän­nel­se blev åkla­ga­rens främs­ta be­vis. Ben­res­ter från The­re­sa Hal­bach hit­ta­des på Ave­rys tomt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.