Tin­kers päls fäll­de mör­da­ren

Mord & Mysterier - - Hampshire,2012 - Gu­nil­la Granqvist

Någ­ra stu­den­ter

gjor­de den ­ma­kab­ra upp­täck­te på Sout­h­sea be­ach i Eng­land. En tor­so inlin­dad i ett dusch­för­hänge låg och flöt vid strand­lin­jen.

På en an­nan plats upp­täck­tes ett par ben och en höft.

Kvar­le­vor­na iden­ti­fi­e­ra­des som till­hö­ran­de Da­vid Guy, en 30-årig man bo­en­des i en hus­vagn i Sout­h­sea.

Po­li­sens tek­ni­ker kun­de säk­ra spår från dusch­för­häng­et som fick dem att sö­ka på en ovan­lig plats. Ett an­tal katt­hår tes­ta­des mot en da­ta­bas över brit­tis­ka kat­ter och man fick en dna­träff. De kun­de iden­ti­fi­e­ra hå­ren som till­hö­ran­de kat­ten Tin­ker, vars hus­se Da­vid Hil­der, 47, ha­de va­rit vän med Da­vid Guy. En vän­skap som in­te ha­de va­rit allt ige­nom har­mo­nisk och som ibland ha­de va­rit våld­sam.

Po­li­sen gjor­de ett be­sök hos ­Tin­kers hus­se och kun­de hit­ta Da­vid Guys blod i hans lä­gen­het.

Skrot­sam­la­ren Da­vid Hil­der ­me­na­de att han in­te ha­de någ­ra ­min­nen av att ha ge­nom­fört då­det. In­te hel­ler min­des han att han ha­de frak­tat kropps­de­lar­na till kus­ten med sin skrot­sam­lar­cy­kel. Ex­akt vad som ha­de för­an­lett att Da­vid Guy brag­tes om li­vet har ald­rig bli­vit klar­lagt, men en­ligt rät­ten ha­de de of­ta grä­lat om Hil­ders katt ­Tin­ker. Da­vid Hil­der döm­des till livs­tids fäng­el­se för dråp och kat­ten Tin­ker har fått ett nytt hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.