Mäns våld mot kvin­nor ­föl­jer ett möns­ter lyc’ka­des Bil­ly ­än­då gö­ra ­verk­lig­het av ho­ten som To­va ­be­rät­ta­de om i sin dag­bok

Mord & Mysterier - - Fallet Jag Aldrig Glömmer -

Det är säl­lan man får ta del av häls­ning­ar från nå­gon som in­te finns mer. När det sker blir det ex­tra på­tag­ligt vad som fak­tiskt hänt och var­för per­so­nen ifrå­ga in­te läng­re finns med oss i li­vet:

”Om nå­got hän­der så vill jag att mam­ma, pap­pa och lil­le­bror ska ­ve­ta att jag äls­kar er över allt an­nat på jor­den och ut­an er vo­re jag ­ingen­ting”, lä­ser åkla­ga­re Chris­ter Sam­mens.

Som om al­la åskå­da­re i rät­te­gångs­sa­len i Hu­diksvalls tings­rätt var en och sam­ma per­son ut­bris­ter lik­som ett ge­men­samt stön när ­häls­ning­en från dö­da To­va Mo­berg lä­ses upp.

Hen­nes fa­milj sit­ter längst fram, för­äld­rar­na bred­vid åkla­ga­ren som lä­ser högt ur 19-åri­ga To­vas dag­bok.

To­va som ald­rig fick ta stu­den­ten ut­an istäl­let mör­da­des kall­blo­digt av den unge man som sit­ter i ljus trö­ja, bei­ge byx­or och rått­fär­gad sid­be­na mitt emot hen­nes för­äld­rar, på ­and­ra si­dan i sa­len.

för­svun­nen ett halv­år ti­di­ga­re, den 14 maj 2017. Hen­nes för­äld­rar miss­tänk­te snart att det var han, Bil­ly Fa­ger­ström, som kun­de ha nå­got med hen­nes för­svin­nan­de att gö­ra. Se­na­re ­sam­ma dag som hon an­mäl­des ­sak­nad val­de po­li­sen i sam­råd med an­hö­ri­ga att gå ut med en bild på den sak­na­de unga kvin­nan. Och ­ef­ter det blev he­la Sve­ri­ge en­ga­ge­ra­de i hen­nes livs­ö­de. Man hop­pa­des hit­ta hen­ne vid liv. Ef­ter drygt tre

To­va ha­de an­mälts

dygn stod det klar att det in­te skul­le bli så. Hen­nes kropp ha­de hit­tats i vatt­net vid Bil­ly Fa­ger­ströms gård. Hon ha­de bli­vit bru­talt mör­dad, ­sla­gen fle­ra gång­er med en ham­ma­re, dum­pad i en skott­kär­ra.

viss­te man in­te då. Den som se­na­re skul­le be­rät­ta om­fatt­ning­en av allt våld hon ut­satts för var To­va själv. Fa­mil­jen ha­de in­te ve­tat allt vad hon ut­satts för, men än­då för­sökt hjäl­pa hen­ne att bli kvitt Bil­ly och ta sig ur re­la­tio­nen.

Un­der vå­ren ha­de fa­mil­jen trott att man kla­rat det, när hon till­slut läm­nat ho­nom. Men Bil­ly lyc­ka­des

Men bak­grun­den

än­då gö­ra verk­lig­het av ho­ten som To­va be­rät­ta­de om i sin dag­bok.

Och det var just hen­nes eg­na ­an­teck­ning­ar som se­na­re var en stor del i att ex-pojk­vän­nen Bil­ly ­Fa­ger­ström även kun­de åta­las för grov kvin­no­fridskränk­ning: sju fall av miss­han­del, åt­ta fall av ola­ga hot, ofre­dan­de och ola­ga tvång.

I dag­bo­ken be­rät­ta­de hon med eg­na ord om vad hon ut­satts för: hur han in­te vil­le att hon skul­le um­gås med si­na vän­ner, kräv­de att hon ”gjor­de slut” med dem, hur han slog, hur han skul­le dö­da hen­ne om hon läm­na­de ho­nom. Men även Bil­ly skrev med­de­lan­den till hen­ne, hur hon var en ”kor­kad fe­mi­nist” som ”för­tjä­nar fuc­king skit”.

finns i al­la sam­hälls­klas­ser, i al­la åld­rar. När vi jour­na­lis­ter rap­por­te­rar om fall där män mör­dar kvin­nor de sagt sig ­äls­ka dy­ker – i stort sett ute­slu­tan­de – den här ty­pen av spår upp. Våld som bru­kats i oli­ka for­mer: fy­sisk och psy­kisk miss­han­del. Of­ta har de po­li­san­mälts ti­di­ga­re, ibland har ­an­mäl­ning­ar­na ta­gits till­ba­ka. ­Kanske har kvin­nor­na sökt om ­kon­takt­för­bud, in­te säl­lan har det av åkla­ga­re be­dömts sak­nas skäl för att ge ett så­dant. För­rän det är för sent.

Var­je år mör­das un­ge­fär 13 kvin­nor av män de haft en re­la­tion till. To­va Mo­berg hop­pa­des att hon skul­le över­le­va ter­rorn – skrev i sin dag­bok att hon skul­le dra om hon över­lev­de till som­ma­ren – men hon över­lev­de in­te.

Mäns våld mot kvin­nor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.