Bar­ba­ra ­an­la­de en ­ör­ta­gård på ma­kens grav

Mord & Mysterier - - Tills Döden Skiljer Oss Åt -

Bar­ba­ra Scott, 64, var trött på att ta hand om sin hjärt­sju­ka ma­ke. Så hon mör­da­de ho­nom – och bör­ja­de od­la per­sil­ja på hans grav.

Här är den ma­kab­ra ­histo­ri­en som ska­ka­de ett helt sam­häl­le i grun­den.

Om du ha­de be­sökt Bar­ba­ra Scott på vå­ren 2012 ha­de du san­no­likt mötts av en glad kvin­na som gär­na bjöd på fi­ka – och vi­sa­de upp sin vack­ra träd­gård.

Bar­ba­ra, 64, bod­de till­sam­mans med sin ma­ke Ben­ny i ett pryd­ligt hus på South Good­man Avenue i det lil­la sam­häl­let La­ke Al­fred i Flo­ri­da. Pa­ret Scott var kän­da som ett vän­ligt par, och Bar­ba­ra sågs av många som en god­hjär­tad kvin­na som of­ta be­sök­te sin se­nil­de­men­ta gam­la mor på ett ål­der­doms­hem i när­he­ten.

Hon tog även hand om Ben­ny, 77, som se­dan länge drogs med en hjär­tå­kom­ma vil­ket gjor­de ho­nom svag och trött. Men de som be­sök­te pa­ret Scott på vå­ren 2012 märk­te nå­got be­syn­ner­ligt; Ben­ny var ald­rig hem­ma.

– Han är och häl­sar på vå­ra släk­ting­ar i Okla­ho­ma, sa Bar­ba­ra när hen­nes dot­ter och svär­son und­ra­de var Ben­ny be­fann sig.

Okla­ho­ma ­ring­de och vil­le pra­ta med Ben­ny hit­ta­de hon på en an­nan ur­säkt. Ben­ny ha­de då drab­bats av en hals­åkom­ma, vil­ket gjor­de att han omöj­ligt kun­de pra­ta i te­le­fon.

Folk som be­sök­te hem­met på South Good­man Avenue såg in­te skym­ten av Ben­ny Scott. Men Bar­ba­ra bjöd gär­na på kaf­fe, och vi­sa­de si­na gäs­ter runt i pa­rets ­lil­la träd­gård.

När släk­ting­ar­na i

Hon var sär­skilt stolt över sin lil­la ör­ta­gård. Där ha­de Bar­ba­ra plan­te­rat bå­de ros­ma­rin och ­per­sil­ja.

Ti­den gick, och till slut ha­de pa­ret Scotts vux­na dot­ter fått nog. Ef­ter tre må­na­der kon­fron­te­ra­de hon sin mam­ma Bar­ba­ra, som er­kän­de att hon ha­de lju­git he­la ti­den.

– Pap­pa är död, be­rät­ta­de hon. Ben­ny Scott ha­de hal­kat i duschen i ja­nu­a­ri, och sla­git hu­vu­det så il­la att han av­led. I sin chock och för­vir­ring ha­de Bar­ba­ra grävt en grav i pa­rets ra­batt, och be­gravt sin ma­ke där. Po­lis lar­ma­des till ­plat­sen i mars 2012, och hon ­led­de dem till grav­plat­sen.

– Hon var lugn, näs­tan som att hon tyck­te att det var skönt att allt fick ett slut, be­rät­ta­de po­lis­in­spek­tör Jim Elen­sky till BayNews 9.

Kvar­le­vor­na av Ben­ny Scott låg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.