Mass­mor­det som ska­ka­de Sve­ri­ge

Mord & Mysterier - - Polisliv -

Nat­ten mot den 11 ju­ni 1994

sked­de ett av ­Sve­ri­ges ge­nom ti­der­nas värs­ta mass­mord. Fän­ri­ken Mat­ti­as Flink, ­an­ställd vid Da­la­re­ge­men­tet, gick då bär­sär­ka­gång och dö­da­de sju per­so­ner vid Stads­par­ken i Falun. Må­na­den fö­re då­det ha­de han upp­vi­sat märk­bar ­ag­gres­si­vi­tet och plöts­li­ga käns­lout­spel.

De ut­lö­san­de fak­to­rer­na på nat­ten an­ses har va­rit al­ko­hol i kom­bi­na­tion med svart­sju­ka. Un­der den ödes­dig­ra kväl­len ha­de Flink brå­kat med flick­vän­nen och även sla­git ner en man på re­stau­rang Gar­bo. Ef­ter då­det flyd­de han upp i en bygg­kran i cen­tra­la Falun och greps se­na­re på järn­vägs­spå­ret.

Mat­ti­as Flink ha­de ti­di­ga­re va­rit ­sköt­sam och har ­un­der he­la sin fäng­el­se­vis­tel­se an­setts som en ­möns­ter­fånge. Nå­gon full­stän­dig för­kla­ring till då­det har ­ald­rig fram­kom­mit. I rätts­sa­len för­des dis­kus­sio­ner om ­nå­gon som be­fun­nit sig i ”ett till­fäl­ligt rus­ut­löst till­stånd av ­psy­ko­tisk ka­rak­tär” även kun­de dö­mas till fäng­el­se. Flink ­döm­des till livs­tids fäng­el­se.

Den 20 ­de­cem­ber 2011 om­vand­la­de HD livs­tids­straf­fet till 30 år.

Den 11 ju­ni 2014 fri­gavs Mat­ti­as Flink.

Sör­jan­de sam­la­des där män­ni­skor mis­te li­vet.

Mat­ti­as Flink.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.