Så gick det sen för ter­ro­ris­ter­na

Mord & Mysterier - - Terrorn I Sverige -

Han­na Krab­be, 73.

Fö­re det­ta med­lem i Rö­da ar­mé-frak­tio­nen, RAF, som var 30 år när hon ­del­tog i am­bas­sa­doc­ku­pa­tio­nen. Döm­des 1977 till livs­tids fäng­el­se. Fri­gavs vill­kor­ligt 1996, sam­ma år som hon fyll­de 51 år, och möt­tes av fa­milj och vän­ner. Har ef­ter sin fri­giv­ning in­te de­bat­te­rat ­of­fent­ligt el­ler skild­rat sin ter­ro­rism – el­ler ­fäng­el­se­tid.

Ul­rich Wes­sel.

Hit­ta­des liv­lös på tred­je ­vå­ning­en med svå­ra skalloch split­terska­dor. Han ­av­led se­na­re på sjuk­hus, 29 år gam­mal.

Karl-He­inz Dellwo, 66.

Var 23 år när han del­tog i am­bas­sa­doc­ku­pa­tio­nen och det har spe­ku­le­rats i om han var den som sköt de bå­da di­plo­ma­ter­na till döds, men det är in­te klar­lagt. I ju­li 1977 döm­des Dellwo till livs­tids fäng­el­se för mord och ter­ro­rism. Han fri­gavs 1995 och bor med sin sam­bo i Ham­burg där han dri­ver ett mjuk­va­ru­fö­re­tag. Av de fy­ra som över­lev­de och greps tycks det ba­ra va­ra Karl-He­inz Dellwo som åter­vänt till po­li­tis­ka ak­ti­vi­te­ter. Han är nu ak­tiv i väns­ter­or­ga­ni­sa­tio­nen So­ci­alt ­Fo­rum i Ham­burg. Har ut­tryckt att han ­ång­rar am­bas­sadd­ra­mat och även be­skyllt po­li­sen för att va­ra opro­fes­sio­nel­la och att om de ha­de sam­ar­be­tat mer ha­de dra­mat slu­tat ­an­norlun­da.

Bern­hard Röss­ner, 72.

Var 28 år när han del­tog i oc­ku­pa­tio­nen. Han be­nå­da­des 1994 på grund av sjuk­dom.

Sig­fri­ed Haus­ner.

Var 23 år vid oc­ku­pa­tio­nen och ådrog sig svå­ra bränn­ska­dor. Trots si­na svå­ra ska­dor be­gär­des han ­ut­läm­nad och av­led den 4 maj 1975 på Stammheim­fäng­el­set i Stuttgart, drygt tio da­gar ef­ter ­oc­ku­pa­tio­nen.

Lutz Tau­fer, 74

Var 31 år när han var med och oc­ku­pe­ra­de den väst­tys­ka am­bas­sa­den i Stock­holm. I ju­li 1977 döm­des Tau­fer till livs­tids fäng­el­se för mord och ter­ro­rist­verk­sam­het. Han fri­gavs 1998. Flyt­ta­de nå­got år där­ef­ter till sin sys­ter i Bra­si­li­en och lär fort­fa­ran­de bo där. I dag tar han av­stånd från RAF och at­ten­ta­tet och har sagt att han ­kom­mer att få le­va med skul­den res­ten av sitt liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.