34 män­ni­skor mis­te li­vet till följd av ter­rorn

Mord & Mysterier - - Terrorn I Sverige -

Ro­te Ar­mee Frak­tion (RAF) har sin bak­grund i den väns­ter­ra­di­ka­la stu­dent­rö­rel­sen i Väst­tyskland och Väst­ber­lin un­der det se­na 1960-ta­let.

Start­skot­tet för rö­rel­sen kom i maj 1970 då Andre­as Baa­der, som satt fängs­lad för ett at­ten­tat mot ett va­ru­hus i Frank­furt två år ti­di­ga­re, fri­togs av Gud­run Ens­slin och Ul­ri­ke Me­in­hof.

Ef­ter att ha fått va­pen­t­rä­ning av pa­les­tins­ka PFLP åter­vän­de med­lem­mar­na till Väst­tyskland och bör­ja­de fi­nan­si­e­ra sin verk­sam­het via bank­rån, och de ut­för­de även en rad at­ten­tat i hem­lan­det. Grup­pen kal­la­des även Baa­der Me­in­hof-li­gan.

Ef­ter fler­ta­let at­ten­tat mot ame­ri­kans­ka mi­li­tä­ran­lägg­ning­ar och ett me­di­e­fö­re­tag lyc­ka­des po­li­sen gri­pa grup­pens le­dan­de med­lem­mar i ju­ni 1972. Vid det la­get ha­de de gjort sig an­sva­ri­ga för sex per­so­ners död.

Grup­pens and­ra blo­di­ga fas in­led­des i och oc­ku­pa­tio­nen av väst­tys­ka am­bas­sa­den i Stock­holm 1975. Sam­man­lagt fy­ra per­so­ner om­kom.

Un­der de föl­jan­de åren fort­sat­te den and­ra ge­ne­ra­tio­nens RAF-ter­ro­ris­ter sin blo­di­ga verk­sam­het. Bland an­nat låg man bakom av­rätt­ning­en av Si­eg­fri­ed Bu­back, då två and­ra per­so­ner ock­så sköts ihjäl, i Karls­ru­he i april 1977 samt kid­napp­ning­en och mor­det på in­du­stri­le­da­ren och ex­na­zis­ten Hanns Mar­tin Schley­er sam­ma år.

RAF:s tred­je ge­ne­ra­tion fort­sat­te sin verk­sam­het även un­der 1980-ta­let och först 1998 påstods grup­pen va­ra upp­löst, då den i ett brev för­kun­na­de ”Stads­ge­ril­lan RAF är nu upp­löst”. Dess ter­ror­verk­sam­het ha­de då kostat 34 män­ni­skor li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.