Hjärn­ki­rur­ger, prin­sar och över­ty­gel­sens makt

Mord & Mysterier - - News - Gu­nil­la Granqvist gu­nil­la.granqvist@af­ton­bla­det.se

Jag är prins av Ara­bi­en!’’

Han vif­ta­de med sin pap­per­spå­se från Sol­na­korv som för att ge ett ex­tra tryck åt sin de­kla­ra­tion. Flott­fläc­kar­na från in­ne­hål­let i på­sen ha­de ock­så sol­kat ner den, giss­nings­vis, 50-åri­ga man­nens bru­na kap­pa. Den kung­li­ga glan­sen runt hans up­pen­ba­rel­se lös med sin från­va­ro.

Jag och min kom­pis Sus­sie tit­ta­de tyst på man­nen. Vi var 18 år och ha­de pre­cis bör­jat upp­täc­ka vad stock­holmsnat­ten ha­de att er­bju­da.

Där satt vi på en ho­tell­bar i ci­ty och blev till­ta­la­de av en prins som vil­le ha med oss på ett även­tyr.

Det var oklart vad det­ta även­tyr gick ut på, men till en bör­jan lyss­na­de vi ar­tigt.

Först när prin­sen bör­ja­de för­sö­ka dra i oss ­väx­la­de vi blic­kar­na som sa att det var dags.

Prin­sen ro­pa­de in­dig­ne­rat ef­ter oss. Vi ha­de ­up­pen­bar­li­gen in­te för­stått vil­ken chans som just då gick för­lo­rad. Res­ten av nat­ten skäm­ta­de vi gott och länge åt det ab­sur­da. Men om vi ha­de po­le­rat bil­den li­te. Om vi ha­de ta­git bort grill­flot­tet, gjort man­nen sti­li­ga­re och mer över­ty­gan­de – ha­de vi lyss­nat med and­ra öron då?

Just be­dra­ga­re är nå­got som fa­sci­ne-

rar Hasse Aro. I många år ha­de de Dr Bluff som ett mer el­ler ­mind­re stå­en­de in­slag i pro­gram­met ­Efterlyst. Trots att po­li­sen spe­ci­fikt ring­de och var­na­de för att han skul­le ­an­län­da och för­sö­ka få med sig en split­ter­ny Vol­vo så lyc­ka­des han med sitt ­upp­såt. Han ut­gav sig för att va­ra en fram­gångs­rik hjärn­ki­rurg och folk trod­de ho­nom. Han smet från långa ho­tell- och krogno­tor här och där i Sve­ri­ge i många år. Och åk­te dit om och om igen. – Kan det ha va­rit så att han gick in i rol­len så myc­ket att han själv ­trod­de på vad han sa? Och om han fak­tiskt gjor­de det blir följd­frå­gan: Ljög han då rent ­tek­niskt? sä­ger Hasse Aro. Nå­gon­stans i Stock­holm ­kanske han fort­fa­ran­de går runt som en, till sy­nes, helt van­lig man, den där prin­sen av ­Ara­bi­en. Läs he­la in­ter­vjun med Hasse Aro på si­dor­na 38–43.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.