84 SKÅ­NE­LÄNG­AN PÅ ÖS­TER­LEN

My Home (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Det var kär­lek vid förs­ta ögon­kas­tet när Li­sa och Ro­bert Lindroos klev över trös­keln till si­na dröm­mars hem.

Förs­ta gång­en de klev in över trös­keln till går­den på Ös­ter­len så kän­de Li­sa och Ro­bert Lindroos Nerts­berg att de hit­tat hem. Nu sam­sas går­dens gam­la verk­tyg med en mo­dern plan­lös­ning

och nya dröm­mar.

Ett lock från ett gam­malt oan­vänd­bart pi­a­no har fått tjänst­gö­ra som sko­ställ i hal­len och en vac­ker gren som Li­sa hit­tat på stran­den till­sam­mans med ett par svar­ta kät­ting­ar fick bli kläd­ställ­ning. Den sto­ra spe­geln har Li­sa köpt på Ikea och må­lat om. Även bad­rum­met an­das lant­lig skön­het med rufft, trärent tak vi­lan­de på ba­stan­ta bjäl­kar och sto­ra föns­ter som skän­ker ljus och på­min­ner om gröns­kan ut­an­för. ”Per­nil­la”-få­töl­jen i ljust skinn i var­dags­rum­met är ett ar­ve­gods från Li­sas pap­pa.

Li­sa är så där entusiastisk som man kan va­ra när man ny­li­gen fått sin lant­dröm för­verk­li­gad. Det är svårt att in­te lå­ta bli att dras med av hen­nes nyvun­na kär­lek för li­vet på lan­det. Men så var det ock­så en lång re­sa hit, till går­den på Ös­ter­len. Se­dan Li­sa och Ro­bert träf­fa­des 2001 har de både hun­nit to­tal­re­no­ve­ra ett hus i Lom­ma och le­va lä­gen­hets­liv mitt i Mal­mö. Det var ef­ter någ­ra år av stads­liv som de bör­ja­de dröm­ma om att skaf­fa sig ett som­mar­stäl­le. Men tan­ken på en som­mar­stu­ga byt­tes mot en gård när Li­sas pap­pa has­tigt av­led och de fick ta över hans hund.

Att pa­ret ham­na­de på Ös­ter­len är en ren till­fäl­lig­het. En dag satt Ro­bert och sur­fa­de då går­den i Ing­el­storp dök upp. Da­gen ef­ter var de på vis­ning och ett halv­år se­na­re ha­de de flyt­tat in. En snabb pro­cess. Men så kän­de ock­så Li­sa och Ro­bert att går­den var rätt för dem förs­ta gång­en de klev över trös­keln.

Den var i gott skick och ha­de var­samt re­no­ve­rats av för­ra ägar­na. Många av ta­ken ha­de öpp­nats upp i nock för att få in mer ljus men sam­ti­digt ha­de de för­ra ägar­na va­rit nog­gran­na med att be­va­ra vik­ti­ga ori­gi­nal­de­tal­jer.

De to­talt 600 kvadrat­met­rar­na bo­en­dey­ta har in­te ge­nom­gått någ­ra stör­re för­änd­ring­ar se­dan fa­mil­jen Lindroos Nerts­berg flyt­tat in. Men visst har Ro­bert och Li­sa satt sin prä­gel på går­den, sär­skilt på det 150 kvadrat­me­ter sto­ra bo­nings­hu­set.

Li­sas fa­vo­rit­plats är i kö­ket. Hon och Ro­bert älskar att la­ga mat. Fa­milj, släkt och vän­ner är of­ta in­bjud­na på mid­dag el­ler lunch. Koc­kums­spi­sen är en gam­mal tro­tjä­na­re som till­hör hu­set och fun­ge­rar fort­fa­ran­de per­fekt. Grönt ler­krus och frukt­fat är ma­roc­kans­ka och kom­mer från fö­re­ta­get Reu­ni­on Ho­me. Tav­la i guld­ram, en pre­sent från Ro­berts pap­pa som bor i USA.

Från la­dan med åt­ta bäd­dar som hyrs ut som­mar­tid har man egen ut­gång till säll­skaps­ut­rym­met som är ett mel­lan­ting mel­lan ute och in­ne. Här finns en stor damm, grö­na väx­ter och be­kvä­ma sitt­plat­ser.

Kö­ket är öp­pet upp i nock med en gång­bro som de­lar de oli­ka rum­men på över­vå­ning­en åt.

Att Li­sa har ett in­tres­se för in­red­ning, an­ti­ka ting och att ta till­va­ra och re­no­ve­ra gam­la möb­ler ser vi re­dan när hon öpp­nar dör­ren.

– Jag har hit­tat myc­ket spän­nan­de möb­ler och pry­lar som för­ra ägar­na läm­nat kvar. Sa­ker som till­hört går­den och som vi har re­no­ve­rat och åter­an­vänt.

Nu har de bott på går­den i över ett och ett halvt år, och den eko­lo­gis­ka od­ling­en på 300 kvadrat och ett till­hö­ran­de växt­hus har gjort dem själv­för­sör­jan­de på grön­sa­ker. För­ra som­ma­ren var ock­så de­ras förs­ta som­mar som ut­hy­ra­re av tolv säng­plat­ser med själv­hus­håll för­de­la­de på det läc­kert in­red­da stal­let och det sö­ta byk­hu­set. Och det var full­be­lagt från ju­ni till sep­tem­ber.

– Den här går­den är som gjord att be­dri­va verk­sam­het på. Och vi har sto­ra pla­ner för fram­ti­den men lå­ter det lång­samt växa fram, sä­ger Li­sa och ser hem­lig­hets­full ut. Näs­ta pro­jekt är att skaf­fa fler djur. Bi­od­ling och höns står på öns­ke­lis­tan.

Ef­ter sju år i lä­gen­het på Lug­net i Mal­mö kän­des det som en be­fri­el­se att få kom­ma ut på lan­det. – Vi pend­lar till vå­ra jobb i Mal­mö och det fun­ge­rar bra. Vi har ju inga barn som bor hem­ma läng­re och vi har hit­tat en gran­ne som gär­na hjäl­per till med hun­dar­na. Det tar mig 50 mi­nu­ter med bil till job­bet. Med skåns­ka mått mätt gans­ka långt men för rik­ti­ga stor­stads­bor så är det ing­en ovan­ligt lång pend­lings­tid.

Så Li­sa och Ro­bert sat­sar på går­den och dröm­men.

Att de vå­gar be­ror ock­så på att de har sam­ma in­ställ­ning.

– Fun­kar det in­te så säl­jer vi och flyt­tar tillbaka. Kons­ti­ga­re än så är det in­te.

Köks­in­red­ning­en är från Ikea. Vag­nen med den tunga koms­ta­ste­nen fick stå kvar för den var för tung för att flyt­ta.

Av Ce­ci­lia Gren­der Fo­to Ca­ro­li­ne Teng­en

Myc­ket mys­käns­la i sov­rum­met. Li­sa in­re­der gär­na med jord­nä­ra färg­to­ner som max­i­me­rar har­mo­nin och ska­par ett be­hag­ligt lugn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.