94 MO­DERN MIX MED MYC­KET PA­TI­NA

My Home (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Hem­bygg­da möb­ler och lop­pis­fynd blan­dat med mo­der­na de­tal­jer. I Jes­si­cas och He­le­nas hem i Helsing­borg får gam­la sa­ker nytt liv.

Det slit­na och över­giv­na får nytt liv hos Jes­si­ca och He­le­na. Pa­ret har ska­pat ett ljust hem där pa­ti­na mö­ter mo­der­na de­tal­jer - och där det stän­digt på­går nya pro­jekt.

HÄR BOR: He­le­na job­bar på Gra­nit och som fotograf. Jes­si­ca stu­de­rar till sport­mark­nads­fö­ra­re. Här bor ock­så kat­ter­na Ju­ni & Ti­mon. BO­STA­DEN: Lä­gen­he­ten på 94 m2 lig­ger i i ett K-märkt hus från 1935 i om­rå­det Olym­pia i Helsing­borg. ÖNSKEPRYL: Ett hus. INSTAGRAM: @kul­le­fo­to och @bykul­le

Högst upp i hu­set i Olym­pi­a­om­rå­det i Helsing­borg lig­ger en lä­gen­het i två plan fylld av kre­a­ti­vi­tet. Här finns spän­nan­de de­tal­jer som Jes­si­ca, 26, och He­le­na, 38, byggt själ­va, fyn­dat på lop­pi­sar el­ler hit­tat nå­gon­stans där det var me­nat att släng­as, men som nu får nytt liv.

Färgskalan i lä­gen­he­ten går i vitt, svart och oli­ka gråto­ner.

– Vi gil­lar färg, men vill helst in­te ha så myc­ket i in­red­ning­en, sä­ger He­le­na.

En hel del av in­red­ning­en har He­le­na gjort själv. Hen­nes kre­a­ti­vi­tet syns i allt från lam­por, ljus­sta­kar och kud­dar till vis­sa av möb­ler­na. Jes­si­ca tyc­ker ock­så om in­red­ning, men hon över­lå­ter byg­gan­det till He­le­na.

In­spi­ra­tion hit­tar pa­ret öve­rallt. Den kan kom­ma från bloggar, na­tu­ren, Instagram, Pin­te­rest, ma­ga­sin och tv. Som när He­le­na såg Mar­tin Ti­mell byg­ga ett bord på tv och fick idén att byg­ga ett lik­nan­de med en gam­mal dörr som hit­ta­des ut­an­för hen­nes pap­pas ut­hus. Pap­pan är mö­belsnic­ka­re och har hjälpt He­le­na myc­ket ge­nom åren.

Att vå­ga blan­da och in­te va­ra rädd är nå­got som He­le­na och Jes­si­ca le­ver ef­ter. Att in­re­da med käns­la. Sa­ker och pry­lar kan man hit­ta näs­tan öve­rallt. Nätauktioner, lop­pi­sar och se­cond hand-bu­ti­ker be­söks när till­fäl­le ges.

– Ibland kan vi ba­ra ”tril­la över” sa­ker när vi är iväg nå­gon­stans, sä­ger Jes­si­ca.

Som bän­ken som står i var­dags­rum­met med hö­gar av ma­ga­sin. Den hit­ta­des i Val­låk­ra ut­an­för ett hus. Pa­ret frå­ga­de äga­ren om de fick kö­pa bän­ken, men man­nen som äg­de den skänk­te bort den ef­tersom han tyck­te att den var så skrut­tig. – Vi älskar den, myc­ket pa­ti­na som ger liv i mö­beln, sä­ger He­le­na.

I in­red­ning­en syns ock­så att He­le­na ar­be­tar på Gra­nit, myc­ket kor­gar och an­nat kom­mer från bu­ti­ken.

Öve­rallt ser man fo­to­gra­fi­er från pa­rets ge­men­sam­ma re­sor. Vack­ra bil­der sam­sas med skyl­tar, ci­tat och små med­de­lan­den och ger be­sö­ka­ren en bild av ett hem fyllt av kär­lek, vär­me och in­te minst – kre­a­ti­vi­tet.

Jean­sen häng­er i pryd­li­ga ra­der. Ked­jor hål­ler upp ar­me­rings­jär­nen.

He­le­nas ar­bets­bord är ett gam­malt ta­pet­se­rings­bord som hon fått är­va av svär­mor. Den grå lam­pan på skriv­bor­det kom­mer från Ikea.

Text An­na Ahl­holm Fo­to So­fi Syk­font

Trap­pan le­der upp till en stor och öp­pen vå­ning med högt i tak. På väg­gen sit­ter eg­na fo­ton, prints och siff­ror från Lon­don. Lakrit­s­tav­la må­lad av Bir­git­ta Ols­son. Vimplar som He­le­na gjort själv och kof­fert från Gra­nit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.