128 VINNARHEMMET I MY HO­MES TÄVLING

My Home (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Över 2300 bi­drag täv­la­de om ti­teln Årets #my­ho­me­hem. Titta in i vå­ning­en som vann.

Det är svårt att täv­la i in­red­ning. Men en sak är sä­ker – täv­ling­en Årets#my­ho­me­hem har en vär­dig vin­na­re. Följ med sty­lis­ten Pel­la He­de­by till en vå­ning som gör hen­ne and­lös.

När vi träf­far Sa­ra Ge­rum hem­ma i cen­tra­la Gö­te­borg är det bok­stav­li­gen som att kom­ma till in­red­nings­him­len. Den 186 kvadrat­me­ter sto­ra vå­ning­en för­de­lad på sex rum och kök är fylld av äls­ka­de de­sign­klas­si­ker i en egen­sin­nig mix. Det­ta i kom­bi­na­tion med hu­sets ge­dig­na ka­rak­tärs­drag från om­kring 1890, som må­la­de tak i ori­gi­nalut­fö­ran­de och välv­da föns­ter, gör Årets #my­ho­me­hem till en dröm från bör­jan till slut.

Sa­ra och Christoffer Ge­rum har bott i vå­ning­en i drygt två år. Lä­gen­he­ten är en hy­res­rätt där fle­ra mind­re lä­gen­he­ter sla­gits ihop i om­gång­ar, därav den per­son­li­ga bland­ning­en av golv i de oli­ka rum­men. Fem av rum­men lig­ger i fil med ge­ne­rö­sa föns­ter och en fan­tas­tisk rymd ge­nom gam­la par­dör­rar. Lägg där­till en ka­rak­tä­ris­tisk charm med be­va­ra­de ori­gi­nal­de­tal­jer och två mag­ni­fi­ka ka­kel­ug­nar.

– Det är en so­ci­al lä­gen­het, kon­sta­te­rar Sa­ra. De sto­ra, lju­sa rum­men är som gjor­da för mid­da­gar och fest. Det har bli­vit många

Säng­en ”Malm” från Ikea, där ga­veln är täckt med ett lin­ne­pås­la­kan från H&M Ho­me. Öv­rigt bädd­lin­ne även det från H&M Ho­me. Säng­bord från Max­al­to från Skö­na Rum. Hyl­lor­na ovan­för säng­en är gam­la plex­igla­scy­lind­rar som an­vänts som dis­play i en bu­tik. Här pla­ce­rar Sa­ra de­tal­jer ef­ter hu­mör.

Mat­bor­det är spe­ci­al­till­ver­kat av en god vän till pa­ret. Sto­lar­na ”CH24”, även kal­la­de ”Y-”sto­len av Hans J Weg­ner. Ar­bets­stol B&B Ita­lia från Skö­na rum. Stort fat Mar­cel Wan­ders, vas ”Dagg” från Svensk Tenn. Det sto­ra in­ra­ma­de bla­det Keith Ha­ring kom­mer från Plet­ho­ra Ma­ga­zi­ne.

spon­ta­na dan­stim­mar i kö­ket ge­nom åren.

Så hur går man till­vä­ga när man pla­ne­rar en så om­fat­tan­de in­red­ning?

– Till en bör­jan blev man li­te ner­vös av tan­ken att rum­men skul­le fyl­las, sä­ger Sa­ra. Men det är ba­ra att skyn­da lång­samt.

Sa­ra be­skri­ver hur hon of­ta kom­mer med idéer och gär­na svä­var iväg, me­dan Christoffer, som är snic­ka­re, är re­a­lis­ten som av­gör vad som kan ge­nom­fö­ras. Till­sam­mans har de lyft lä­gen­he­ten till nya di­men­sio­ner.

Det be­fint­li­ga Mar­bo­dal­kö­ket var ti­di­ga­re cre­mévitt, men pa­ret val­de att må­la det i en mörkt grå ny­ans för mer ka­rak­tär. Christoffer har ock­så för­sett kö­ket med nya sockel­de­tal­jer och fri­si­dor för en plats­byggd käns­la. Dess­utom har de byggt till en ge­ne­rös köksö i sam­ma stil som kö­ket, ett myc­ket lyc­kat grepp som gör att rum­met känns lyx­igt in­bju­dan­de med en cen­tral so­ci­al funk­tion och här­li­ga ar­bet­sy­tor.

Den grå ku­lö­ren gör att kö­ket känns mer in­timt och sam­lat. Kök från Marbodal med plats­bygg­da de­tal­jer. Lam­por i be­tong ”Aplomb” från Fosca­ri­ni. Li­ten grå pall från Ikea. Styck­nings­plan­schen är vin­tage från en li­ten bu­tik i Gö­te­borg som he­ter Out of Fashion. Me­nyn kom­mer från re­stau­rang­en ne­dan­för lä­gen­he­ten.

Färg­sätt­ning­en i res­ten av lä­gen­he­ten är åter­håll­sam. – Vi gjor­de det en­kelt för oss när vi tänk­te färg, vi­ta väg­gar ef­tersom de­tal­jer­na i sig är så ka­rak­tä­ris­tis­ka, för­kla­rar Sa­ra. Hon får of­ta snabbt en käns­la av hur rum ska pla­ne­ras och an­vän­das. Med hjälp av ett 3D-pro­gram ri­tar hon upp ytor­na och ”le­ker li­te” hur man kan tän­kas ha det.

Sa­ras bäs­ta tips är att tän­ka sig bort från väg­gar­na, så att in­red­ning­en in­te ra­das upp ef­ter des­sa. Med det­ta som ut­gångs­punkt har hon ska­pat rum som känns både luf­ti­ga och hem­trev­ligt väl­kom­nan­de.

I hem­met blan­das nya möb­ler med per­son­li­ga de­tal­jer. Öve­rallt hit­tar man Sa­ras kre­a­ti­va stil­le­ben av sam­ling­ar. Lam­por, lå­dor, tav­lor och fi­na min­nen som grup­pe­ras till vack­ra blick­fång med ett per­son­ligt vär­de.

”Jag in­re­der med möb­ler och de­tal­jer som jag fal­ler för,

ut­an stör­re ef­ter­tan­ke”

Sa­ra blan­dar gär­na möb­ler ut­an att läg­ga allt för myc­ket vikt vid att de ska mat­cha per­fekt. Ett ex­em­pel är var­dags­rum­met där fle­ra oli­ka soff­bord och få­töl­jer sam­las på den ge­ne­rö­sa mat­tan framför sof­fan för ett mer dy­na­miskt ut­tryck.

– Jag in­re­der med möb­ler och de­tal­jer som jag fal­ler för, ut­an stör­re ef­ter­tan­ke. Of­ta fal­ler jag för de­sign­klas­si­ker som jag suk­tar ef­ter länge in­nan jag slår till.

Den kom­bi­ne­ra­de mat­sals­de­len och loung­en har Sa­ra mö­ble­rat så att möb­ler­na ger käns­lan av rum i rum­met. De fun­ge­rar både var för sig och till­sam­mans. Här står en av Sa­ras fa­vo­rit­möb­ler, den bul­li­ga grå B&B Ita­lia-sof­fan som med sitt öpp­na-slut­na form­språk blev den per­fek­ta pjä­sen i sam­man­hang­et.

Men fa­vo­ri­trum­met är pa­rets sov­rum. Här vak­nar man upp och vi­lar ögo­nen på ljuv­lig tak­stuc­ka­tur. Rum­met har dess­utom lä­gen­he­tens vack­ras­te lju­sin­läp­pet med föns­ter åt två oli­ka håll och ett run­dat bur­språk.

– Det är svårt att sli­ta sig från ”vårt lil­la torn”. Här vil­le jag hål­la det rent och ned­to­nat och be­va­ra rum­mets ka­rak­tär ge­nom att in­te över­mö­ble­ra.

Den gam­la må­lar­ste­gen har Christoffer fyn­dat. Han viss­te att Sa­ra länge le­tat ef­ter en ste­ge, så en dag stod den här hem­ma. För att få den mer funk­tio­nell pla­ce­ra­des en boc­kad plåt­ski­va mel­lan gång­jär­nen så att den fun­ge­rar som bok­hyl­la.

Av Pel­la He­de­by Fo­to So­fi Syk­font

Sof­fa ”Chess” från Ei­ler­sen. Mat­ta från Kast­hall. Soff­bord ”La­dy Fat” från B&B Ita­lia. Den grö­na få­töl­jen Bruno Käl­le­mo från Skö­na Rum. Lä­der­få­tölj vin­tage Si­roc­co av Ar­ne No­rell. In­ra­mad se­ri­gra­fi av Ulf Wahl­berg.

Mat­tor­na i sov­rum­met är köp­ta un­der en re­sa i Syd­af­ri­ka, golv­lam­pan I bur­språ­ket, klas­si­kern To­io från Flos. Fo­to­gra­fi på väg­gen, Andy War­hol från Fo­to­gra­fis­ka. Bric­ka från Mon­ta­na, egent­li­gen en lå­da till en för­va­ring. Lå­dor­na från Gra­nit har må­lats med över­bli­ven färg från kö­ket och för­setts med fast­lim­ma­de skinn­bi­tar. Ma­ga­si­net Bon.

HÄR BOR: Sa­ra, 31, och Christoffer Ge­rum, 36. GÖR: Sa­ra ar­be­tar som pro­jekt­le­da­re in­om in­red­ning för of­fent­li­ga mil­jö­er. Christoffer är snic­ka­re. BO­STA­DEN: 6 rum och kök i Gö­te­borg, över 186 kvadrat, byggår om­kring 1890. INSTAGRAM: @hem­ma­hos­ge­rum

Sto­lar­na är fynd från Bu­kowskis Mar­ket. Sa­ra har må­lat om och klätt och lin­dat arm­stöd med Tärn­sjö­lä­der. Vitt alu­mi­ni­um­bord från Ita­li­ens­ka Krist­lia, mat­ta från Kast­hall. Taklam­pan har Christoffer fyn­dat. Bric­ka ”Ibri­de” från Ar­til­le­ri­et. Lam­pa häng­an­des i fönst­ret ”May day” från Flos. Fi­kon­träd i be­tong­kru­ka från Gra­nit, Damm­vip­pa från Hay. In­ra­mad bild på fotograf hit­tad i ett ma­ga­sin. Vack­ra as­kar från Her­mès, en 30-års­pre­sent från Sa­ras sys­ter Fri­da. Ask och par­fym från By­re­do. Ma­ga­sin Ac­ne pa­per. Glasögon från Bar­ton Per­rei­ra.

Sof­fa och kud­dar ”Tufty Too” från B&B Ita­lia köpt på Skö­na Rum. Li­tet gult bord Frank från B&B Ita­lia. Golvar­ma­tur ”Tolo­meo Me­ga” från Artsmi­de. Bänk un­der tav­la ”Lu­is” från B&B Ita­lia. Lam­pa ”Tac­cia” från Flos.

Be­tong­kru­ka från Gra­nit. Hjäl­men på gol­vet från Ae­ro­nau­ti­ca. Prov­doc­ka vin­tage. Bordsar­ma­tur på bänk ”Del­ta Lamp” från B&B Ita­lia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.