HÄL­SA PÅ HOS SA­RA ME­DI­NA LIND

My Home (Aftonbladet) - - AFFORBABLE NEWS - Text & sty­ling Pel­la He­de­by Foto Sa­ra Me­di­na Lind

Fo­to­gra­fen Sa­ra Me­di­na Lind kan trol­la med ljus – både i si­na bil­der och i hem­met i Stock­holm. San­ning­en är att den vack­ra lä­gen­he­ten är en mi­nitvåa på 44 kvadrat.

Säng­en är bäd­dad med skrynk­ligt tvät­tat lin­ne från H&M Ho­me. Me­los ”Pall Ask” fun­ge­rar som säng­bord. Tav­lor­na på väg­gen är af­fi­scher från Fo­to­gra­fis­ka och Play­ty­pe.

HÄR BOR: Sa­ra Me­di­na Lind, 28 år, och Ax­el Wenn­hall, 29 år. GÖR: Sa­ra är fri­lan­san­de fotograf och Art Director och en er­känd in­red­nings­pro­fil ge­nom sitt upp­skat­ta­de In­stagram­kon­to @sa­ra­me­di­nalind. Ax­el job­bar som kom­mu­ni­ka­tions­kon­sult. Till­sam­mans är de ock­så två av grun­dar­na bakom det nya mö­bel­fö­re­ta­get Me­lo, där Sa­ra även står för de­sig­nen. BO­STA­DEN: 2 r o k på 44 kvm i Va­sas­tan i Stock­holm, där de har bott se­dan 2012.

Upp­le­vel­sen när man kli­ver in ge­nom de ge­ne­rö­sa par­dör­rar­na från hal­len är en här­lig rymd. Det ma­gis­ka lju­set gör att man upp­le­ver lä­gen­he­ten som dub­belt så stor. Hem­lig­he­ten lig­ger i den av­ska­la­de, när­mast mi­ni­ma­lis­tis­ka in­red­ning­en med ett få­tal ut­val­da möb­ler och in­red­nings­de­tal­jer som läm­nar fria ytor. Där­till de ge­nom­gå­en­de vi­ta yt­skik­ten.

– Vi tog fram ka­rak­tä­ris­tis­ka se­kel­skif­tes­de­tal­jer ge­nom att ta bort trå­kigt golv och få fram de gam­la bräd­gol­ven. Se­dan må­la­des al­la yt­skikt, golv, väg­gar och tak vi­ta, sä­ger Sa­ra Me­di­na Lind, som ar­be­tar som fri­lan­san­de fotograf och Art Director.

Både hon och sam­bon Ax­el Wenn­hall föll för lä­gen­he­tens charm, hörn­lä­get och den fun­ge­ran­de ka­kel­ug­nen. De såg dess­utom en stor po­ten­ti­al då det fanns bygg­lov för bal­kong.

Bal­kong­en lät de byg­ga re­dan förs­ta vin­tern. Med ett per­fekt lä­ge med him­len som tak och en fri och vac­ker ut­sikt blev den ett jät­telyft. Framför allt ge­nom ett helt an­nat ljusin­släpp i var­dags­rum­met med föns­ter­dör­rar gla­sa­de he­la vägen ner till golv på en vägg som ti­di­ga­re helt sak­na­de föns­ter. Med

Var­dags­rum­met är fyllt av ljus med ge­ne­rö­sa föns­ter från två håll. Sof­fa och få­tölj med vi­ta över­drag från Ikea. Grå stic­kad pläd från H&M Ho­me, kru­kan i fönst­ret från Hay. Soff­bord från Mio och mat­ta från Him­la.

ljus från fle­ra håll får rum­met ett lyx­igt stu­di­o­ljus som flö­dar över de vi­ta ytor­na. När man kom­mer hem till Sa­ra och Ax­el så upp­le­ver man ut­i­från sett ett kom­plett hem i full­stän­dig har­mo­ni. Men pa­ret är själv­kri­tis­ka till att de lät re­no­ve­ring och fär­dig­stäl­lan­de av yt­skikt dra ut på ti­den.

– Om man har möj­lig­het, ta tag i al­la sto­ra sa­ker di­rekt. Vi vän­ta­de i över ett år på att gö­ra klart al­la re­no­ve­ring­ar. Det är först när al­la sto­ra för­änd­ring­ar är på plats som man kan fo­ku­se­ra på de vik­ti­ga de­tal­jer­na som ska­par käns­lan, sä­ger Sa­ra.

Så hur har hon gjort för att ska­pa den rät­ta käns­lan? I ett äld­re hus sit­ter myc­ket av käns­lan i väg­gar­na, el­ler sna­ra­re i vack­ra föns­ter­ni­scher, höga golv­sock­lar och gam­la dör­rar. Sa­ra har en för­må­ga att lå­ta des­sa ta­la och bli ett per­fekt kom­ple­ment till hen­nes av­ska­la­de in­red­nings­stil.

Sti­len byg­ger på en mi­ni­ma­lis­tisk och vit bas som ger hem­met ett lugn och rymd. Där­till läggs myc­ket tid på de­tal­jer­na. Ma­ga­sin med in­spi­re­ran­de omslag i höga tra­var är nå­got som syns myc­ket hem­ma hos Sa­ra och Ax­el. Med des­sa ska­pas en­kelt ett snyggt blick­fång i in­red­ning­en. Väx­ter är en an­nan vik­tig de­talj, här lyf­ter verk­li­gen en snitt­blom­ma el­ler kvist käns­lan i ett rum.

– För att mju­ka upp det mi­ni­ma­lis­tis­ka är det fint att ad­de­ra trä, tex­tili­er och väx­ter el­ler kvis­tar. Al­la des­sa tre bi­drar till ett mju­ka­re och my­si­ga­re hem. Gär­na obe­hand­lat trä, grått och pud­ri­ga tex­tili­er som bry­ter av fint mot det vi­ta, sä­ger Sa­ra.

När man in­re­der i en mi­ni­ma­lis­tisk an­da med så få sa­ker som möj­ligt i sitt hem, så blir det än­nu tyd­li­ga­re att det gäl­ler att väl­ja rätt och väl. – Vi vill in­ve­ste­ra i de­tal­jer som hål­ler över tid, både vad gäl­ler de­sign och kva­li­tet, sä­ger Sa­ra och Ax­el.

I den an­dan föd­des idén om Me­lo. Ett mö­bel­fö­re­tag som grun­da­des för drygt två år se­dan när pa­ret var up­pe i Da­lar­na och fis­ka­de kräf­tor med vän­ner, varav den enes svå­ger är fin­snic­ka­re. Sa­ra har all­tid haft en dröm om att ska­pa eg­na möb­ler, en dröm som tro­ligt­vis kom­mer från hen­nes ka­na­ris­ka far­far och pap­pa som bå­da va­rit kre­a­ti­va och hän­di­ga och all­tid ska­pat sa­ker till hem­met.

”Vi vill in­ve­ste­ra i de­tal­jer som hål­ler över tid, både vad gäl­ler de­sign och kva­li­tet”

Ef­ter be­sö­ket i Da­lar­na bör­ja­de tan­ken växa. Det var Ax­el som in­si­ste­ra­de på att al­la fem skul­le ses över en kopp kaf­fe och dis­ku­te­ra om de skul­le kun­na gå vi­da­re med sin idé. Två år se­na­re, ef­ter många se­na kväl­lar och ota­li­ga pro­to­ty­per, lan­se­ra­des Me­los förs­ta eg­na möb­ler i slu­tet av no­vem­ber. Nam­net Me­lo är en hyll­ning till Sa­ras kre­a­ti­va arv. Hen­nes far­far het­te Car­me­lo men kal­la­des Me­lo av fa­milj och vän­ner. Grun­didén är att ska­pa mi­ni­ma­lis­tis­ka möb­ler som är hand­till­ver­ka­de i Da­lar­na. El­ler som de kal­lar det – handcraf­ted mi­ni­ma­lism.

– Vi vill in­te ta någ­ra gen­vä­gar och där­för hand­till­ver­kas pro­duk­ter­na av vår fin­snic­ka­re up­pe i den lil­la byn Mock­fjärd i Da­lar­na.

När jag frå­gar Sa­ra och Ax­el om de själ­va har nå­gon dröm­mö­bel till sitt hem så får jag ett uni­sont svar.

– Vi öns­kar ett stör­re mat­bord, en re­jäl matplats för vän­ner och fa­milj, långa fru­kostar och ar­be­te.

Det är ock­så an­led­ning­en till att pa­ret le­tar en ny lä­gen­het. Någ­ra kvadrat­me­ter ex­tra av rent prak­tis­ka skäl och kanske även ut­rym­me för en stu­dio som Sa­ra skul­le kun­na job­ba i. Med höga krav i ryg­gen är de väl med­vet­na om att de kan ta ett tag att hit­ta nå­got som trum­far de­ras nu­va­ran­de dröm­hem.

Gör dig av med det du in­te an­vän­der för att ska­pa lugn och rymd.

Tänk lång­sik­tigt när du ska kö­pa nå­got nytt till hem­met och välj in­red­ning med om­sorg.

Det gam­la skå­pet är en gå­va från en av Sa­ras kun­der, som hon se­dan må­lat vitt. På skå­pet står en en­kel kvist som ett vac­kert blick­fång.

Sa­ra in­re­der gär­na med magasin som de­tal­jer, som Ac­ne Pa­per här i stort här­ligt for­mat. Den ge­ne­rö­sa va­sen är egent­li­gen en glas­burk från Ike­as ”Sin­ner­lig”-kol­lek­tion. Doft­ljus från By­re­do.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.