Tillbaka till fram­ti­den

My Home (Aftonbladet) - - AFFORBABLE NEWS - Av Hil­dur Blad

Ihös­tas fick vi be­kan­ta oss med en be­tyd­ligt mör­ka­re och star­ka­re färgska­la än vi har sett på många år, både på väg­gar och in­red­nings­de­tal­jer. Ku­lö­rer­na var däm­pa­de och de blåa och grö­na to­ner­na do­mi­ne­ra­de kom­bi­ne­rat med ne­u­tra­ler i svart, grått, brunt och bei­ge. Allt det­ta kom­mer vi se mer av ett bra tag till lik­som de smut­si­ga pa­stel­ler­na som häng­er kvar.

Färgskalan kom­mer att spre­ta re­jält framö­ver, men det finns någ­ra tyd­li­ga spår.

Ett spår är en­kelt och av­ska­lat med lju­sa ku­lö­rer, of­ta en mix av bei­ge, brun och grå, vil­ket ska­par en mer ex­klu­siv form av ”ljust och fräscht”. Myc­ket av in­spi­ra­tio­nen häm­tas från förs­ta de­len av 1900-ta­let och mo­der­nis­men, vil­ken ka­rak­te­ri­se­ras av en en­kel ar­ki­tek­tur.

I hös­tas åter­vän­de vi till na­tu­ren. För att blic­ka fram­åt 2016 be­hö­ver vi först blic­ka tillbaka. Följ med My Ho­mes in­re­da­re Hil­dur Blad när hon spa­nar på vårens fär­ger, for­mer och ma­te­ri­al.

En an­nan färg­fa­milj är de mör­ka, mus­ti­ga ku­lö­rer­na in­spi­re­ra­de av 70-ta­lets mur­ri­ga to­ner som kom­bi­ne­ras med 80-ta­lets pa­stel­ler. Ovan­li­ga färg­kom­bi­na­tio­ner, så­da­na som vi ti­di­ga­re fått för oss är ”förbjudna” är just så­dant vi kom­mer att få se mer av framö­ver. Det ka­rak­te­ris­tis­ka för 1970-ta­lets färg­sätt­ning var att man in­te bryd­de sig så myc­ket om och hur det mat­cha­de – det vik­ti­ga var att det kän­des om­bo­nat och my­sigt.

Vi kom­mer även att se mer av de kla­ra, re­na ku­lö­rer­na som ska­par en lek­full käns­la. Memp­his­grup­pen som var verk­sam un­der 1980-ta­let är en stor in­spi­ra­tions­käl­la med si­na geo­met­ris­ka och myc­ket färg­gla­da möns­ter. Des­sa färg­star­ka ku­lö­rer kom­bi­ne­ras of­ta med en gra­fiskt svart­vit bas.

Ma­ri­mek­ko.

Kit­chen­wa­re.

3 TIPS FRÅN HIL­DUR BLAD OM VÅRENS FÄR­GER:

1. Sätt färg på nya stäl­len – vå­ga må­la en an­nan ku­lör än vitt. Framö­ver kom­mer vi se and­ra ku­lö­rer än vitt på både tak och snic­ke­ri­er. 2. Ovän­ta­de färg­kom­bi­na­tio­ner – görs färg­mix­ar­na med fi­ness öpp­nas det upp för helt nya ut­tryck. 3. Känns det nya sät­tet att kom­bi­ne­ra ku­lö­rer all­de­les för ga­let? Välj en färgska­la och färg­sätt se­dan rum­met ton i ton. Det ska­par en lugn käns­la. Mixa tex­tur och glans på väg­gar och tex­tili­er för att till­fö­ra det lil­la ex­tra.

Lou­i­se Roe. Alcro. Alcro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.