”Jag gil­lar kon­tras­ter och lek­full­het”

My Home (Aftonbladet) - - INSTAGRAM -

Vad ut­mär­ker din stil?

– Jag teck­nar gär­na i bly­erts och har en otro­lig för­kär­lek till de­tal­jer. Jag för­sö­ker att ha kul och in­te tän­ka så myc­ket på vad som fun­kar just nu, jag gil­lar kon­tras­ter och lek­full­het.

Var­i­från häm­tar du in­spi­ra­tion?

– Det be­ror såklart på pro­jek­tet/upp­dra­get i sig. Men för mi­na eg­na pro­jekt så för­sö­ker jag va­ra öp­pen för att hit­ta in­spi­ra­tion i allt. Det kan va­ra allt­i­från eg­na er­fa­ren­he­ter och upp­le­vel­ser el­ler en plats, en bok, en sång …

– Jag för­sö­ker att va­ra öp­pen för allt för att kun­na hit­ta nå­got unikt. Djur och na­tur ver­kar all­tid le­ta sig in på nå­got un­der­med­ve­tet plan, na­tu­ren är för mig en out­töm­lig käl­la med in­spi­ra­tion. Kanske för att al­la möns­ter egent­li­gen finns att hit­ta där!

Vad job­bar du med just nu?

– Just nu job­bar jag med ett jät­te­spän­nan­de upp­drag. Ty­värr är det sam­ar­be­tet hem­ligt i någ­ra må­na­der till. Men jag är ock­så mitt up­pe i re­se­arch-ar­be­tet in­för min näs­ta kol­lek­tion.

Vil­ka för­änd­ring­ar kom­mer vi att se de när­mas­te åren?

– Det känns som att hant­ver­ket kom­mer tillbaka mer och mer, men vi tän­ker ock­så mer på mil­jö och åter­vin­ning och det syns även in­om de­sign. Vi vill ha någ­ra få ut­val­da sa­ker med per­son­lig an­knyt­ning sna­ra­re än att kö­pa nytt he­la ti­den.

– Jag älskar även det lek­ful­la och pre­stige­lö­sa som kom­mer allt­mer, i och med att många nu kan gö­ra sin egen grej och nå ut med det på till ex­em­pel Instagram.

Vil­ka är di­na fa­vo­ri­ter från ditt eget ar­be­te?

– Det är svårt i och med att al­la är så per­son­li­ga. Men jag mås­te nog sä­ga kud­den ”Vår­fåg­lar” och mi­na sja­lar från ”To­tem”-kol­lek­tio­nen.

34 år. Nor­dis­ka Sce­no­gra­fi­sko­lan, Berg­hs School of Com­mu­ni­ca­tion, gra­fisk de­sign. No­mi­ne­rad till Formex For­mi­dab­le 2014 & 2015. BOR: På Lil­la Es­sing­en, Stock­holm. GÖR: Il­lust­ra­tör, möns­ter­de­sig­ner, gra­fisk form­gi­va­re.

NAMN: Em­ma Fäll­man. ÅL­DER: BAK­GRUND:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.