SLA­GET VID AUSTERLITZ

Napoleon (Sweden) - - Innehåll - Mål­ning: Franço­is Gé­rard

Na­po­le­ons störs­ta tri­umf. Sla­get vid Austerlitz var ett av­gö­ran­de slag som ut­kämp­ades mel­lan Na­po­le­ons frans­ka styr­kor och en al­li­e­rad här med rys­ka och ös­ter­ri­kis­ka trup­per den 2 de­cem­ber 1805. Sla­get va­ra­de i näs­tan nio tim­mar och blev en stor fransk se­ger över den tred­je ko­a­li­tio­nen, som där­ef­ter upp­lös­tes. Sla­get äg­de rum i när­he­ten av den lil­la sta­den Austerlitz. Ef­ter den frans­ka se­gern un­der­teck­na­des ett av­tal vid fre­den i Press­burg. Med det­ta blev Ös­ter­ri­ke tvung­et att dra sig ur kri­get och över­läm­na land­om­rå­den till frans­män­nens tys­ka al­li­e­ra­de. Habs­bur­gar­na mås­te be­ta­la 40 mil­jo­ner franc i ska­de­er­sätt­ning. De rys­ka trup­per­na tilläts mar­sche­ra hem ut­an vi­da­re krigs­er­sätt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.