HAR­VARD­AF­FÄ­REN

Olof Palme - - Mord­dyg­net - Jon Hans­son

n Kloc­kan 18.23, ba­ra någ­ra tim­mar fö­re mor­det ra­de­ra­des ett över­kla­gan­de från Olof Pal­me ur da­ta­sy­ste­met på läns­rät­ten i Stock­holm. Även en ­pap­persko­pia för­svann.

Bak­grun­den är den så kal­la­de ­Har­vard­af­fä­ren. Pal­me av­böj­de ho­no­rar för en fö­re­läs­ning han höll 1984 vid pre­stigeu­ni­ver­si­te­tet Har­vard i USA men i stäl­let bad han att so­nen Jo­a­kim skul­le få stu­de­ra vid sko­lan. Det ord­na­des med ett sti­pen­di­um på mot­sva­ran­de 40 000 kro­nor.

Tax­e­rings­nämn­den an­såg att ­sti­pen­di­et kun­de ses som ett ar­vo­de och tyck­te att Pal­me skul­le ha skat­tat för be­lop­pet. Han höll in­te med och över­kla­ga­de till läns­rät­ten.

Jan Guil­lou fick nys om sa­ken och kon­fron­te­ra­de Pal­me i ra­di­o­pro­gram­met Nat­ti nat­ti. Det blev ett väl­digt hal­lå och af­fä­ren för­följ­de Pal­me ­un­der val­rö­rel­sen 1985.

Det fanns en and­ra ko­pia av över­kla­gan­det och Pal­me kom ef­ter sin död att få rätt i ären­det 1987.

Gransk­nings­kom­mis­sio­nen kri­ti­se­ra­de se­na­re mordut­re­dar­na för att de in­te la ner mer krut på att ta re­da på vem stu­lit den ena ko­pi­an och ra­de­rat da­ta­fi­len. En av dem som ha­de till­gång till hand­ling­ar­na var ju­ris­ten ”An­nie F”. Hon var ti­di­ga­re straf­fad, lät tunga brotts­ling­ar bo i sin som­mar­stu­ga, um­gicks med Sig­ge Ce­der­gren och ha­de träf­fat Chris­ter Pet­ters­son. Det var ock­så känt att hon var i eko­no­misk kni­pa vin­tern 1984.

Jo­a­kim Pal­me möts av Olof på Ar­lan­da vid hem­koms­ten från stu­di­er­na vid Har­var­du­ni­ver­si­te­tet i USA. Fo­to: HAS­SE SUND­BERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.