ING­EN VET VAD SOM FINNS DÄR UTE

Olof Palme - - Morddygnet -

Olof Pal­mes mor­gon bör­jar som så många and­ra fre­dags­morg­nar.

Ky­lan bi­ter tag i hans kin­der när han läm­nar sin bo­stad på Väs­ter­lång­ga­tan 31 i Gam­la stan och pro­me­ne­rar hund­ra me­ter norrut, till apo­te­ket ”Kor­pen”, där han häm­tas upp av si­na liv­vak­ter.

”Apo­teks­hör­nan” är en av två för­ut­be­stäm­da hämt­nings- och läm­nings­plat­ser, den and­ra är Ro­sen­bad. Hämt­ning re­spek­ti­ve läm­ning vid Ro­sen­bad sker van­ligt­vis ut­an­för en­trén men på kväl­lar el­ler se­na ­ef­ter­mid­da­gar ska hämt­ning och läm­ning ske på sjun­de vå­ning­en, där Olof Pal­me har sitt tjäns­te­rum.

Olof Pal­me får skjuts till Ten­nissta­di­on på Ös­ter­malm där han spe­lar ten­nis med sin spar­ring­part­ner Har­ry Sche­in.

Han bastar en stund, duschar, och åker tillbaka mot Ro­sen­bad för veckans sista ­ar­bets­dag.

På vägen tillbaka ber han liv­vak­ter­na stan­na till på Ströms her­re­ki­pe­ring i hör­net Kungs­ga­tan-svea­vä­gen, han vill läm­na tillbaka en ko­stym som han lå­nat hem ­da­gen in­nan och som in­te vun­nit ge­hör hem­ma.

Bu­ti­ken lig­ger knappt 150 me­ter från kors­ning­en ­Tun­nel­ga­tan-svea­vä­gen.

Liv­vak­ter­na tit­tar på ­varand­ra. Åter­i­gen har Olof Pal­me smi­tit iväg en sväng ut­an per­son­skydd, ing­en av liv­vak­ter­na kän­ner till att han da­gen fö­re läm­nat re­ge­rings­kans­li­et för en shop­ping­sväng och en­sam pro­me­ne­rat runt mitt i stan, och be­sökt Ströms.

Olof Pal­me kän­ner sig be­grän­sad av per­son­skyd­det, till vis­sa sä­ger han att han in­te li­tar på po­li­sen el­ler sä­ker­hetspo­li­sen, och han har till­sam­mans med just Sä­po kom­mit över­ens om att han in­te ska be­hö­ va per­son­skydd när han rör sig i ”den ­gyl­le­ne tri­ang­eln”.

Om­rå­det mel­lan bo­sta­den i Gam­la stan, re­ge­rings­kans­li­et och riks­dags­hu­set. Un­der feb­ru­a­ri må­nad hän­der det fle­ra gång­er att Olof Pal­me ­vis­tas ut­an­för ”den gyl­le­ne tri­ang­eln” ut­an liv­vak­ter.

Han och Lis­bet tar en lång­pro­me­nad på Djur­går­den, och vid ett se­na­re till­fäl­le sit­ter de barn­vakt ute i Väl­ling­by en lör­dags­kväll ut­an nå­got per­son­skydd.

Hans liv­vak­ter kän­ner sig många gång­er de­gra­de­ra­de till chauf­fö­rer, och al­la av­vi­kel­ser sker på Olof Pal­mes egen be­gä­ran, of­ta med re­pli­ken ”jag ring­er om jag be­hö­ver er”.

När de kom­mer fram till Ro­sen­bad har kloc­kan ­pas­se­rat 11.00 och Olof Pal­me skic­kar hem si­na liv­vak­ter för da­gen.

Ef­tersom han vid den här tid­punk­ten ­in­te har någ­ra kon­kre­ta pla­ner ut­an­för re­ge­rings­kans­li­et kan de li­ka gär­na åka hem och ta le­digt.

Olof Pal­me job­bar se­dan på med än det ena, än det and­ra.

Han får be­sök av Iraks ambassadör, äter sem­lor med Nor­ges di­to, sit­ter i ett fond­mö­te, för­be­re­der sig in­för näs­ta topp­mö­te om ned­rust­ning, skri­ver brev till en nyfiken pojke i Mullsjö som und­rar vil­ka id­rotts­i­do­ler han har, och han le­tar feb­rilt ef­ter en höft­leds­pro­tes han fått i gå­va i sam­band med ett fa­briks­be­sök.

Han vill vi­sa den för en av si­na med­ar­be­ta­re, vars mam­ma har en ope­ra­tion in­pla­ne­rad.

Un­der ef­ter­mid­da­gen gör Olof Pal­me sin, ska det vi­sa sig, sista in­ter­vju när han ­träf­far en re­por­ter och en fotograf från fack­för­bunds­tid­ning­en Stats­an­ställd.

Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter är på bra hu­mör och till chefre­dak­tö­ren Ing­var Yge­man, som gör in­ter­vjun, me­nar Pal­me att det ­po­li­tis­ka lä­get ser bätt­re ut än på länge. Både i Sve­ri­ge och in­ter­na­tio­nellt. ”Det in­ter­na­tio­nel­la lä­get har ljus­nat. Miss­tron vi­ker som dim­man en ti­dig vår­mor­gon”, sä­ger Pal­me och kon­sta­te­rar: ”1986 är möj­lig­he­ter­nas år”. Fo­to­gra­fen John Wahlbärj tar någ­ra ­bil­der på stats­mi­nis­tern.

De fun­de­rar högt kring huruvi­da Olof Pal­me kanske skul­le kun­na stäl­la sig vid fönst­ret, för va­ri­a­tio­nens skull.

Fotograf Wahlbärj tve­kar, av sä­ker­hets­skäl är det kanske bäst att lå­ta bli.

”Ja, ing­en vet vad som finns där ute”, ­sva­rar Pal­me och blir tyst en stund.

Un­der ef­ter­mid­da­gen bör­jar ock­så pla­ner­na på ett bio­be­sök så sak­te­li­ga ta form.

Det blir in­te så många pri­va­ta så­da­na per år för en svensk stats­mi­nis­ter, men nu pas­sar det bra ef­tersom det in­te finns någ­ra officiella upp­drag in­pla­ne­ra­de un­der hel­gen.

Det är vis­ser­li­gen lö­ne­helg, men sam­ti­digt sport­lovs­vec­ka i Stock­holm, ma­kar­na

Pal­me kän­ner sig be­grän­sad av ­per­son­skyd­det, till vis­sa sä­ger han att han in­te li­tar på po­li­sen el­ler sä­ker­hets­po­li­sen

Olof Pal­me och Har­ry Sche­in spe­la­de of­ta ten­nis. Så även fre­da­gen den 28 feb­ru­a­ri 1986. Foto: KRISTER NY­MAN

11.00 Kom­mer fram till Ro­sen­bad. Pal­me skic­kar hem si­na liv­vak­ter. Olof Pal­me till­bring­a­de sto­ra de­lar av den 28 feb­ru­a­ri på Ro­sen­bad. Sju tim­mar ef­ter att stats­mi­nis­tern läm­nar sin ar­bets­plats för sista gång­en kom­mer de övri­ga re­ge­rings­med­lem­mer­na till R

Foto: BO SCH­REI­BER 20.40 Pa­ret Pal­me kom­mer till Gam­la stans tun­nel­ba­nesta­tion. De går på ett tåg som tar dem mot Stock­holms ci­ty. 20.47 Tun­nel­ba­ne­tå­get stan­nar vid Råd­mans­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.