DET BLIR SOM DET BLIR, KANSKE SES VI DÄR

Olof Palme - - Morddygnet -

Pal­mes yngs­te son Mattias är i frans­ka al­per­na och åker ski­dor. Lis­bet näm­ner de­ras bi­opla­ner på sin ar­bets­plats, men ingen­ting är be­stämt när Olof Pal­me av­slu­tar sin ar­bets­dag strax ­ef­ter 18 och be­ger sig hemåt. Un­ge­fär sam­ti­digt stäng­er Stock­holms­bör­sen med ­grö­na siff­ror, upp 2,1 pro­cent, och det ef­ter en ska­kig vec­ka på grund av be­ske­det om höjd ­ak­ti­eskatt.

När Olof Pal­me kom­mer hem pra­tar han med mel­lers­ta ­so­nen Mår­ten på te­le­fon.

Han och flick­vän­nen Ingrid har be­stämt att de ska gå och se fil­men ”Brö­der­na ­Mo­zart” på Grand på Svea­vä­gen, Olof själv är nyfiken på ”Mitt liv som hund”.

Den går un­ge­fär sam­ti­digt, fast på bi­o­gra­fen Spe­geln på Bir­ger Jarls­ga­tan.

Mår­ten och hans flick­vän har re­dan ­bo­kat bil­jet­ter till fil­men på Grand och sam­ta­let myn­nar ut i ett ”det blir som det blir, kanske ses vi där”.

Lis­bet och Olof äter mid­dag och yt­ter­li­ga­re någ­ra te­le­fon­sam­tal föl­jer.

Han ta­lar med par­ti­sek­re­te­ra­ren Bo ­To­res­son, och se­na­re med det fö­re det­ta stats­rå­det Sven Aspling.

Olof av­bry­ter sam­ta­let med Aspling och ur­säk­tar sig, Lis­bet står re­dan i hal­len och stam­par med kappan på, be­redd att ge sig iväg till bi­o­gra­fen. Olof Pal­me har en grå­blå­ran­dig ko­stym och en ran­dig slips, en ty­pisk Pal­me-out­fit, och han släng­er på sig en rock och en ryss­mös­sa in­nan de ger sig iväg ut i feb­ru­a­ri­k­väl­len. Lis­bet bär en moc­ka­rock och en vit ­bas­ker när de läm­nar sin bo­stad strax ef­ter halv nio.

Pa­ret Pal­me pro­me­ne­rar från Väs­ter­lång­ga­tan mot Gam­la stans tun­nel­ba­nesta­tion dit de an­län­der un­ge­fär 20.40.

De sti­ger på ett tåg som an­län­der 20.42 och som av­går mot Stock­holms ci­ty 20.43. Det är lö­ne­helg och myc­ket folk i rö­rel­se, ­vag­nen är full, de tving­as stå he­la vägen in till cent­rum och många hin­ner no­te­ra att det är stats­mi­nis­tern som står där i myll­ret av män­ni­skor. 20.47 stan­nar tå­get vid ­sta­tio­nen Råd­mans­ga­tan, ma­kar­na ­Pal­me sti­ger av, tar sig upp från tun­nel­ba­nan och pro­me­ne­rar den lil­la bi­ten till bio­ gra­fen Grand dit de an­län­der strax fö­re 21.

Olof Pal­me går fram till bil­jett­kas­san och kö­per två bil­jet­ter.

Ef­tersom det ba­ra finns ett få­tal bil­jet­ter kvar ­er­bju­der kas­sö­ren ho­nom att kö­pa två än­nu ic­ke av­häm­ta­de bil­jet­ter, re­ser­ve­ra­de för en di­rek­tör vid Sandrews­bi­o­gra­fer­na.

De träf­far Mår­ten och hans flick­vän, Lis­bet kö­per cho­klad och Olof Pal­me be­rät­tar att han fak­tiskt ­bli­vit er­bju­den en roll i fil­men men tac­kat nej.

202 bil­jet­ter har sålts till fö­re­ställ­ning­en och Olof Pal­me blir igen­känd av många på bio­gra­fen, en ung kvin­na vill dis­ku­te­ra kul­tur­po­li­tik men Olof drar sig un­dan.

Ko­mi­kern Ro­bert Gustafs­son be­fin­ner sig i sam­ma sa­long, pre­cis som Tco-ord­fö­ran­den Björn Ro­sengren och jour­na­lis­ten Leif Ny­lén, som även är trum­mis i pro­gg­ban­det ”Blå tå­get”.

Ro­sengren ham­nar strax bakom Pal­me och de pra­tar li­te ”jobb” en stund in­nan Lis­bet hy­schar. Fil­men bör­jar. ”Brö­der­na Mo­zart” är en ko­me­di och en hyll­ning till det konst­när­li­ga kre­a­ti­vi­te­ten, fil­men är re­gis­se­rad av Su­zan­ne Os­ten och har fått fi­na re­cen­sio­ner. Olof Pal­me sjun­ker djupt ner i sto­len. Ef­ter en tim­me och 49 mi­nu­ter är fö­re­ställ­ning­en över och folk ström­mar ut ur lo­ka­len. Ro­bert Gustafs­son pe­tar till Olof ­Pal­me och skry­ter se­na­re för sitt säll­skap med att han min­sann rört vid stats­mi­nis­tern.

Pa­ret Ro­sengren fun­de­rar på om de ska er­bju­da Pal­mes skjuts hem men de av­står, de ska in­te tränga sig på nu när de är le­di­ga.

Han och flick­vän­nen Ingrid har be­stämt att de ska gå och se fil­men ”Brö­der­na Mo­zart” på Grand på Svea­vä­gen, Olof själv är nyfiken på ”Mitt liv som hund”. Den går un­ge­fär sam­ti­digt, fast på bi­o­gra­fen Spe­geln på Bir­ger Jarls­ga­tan.

”Solklart att det finns en or­ga­ni­sa­tion bakom” – si­dan 77

21.00 Den 1 tim­me och 49 mi­nu­ter långa”brö­der­na Mo­zart” bör­jar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.