PLÖTS­LIGT SLOCK­NAR LJU­SET IN­NE I BU­TI­KEN PLÖTS­LIGT SLOCK­NAR LJU­SET IN­NE I BU­TI­KEN PLÖTS­LIGT SLOCK­NAR

Olof Palme - - Morddygnet -

Kloc­kan är strax ef­ter 23 på fre­dags­kväl­len när Olof, Lis­bet, Mår­ten och flick­vän­nen Ingrid går ut från Grand och vi­ker av åt si­dan och stäl­ler sig vid en bok­af­fär ett tju­go­tal me­ter från en­trén.

De småpra­tar, Olof Pal­me be­rät­tar att det var rol­len som ope­ra­chef han bli­vit er­bju­den, men att han in­te fann karak­tä­ren sär­skilt sym­pa­tisk.

Han ber att få blädd­ra i en film­tid­ning som Mår­ten ta­git med sig ut, han stäl­ler sig vid ”Bok­cir­kelns” föns­ter för att få li­te bätt­re för­ut­sätt­ning­ar att lä­sa där i mörk­ret.

Men så plöts­ligt slock­nar lju­set in­ne i bu­ti­ken.

Mår­ten läg­ger mär­ke till en man som står en bit bort, ut­an­för ett ned­släckt skylt­föns­ter till en mö­bel­af­fär, med blic­ken vänd in mot bu­ti­ken.

Mår­ten Pal­me fö­re­slår att säll­ska­pet ska gå hem till för­äld­rar­na och dric­ka li­te te men Lis­bet tyc­ker att kloc­kan är för myc­ket. De re­so­ne­rar kring om Olof och Lis­bet bor­de ta en taxi hem till Gam­la stan, men Olof vill sträc­ka li­te på be­nen och fö­re­drar en ­pro­me­nad.

Kloc­kan är runt 23.15 när de skiljs åt, Olof och Lis­bet bör­jar gå Svea­vä­gen sö­derut, på den väst­ra trot­to­a­ren.

Mår­ten och hans flick­vän går Svea­vä­gen i mot­satt rikt­ning, mot Va­na­dis­vä­gen.

När de vän­der på klac­ken och bör­jar gå hemåt no­te­rar Mår­ten att man­nen som stått och tryckt vid mö­bel­bu­ti­ken ock­så rör på sig.

Man­nen vän­der sig mot Olof och Lis­bet ”med

fast blick”, Mår­ten pas­se­rar man­nen på ­un­ge­fär fem me­ters håll, han iakt­tar per­so­nen i nå­gon se­kund och be­skri­ver se­na­re på nat­ten att han ”bar en halv­lång, blå jac­ka av ny­lon, ­ha­de ett fyr­kan­tigt an­sik­te och sma­la läp­par, och att han bar en mörk med knäp­pe på skär­men för­sedd keps. Möjligen ha­de han stål­bå­ga­de glasögon”.

Olof och Lis­bet pro­me­ne­rar Svea­vä­gen ­sö­derut, längs med Adolf Fred­riks kyr­ko­gård, och pas­se­rar ett ga­tukök.

Man­nen i ga­tukö­ket ser en man föl­ja ­ef­ter pa­ret Pal­me, han går ”tre till fem” me­ter bakom.

När de kom­mer fram till Adolf Fred­riks kyr­ko­ga­ta be­stäm­mer sig ma­kar­na Pal­me för att gå över ga­tan.

En äld­re dam bo­en­de på Svea­vä­gen 39, sex trap­por upp, ser ett par kor­sa ga­tan, och upp­ger att hon ock­så ser en en­sam man kom­ma ef­ter.

Ef­tersom hen­nes ut­sikts­punkt är högt upp kan hon in­te ve­ri­fi­e­ra att det är ma­kar­na Pal­me hon ser kor­sa ga­tan.

På and­ra si­dan ga­tan stan­nar ma­kar­na Pal­me till vid mo­de­bu­ti­ken ”Sa­ri”, kloc­kan är 23.19, Lis­bet ki­kar in en stund in­nan de fort­sät­ter sin pro­me­nad sö­derut, på den öst­ra si­dan av Svea­vä­gen.

Lis­bet och Olof går arm i arm, kanske ­pra­tar de om fil­men de pre­cis har sett, Olof går när­mast hus­fa­sa­den och vid Svea­vä­gen 44 mö­ter de den 22-åri­ge koc­ken ­Ni­co­la F.

På cir­ka tio me­ters håll upp­täc­ker han att det är Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter han mö­ter. Bakom pa­ret Pal­me ser Ni­co­la F yt­ter­li­ga­re en man och han fun­de­rar på om det är en liv­vakt.

När han mö­ter per­so­nen bakom ma­kar­na Pal­me in­ser han att han är för gam­mal för att va­ra liv­vakt, han no­te­rar att man­nen bär blå jac­ka, fär­gen på­min­ner om den som finns på ryg­gen på te­le­fon­ka­ta­lo­gens stock­holms­del.

Se­na­re ska det vi­sa sig att det med ­störs­ta san­no­lik­het är vitt­net An­ders B han ­no­te­rar.

An­ders B har va­rit ute och sla­git runt på stan, hans kam­ra­ter vill fort­sät­ta fes­tan­det men de be­hö­ver kon­tan­ter och upp­sö­ker där­för en ban­ko­mat på Svea­vä­gens öst­ra ­si­da.

Me­dan vän­ner­na tar ut peng­ar in­ser ­An­ders B, som är be­ru­sad, att han trots allt har gjort sitt på stan den här kväl­len, och han be­stäm­mer sig för att be­ge sig hemåt i stäl­let.

Han bör­jar ving­la Svea­vä­gen sö­derut och har ing­en aning om vil­ka som går framför ho­nom och som nu när­mar sig kors­ning­en Tun­nel­ga­tan-svea­vä­gen. Kloc­kan är 23.21 när de pas­se­rar en­trén till ­bu­ti­ken De­ko­ri­ma, det är 5,4 gra­der kallt och blå­ser 3,5 me­ter per se­kund.

Mår­ten läg­ger mär­ke till en man som står en bit bort, ut­an­för ett ned­släckt skylt­föns­ter till en mö­bel­af­fär, med blic­ken vänd in mot bu­ti­ken.

23.04 23.15 23.19 Fil­men slu­tar. Olof, Lis­bet, Mår­ten och Ingrid går ut från Grand. Säll­ska­pet skiljs åt. Olof och ­Lis­bet går Svea­vä­gen sö­derut. De kor­sar Svea­vä­gen och stan­nar vid mo­de­bu­ti­ken Sa­ri. Lis­bet tit­tar i skylt­fönst­ret en stund in­nan de...

Olof och Lis­bet Pal­me pas­se­rar en­trén till De­ko­ri­ma. I hör­net av Svea­vä­gen och Tun­nel­ga­tan kli­ver en man fram och skju­ter Olof mel­lan skul­der­bla­den med en re­vol­ver. Skot­tet är dö­dan­de. En till två se­kun­der se­na­re kom­mer yt­ter­li­ga­re ett skott, som...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.