FRÅN EKOT 01.10 , 1 MARS 1986

Olof Palme - - Dödsbudet -

n Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter Olof Pal­me är död. Han sköts i kväll i cen­tra­la Stock­holm. Olof Pal­me sköts ned vid kors­ning­en Tun­nel­ga­tan-svea­vä­gen och han dog se­na­re på Sab­bats­bergs sjuk­hus. Re­ge­ring­en är in­for­me­rad. Fi­nans­mi­nis­ter Kjell-olof Feldt och vice stats­mi­nis­ter Ing­var Carls­son är in­for­me­ra­de och de be­kräf­tar bå­da att Olof Pal­me har av­li­dit.

Po­li­sen sö­ker en man i 35- till 40-års­ål­dern med mörkt hår och lång mörk rock. Po­li­sen sö­ker allt­så mör­da­ren och ett stort sök­på­drag på­går i Stock­holm. Tax­i­väx­eln i Stock­holm har skic­kat ut sig­na­le­men­tet.

En­ligt po­li­sens led­nings­cen­tral var det en tax­i­chauf­för från Jär­fäl­la Taxi som upp­märk­sam­ma­de att en per­son skju­tits ned. Chauf­fö­ren lar­ma­de sin tax­i­väx­el som i sin tur lar­ma­de po­li­sen. Led­nings­cen­tra­len sän­de en po­lis­pi­ket till plat­sen. Olof Pal­me sköts kloc­kan tju­got­re och tret­tio, allt­så halv tolv, för en och en halv tim­me se­dan.

Re­ge­ring­en har haft ... sam­lats till ett ex­tra sam­man­trä­de. Ing­var Carls­son, vice stats­mi­nis­tern, le­der mö­tet. Hans en­da kom­men­tar när han kom till Ro­sen­bad ikväll är att ”De e fruk­tans­värt”, sa han... till TT, när han kom till Ro­sen­bad. Olof Pal­me skul­le in­om någ­ra må­na­der fyllt 59 år. Han har va­rit ord­fö­ran­de i so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka par­ti­et se­dan 1969 och stats­mi­nis­ter un­der pe­ri­o­den 1969 till -76 och från 1982.

Med an­led­ning av det in­träf­fa­de kom­mer vi na­tur­ligt­vis att läg­ga om nat­tens pro­gram i nattradion. Och eko­re­dak­tio­nen åter­kom­mer na­tur­ligt­vis med me­ra ny­he­ter när vi har så­da­na att kom­ma med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.