”CHOC­KAR­TAT, SORG­LIGT OCH FÖR­FÄR­LIGT” SORG­LIGT OCH FÖR­FÄR­LIGT”

Olof Palme - - Svart På Vitt -

TYST MI­NUT I RIKS­DA­GEN, MÅN­DA­GEN DEN 10 MARS 1986

n Tio da­gar ef­ter mor­det på Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter sam­la­des lan­dets po­li­tis­ka led­ning för en min­nes­stund. Riks­da­gen var Olof Pal­mes and­ra hem.

– Det var fint ord­nat, väl­digt hög­tid­ligt och det var ro­ligt att hö­ra al­la tal, och fram­för allt ci­ta­ten man ploc­kat ur min pap­pas tal, sä­ger so­nen Mår­ten Pal­me.

Ple­ni­sa­len är smyc­kad med blå iris och gu­la påsk­lil­jor, ­Sve­ri­ges fär­ger. De gör säll­skap med vit brud­slö­ja och vit gla­di­o­lus som sym­bo­li­se­rar sorgen.

Be­sö­ka­re från all­män­he­ten har kö­at i tim­mar och har pre­cis fått kom­ma in. Nu kom­mer även de gråa och böj­da.

Stock­holms fil­har­mo­nis­ka stråken­semb­le spe­lar fram­me

vid po­di­et, Ro­mans ur Pas­to­ralsvit av Lars-erik Lars­son.

Sorg­kläd­da kom­mer riks­da­gens le­da­mö­ter in, de and­ra par­ti­er­nas ledare, mi­nist­rar­na i re­ge­ring­en.

Och så pre­cis fram­för dem, tar åter­sto­den av fa­mil­jen Pal­me plats – de äld­re sö­ner­na Mår­ten och Jo­a­kim med si­na flick­vän­ner. Yngs­te bro­dern Mat­ti­as och mam­ma Lis­bet. An­sikts­ut­tryc­ken är sam­la­de. Pre­cis in­nan kloc­kor­na i Stor­kyr­kan bör­jar slå 12 kom­mer tal­man Inge­mund Bengts­son in. Och al­la re­ser sig.

– Vi hyl­lar min­net av Olof Pal­me med en tyst mi­nut, sä­ger han och Sve­ri­ge stan­nar. Mår­ten Pal­me var då 24 år. Vad är det du ser där du står på här på bil­den? – Jag ser sä­kert le­da­mö­ter­na som var sam­la­de på si­na plat­ser i riks­da­gen, sä­ger Mår­ten Pal­me. Det var fak­tiskt fint ord­nat, väl­digt hög­tid­ligt, al­la var sorg­kläd­da, se­dan ha­de de de­ko­re­rat min pap­pas bänk med blom­mor. Mor­det på er far har be­gåtts tio da­gar ti­di­ga­re. Vad är det som ni har gått ige­nom de da­gar­na? – Det var na­tur­ligt­vis choc­kar­tat, sorg­ligt och för­fär­ligt på al­la sätt. Men det var väl­digt många ma­ni­fes­ta­tio­ner, man blev tack­sam och för­vå­nad över det ge­nom­slag han ha­de haft i he­la värl­den. Al­la min­nes­ord var väl­digt fi­na och stär­kan­de i fle­ra di­men­sio­ner, sä­ger ­Mår­ten Pal­me.

Ett be­stå­en­de min­ne hos Mår­ten Pal­me är ock­så att det fanns en för­so­nan­de ton i ta­len – även hos dem som var fa­derns störs­ta po­li­tis­ka mot­stån­da­re.

På åhö­rar­läk­ta­ren i riks­da­gen. Främ­re ra­den från väns­ter: Mår­tens flick­vän Ingrid Kle­ring, Mår­ten Pal­me, Lis­bet Pal­me, Mat­ti­as Pal­me, Jo­a­kim Pal­me, Jo­a­kims flick­vän An­ne-sofie Öst­ling. Bak­re ra­den från väns­ter: Ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Lennart Gei­jer (S), för­svar

Mår­ten Pal­me. Foto: CA­RO­LI­NA BY­R­MO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.