”ING­EN PE­KA­DE UT HO­NOM TILL HUND­RA PRO­CENT”

Olof Palme - - Svart På Vitt -

VITT­NES­KON­FRON­TA­TION, ONS­DA­GEN 14 DE­CEM­BER 1988

n Näs­tan tre år ef­ter mor­det grips en miss­tänkt som ock­så häk­tas. Vid den här vitt­nes­kon­fron­ta­tio­nen får han num­mer 7 .

Hans namn är Chris­ter ­Pet­ters­son.

– Han var väl­digt ner­vös, ­be­rät­tar Son­ny Björk, num­mer 11.

Vid den här vitt­nes­kon­fron­ta­tio­nen be­står grup­pen av tolv per­so­ner. El­va av dem är po­li­ser el­ler job­bar i po­lishu­set. En är miss­bru­ka­re med di­gert kri­mi­nal­re­gis­ter.

Vitt­ne­na tit­tar på grup­pen bakom ett spe­gel­glas, och de oli­ka fi­gu­ran­ter­na får ock­så gå och vi­sa upp sig från oli­ka vink-

lar. Kri­mi­nal­tek­ni­kern Son­ny Björk viss­te se­dan ti­di­ga­re att num­mer 7 dö­dat en per­son med ba­jo­nett, in­te långt från plat­sen där Pal­me sköts.

Kon­fron­ta­tio­ner­na på­gick näs­ta he­la da­gen. Och Chris­ter Pet­ters­son som först var ner­vös och pra­ta­de of­ta med sin ad­vo­kat lug­na­de ner sig.

– San­no­likt för att ing­et av vitt­ne­na pe­ka­de ut ho­nom till hund­ra pro­cent. Han kän­de väl sig säk­ra­re och slapp­na­de av, sä­ger Son­ny Björk som an­sva­ra­de för det tek­nis­ka i va­pen­de­len i Pal­meut­red­ning­en.

När hu­vud­vitt­net Lis­bet Pal­me se­dan får se fil­men på grup­pen kän­ner hon ome­del­bart igen Chris­ter Pet­ters­son som den man som stått och stir­rat på hen­ne di­rekt ef­ter skott­loss­ning­en. Hon blir choc­kad över att hon kän­ner igen ho­nom så tyd­ligt. Son­ny Björk be­rät­tar:

– Det sorg­li­ga är att åkla­gar­na i för­väg in­for­me­rat om att man gri­pit en al­ko­ho­list från Sol­len­tu­na. Och en­ligt sam- stäm­mi­ga upp­gif­ter ska Lis­bet Pal­me se­dan ha sagt ”det ser man vem som är al­ko­ho­list.”

– Men hon sa ock­så att det var han som sköt Olof Pal­me, sä­ger Son­ny Björk.

I hov­rät­ten gick Chris­ter Pet­ters­son fri – myc­ket på grund av att rät­ten un­der­kän­de Lis­bet Pal­mes ut­pe­kan­de.

Son­ny Björk. Foto: LASSE ALLARD

Un­der vitt­nes­kon­fron­ta­tio­nen pe­ka­de Lis­bet Pal­me ut Chris­ter Pet­ters­son (num­mer sju) som sin ma­kes mör­da­re. Son­ny Björk har num­mer el­va. Foto: PO­LI­SEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.