SPI­O­NEN FANNS I STOCK­HOLM

Olof Palme - - Teorierna -

Pal­meut­re­dar­na fick re­dan en vec­ka ef­ter mor­det tips som pe­ka­de på syd­af­ri­kansk in­bland­ning. Mo­ti­vet skul­le va­ra Olof Pal­mes stöd till ANC och hans ut­ta­la­de mot­stånd mot apart­heidre­gi­men.

I sep­tem­ber 1996 gick den syd­af­ri­kans­ke agen­ten Eugene de Kock ut och häv­da­de att den syd­af­ri­kans­ka sä­ker­hets­tjäns­ten låg bakom mor­det. En­ligt de Kock or­ga­ni­se­ra­des mor­det av su­per­spi­o­nen Craig Wil­li­am­son.

Syd­af­ri­ka-spå­ret har fått ny luft på se­na­re år. Det har fram­kom­mit att hyl­la­de för­fat­ta­ren Sti­eg Lars­son ti­digt in­tres­se­ra­de sig för des­sa upp­gif­ter. I bör­jan av 2015 blev spå­ret hett även för ut­re­dar­na. För­fat­ta­ren Sten Fly­ga­re har vitt­nat om att han sett en mys­tisk man på ett ho­tell i när­he­ten av Olof Pal­mes bo­stad i Gam­la stan vec­kan fö­re mor­det. Någ­ra år se­na­re kun­de han kopp­la ho­tell­man­nen till Eugene de Kock då han av en slump syn på en tid­nings­bild på den ökän­de tor­pe­den. För ett par år se­dan upp­täck­te Sten Fly­ga­re ett klipp ur SVT:S ny­hets­sänd­ning från 1 mars 1986. På ­bil­der­na syns en man som vi­sar upp sitt pass på Ar­lan­da, på väg att läm­na lan­det. Man­nen på­min­ner om Eugene de Kock.

Att den syd­af­ri­kans­ke spi­o­nen Craig Wil­li­am­son be­fann sig i Sve­ri­ge un­der mord­nat­ten har ti­di­ga­re sla­gits fast av chefs­å­kla­ga­re Jan Da­ni­els­son.

Syd­af­ri­ka-spå­ret be­hö­ver in­te va­ra se­pa­re­rat från po­lis­spå­ret. Det har spe­ku­le­rats i att syd­af­ri­kans­ka agen­ter ut­fört mor­det med hjälp av ­en­sta­ka po­lis­män med hö­gerex­tre­ma åsik­ter.

n I 30 år har ut­re­dar­na fam­lat i jak­ten på Olof Pal­mes mör­da­re. n I 30 år har kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er flo­re­rat – och till­kom­mit. n Af­ton­bla­det har grans­kat tio av de mest omdiskuterade spå­ren.

SYD­AF­RI­KA­SPÅ­RET Craig Wil­li­am­son. Foto: AP DET FANNS ETT STARKT Pal­me-hat på grund av stö­det till ANC. TA­LAR FÖR: Eugene de Kock gick 1996 ut och namn­gav spi­o­nen Craig Wil­li­am­son som den som skul­le ha or­ga­ni­se­rat mor­det. An­ti­a­part­heid-kon­fe­ren­sen höll

I bör­jan av 2015 blev Syd­af­ri­ka­spå­ret åter hett, då ett klipp ur en Svt-ny­hets­sänd­ning från 1 mars 1986 vi­sar en man som lik­nar ­Eugene de Kock vi­sar upp sitt pass på Ar­lan­da, på väg att läm­na lan­det. Foto: SVT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.