HÖ­GEREX­TRE­MIST VÄD­RA­DE SITT HAT I CI­TY SAM­MA NATT

Olof Palme - - Teorierna -

Victor Gun­nars­son, el­ler 33-åring­en, som han be­nämn­des i me­di­er­na var den förs­te att an­hål­las för mor­det.

Tip­sen om ho­nom kom in re­dan da­gen ­ef­ter. En kvin­na ha­de ­be­sökt ­kafét Mon Chéri kloc­kan 22 på mord­kväl­len i säll­skap av två ­vä­nin­nor. Där ha­de de kom­mit i kon­takt med en man som ut­tryck­te ett starkt hat mot Olof Pal­me. Ett fler­tal lik­nan- de tips kom in un­der ut­red­ning­ens förs­ta da­gar. Victor Gun­nars­son häm­ta­des in till för­hör den 8 mars 1986 men släpp­tes sam­ma kväll. Kri­mi­nal­tek­ni­ker vid SKL upp­täck­te spår på Victor Gun­nars­sons jac­ka som tyd­de på att han ny­li­gen av­fy­rat ett va­pen. Det gick dock ­in­te att slå fast att vap­net var av sam­ma typ som det som ha­de an­vänts vid mor­det av Olof ­Pal­me.

And­ra vitt­nen upp­gav att Gun­nars­son gått in un­der en på­gåen­de natt­bio­fö­re­ställ­ning kloc­kan 23.45 på Kungs­ga­tan. ­Po­li­sen Bör­je Wingren, som led­de för­hö­ren med Gun­nars­son, gav 1993 ut boken ”Han sköt Olof Pal­me”, skri­ven till­sam­mans med An­ders Leopold.

Victor Gun­nars­son flyt­ta­de till USA och ­hit­ta­des mördad 1993 i ett på­stått svart­sju­ke­dra­ma.

33-ÅRING­EN VITT­NEN HAR BE­RÄT­TAT att Victor Gun­nars­son var i om­rå­det och att han pre­cis fö­re mor­det TA­LAR FÖR: ­väd­ra­de sitt Pal­me-hat. And­ra vitt­nen har pe­kat ut Gun­nars­son som den man som klev in mitt i en natt­bio­fö­re­ställ­ning strax ef­ter mor­det. Det f

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.