MO­TI­VET: PAL­MES NED­RUST­NING

Olof Palme - - Teorierna -

En hem­lig, stat­lig, svensk, landsom­fat­tan­de mot­stånds­rö­rel­se bygg­des upp i Sve­ri­ge un­der 1950-ta­let in­för ho­tet om en sov­je­tisk in­va­sion. Lik­nan­de or­ga­ni­sa­tio­ner fanns i and­ra Na­to-län­der.

Ge­nom åren för­des det fram tips om att Stay ­Be­hind kun­de kopp­las till Pal­me­mor­det. Mo­ti­vet skul­le ha va­rit stats­mi­nis­terns ar­be­te för in­ter­na­tio­nell ned­rust­ning, där han bland an­nat ak­tivt drev ­frå­gan om en kärn­va­pen­fri zon i Nor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.