VÄCK­TES EF­TER PO­LI­SENS KONS­TI­GA AGE­RAN­DE

Olof Palme - - Teorierna -

Ett sam­lings­be­grepp för oli­ka te­o­ri­er om att en el­ler fle­ra po­li­ser va­rit in­blan­da­de i mor­det. Mis­stan­kar­na väck­tes ti­digt ef­ter po­li­sens märk­li­ga age­ran­de på mord­nat­ten och drevs se­dan främst av jour­na­lis­ter.

Ef­ter mor­det kom en rad tips in om po­li­ser som haft mo­tiv ge­nom ex­tre­ma po­li­tis­ka upp­fatt­ning­ar där man såg Olof Pal­me som lan­dets värs­ta fi­en­de. De upp­gif­ter som pe­kat på wal­ki­e­tal­kie-män om­kring mordplatsen räk­nas till po­lis­spå­ret. I ef­ter­hand har fle­ra av varand­ra obe­ro­en­de käl­lor läm­nat tips som pe­kat in mot po­li­sen. Upp­gifts­läm­na­re har fram­trätt och be­rät­tat att de fått er­bju­dan­den om peng­ar för att ut­fö­ra mor­det på Olof Pal­me. Upp­dra­gen ska ha kom­mit från po­li­ser el­ler per­so­ner med kopp­ling­ar till sä­ker­hetspo­li­sen.

När gransk­nings­kom­mis­sio­nen 1999 la­de fram sin rap­port kon­sta­te­ra­des att inga brotts­miss­tan­kar mot en­skil­da ­po­lis­män kun­de styr­kas av ut­red­nings­ma­te­ri­a­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.