KAL­LA­DES FÖR ”HU­VUD­SPÅ­RET”

Olof Palme - - Teorierna -

Imit­ten av 1980-ta­let ha­de ett an­tal Pkk-av­hop­pa­re i Sve­ri­ge mör­dats. Del­vis på grund av mor­den ha­de Sve­ri­ges re­ge­ring valt att ter­ro­rist­stämp­la or­ga­ni­sa­tio­nen. Med stöd av då­va­ran­de ut­län­nings­la­gen kun­de med­lem­mar från PKK de­por­te­ras från Sve­ri­ge. Spa­nings­led­ning­en med Hans Hol­mér i spet­sen drev Pkk-spå­ret och kal­la­de det ”hu­vud­spå­ret” ut­an att nå­gon ut­om­stå­en­de fick ve­ta vad det gäll­de.

Pkk-spå­ret led­de till den ökän­da Eb­be Carls­son-af­fä­ren där ju­sti­ti­e­mi­nis­ter ­An­na­Gre­ta Leijon ha­de god­känt att ­för­läg­ga­ren Eb­be Carls­son be­drev pri­vatspa­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.