PE­KA­DE UT AF­FÄRS­MAN­NEN

Olof Palme - - Teorierna -

Ef­ter Eva Rau­sings död 2012 fann po­li­sen en se­rie mejl skriv­na som­ma­ren 2011. Där be­rät­tar Eva Rau­sing om hur hon oro­as för sitt eget liv och hur hon miss­tän­ker att en per­son hon kän­ner väl kan ha va­rit in- blan­dad i mor­det på Olof Pal­me. I ett brev skic­kat till jour­na­lis­ten Gun­nar Wall skri­ver hon:

”… jag har ny­li­gen fått ve­ta av min man att XX låg bakom mor­det på Olof Pal­me... Jag tror jag vet var mord­vap­net finns”.

Mo­ti­vet ska ha va­rit eko­no­mis­ka, en­ligt Eva Rau­sing. Af­färs­man­nen som pe­ka­des ut som mör­da­re el­ler an­stif­ta­re till mor­det an­såg att Olof Pal­me var ett hot mot hans fö­re­tag och vil­le ­in­te för­lo­ra det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.