VÄG­RA­DE KOM­MA IN MED SIN .357-RE­VOL­VER

Olof Palme - - Teorierna -

När po­li­sen knac­ka­de på dör­ren sköt den ut­pe­ka­de Pal­me­ha­ta­ren ihjäl sig själv.

Än i dag le­tar po­li­sen ef­ter vap­net som ”Chris­ter Pet­ters­sons dub­bel­gång­a­re” påstod sig ha sålt någ­ra år ef­ter mor­det på Olof Pal­me.

– Frå­gar du mig som job­bat i utred­ning­en i al­la år så tyc­ker jag att det har va­rit det som va­rit mest ­in­tres­sant, sä­ger kri­mi­nal­in­spek­tör Lennart Gustafs­son på Pal­me­grup­pen.

Man­nen var någ­ra år över 30 och bod­de en kvarts pro­me­nad från Svea­vä­gen när Olof Pal­me mör­da­des.

Se­dan au­gusti 1993 har po­li­sen för­gä­ves le­tat ef­ter den Smith & Wes­son 357 Mag­num han ha­de i sin ägo.

Lennart Gustafs­son på Pal­me­grup­pen be­rät­tar om hur mis­stan­kar­na mot man­nen väck­tes:

– Det var ju den en­de bland 450 styc­ken som in­te hör­sam­ma­de kal­lel­sen om att kom­ma in med sitt va­pen. Det är klart att det blev in­tres­sant. Sen vi­sa­de det sig att det fö­relåg även ett Pal­me­hat. Och sig­na­le­men­tet stäm­de gans­ka bra tyc­ker jag per­son­li­gen, sä­ger han.

När Pal­me­grup­pen i bör­jan av 1995 tog in man­nen till för­hör upp­gav han att han ha­de sålt vap­net till en per­son som han in­te viss­te nam­net på un­der hös­ten 1992.

– Vi har än i dag in­te fått klar­het i vart det här vap­net tog vägen som han påstod sig ha sålt till en okänd man i Kungs­träd­går­den, sä­ger Lennart Gustafs­son.

Ef­ter att de sista för­hö­ren ha­de hål­lits 1998 an­såg po­li­sen att det fort­fa­ran­de fanns fle­ra frå­ge­tec­ken kring man­nens histo­ria.

– Man kan stäl­la sig frå­gan var­för han in­te vi­sa­de upp vap­net el­ler vad han ha­de gjort med det. Det är frå­ge­tec­ken som fort­fa­ran­de är obe­sva­ra­de och jag höll slut­för­hö­ren med ho­nom och det var ju upp­gif­ter han in­te vil­le pra­ta om. Så det är klart att det gör in­te sa­ken mind­re in­tres­sant, sä­ger Lennart Gustafs­son.

Ut­se­en­de­mäs­sigt ska den ut­pe­ka­de man­nen ha haft vis­sa lik­he­ter med den gär­nings­man som vitt­nen på och kring Svea­vä­gen be­rät­tat om, lång och med stir­ran­de blick. Det gav man­nen i media epi­te­tet ”Chris­ter Pet­ters­sons dub­bel­gång­a­re”. Dess­utom ­an­ses han in­om Pal­me­grup­pen stäm­ma myc­ket väl över­ens med den gär­nings­man­na­pro­fil som ska­pa­des av Ulf Ås­gård, psy­ki­a­ter och ex­pert på gär­nings­man­na­pro­fi­ler samt Jan Ols­son, ti­di­ga­re chef för Rik­skrims gär­nings­man­na­pro­fil­grupp.

– Re­dan un­der den tid som jag var djupt as­so­ci­e­rad med utred­ning­en så fram­stod det som gans­ka klart vem det var som ha­de gjort det. Och den man­nen het­te in­te Chris­ter Pet­ters­son, sä­ger Ulf Ås­gård.

Han på­pe­kar att han fick in­for­ma­tion om den ut­pe­ka­de man­nen först ef­ter att gär­nings­man­na­pro­fi­len var färdigställd.

– Ef­ter det fick jag in­for­ma­tion om den här spe­ci­fi­ce­ra­de per­so­nen. Och ju mer jag har dykt ner i det så desto tyd­li­ga­re och kla­ra­re har sa­ker och ting bli­vit för mig. Sam­ti­digt är fle­ra ex­per­ter skep­tis­ka till man­nens på­ståd­da in­bland­ning i mor­det.

– Han har verk­li­gen in­te lagt två strå i kors för att fria sig själv, sna­ra­re tvärtom. Och ef­ter vad som är känt om ­ho­nom så är det väl ­in­te osan­no­likt att han vil­le jäv­las med ut­re­dar­na, har Leif GW Pers­son ti­di­ga­re sagt till ­Af­ton­bla­det.

– Han ha­de en 357:a och var ­Pal­me­ha­ta­re. Men jag har in­te sett nå­gon upp­gift om att han är ut­pe­kad på Svea­vä­gen, sä­ger ti­di­ga­re che­fen för Rikskrim, Tom­my Lind­ström.

Själv för­ne­ka­de man­nen all form av in­bland­ning i mor­det på Olof Pal­me. I en in­ter­vju med Af­ton­bla­dets An­ders Jo­hans­son 1999 de­men­te­ra­de han upp­gif­ter som po­li­sen ut­rett om att han skju­tit sön­der sin tv-ap­pa­rat när Olof Pal­me dök upp i ru­tan. Att han in­te be­sva­rat po­li­sens kal­lel­ser och på­min­nel­ser om prov­skjut­ning för­kla­ra­de han med att han in­te ­li­ta­de på po­li­sen.

– Ha­de de kom­mit da­gen ef­ter, må­na­den ef­ter, året ef­ter, ha­de jag haft det kvar. Det sa jag till dem ock­så i för­hö­ren, sa han.

2008 lar­ma­des po­li­sen till den ut­pe­ka­de man­nens hem sö­der om Stock­holm. När de knac­ka­de på dör­ren mitt i nat­ten så sköt han ihjäl sig själv med ett ha­gel­ge­vär.

Bland hans ägo­de­lar hit­ta­des ing­en Mag­num-re­vol­ver el­ler nå­got an­nat som kun­de kny­ta ho­nom till mi­nis­ter­mor­det.

Än i dag är po­li­sen myc­ket in­tres­se­ra­de av att hit­ta re­vol­vern som fanns i man­nens ägo.

– Skul­le det kom­ma in någ­ra upp­gif­ter el­ler att vi hit­ta­de den re­vol­ver han sä­ger sig ha sålt så job­bar vi vi­da­re med det. Det spe­lar ing­en roll att den som äg­de vap­net är död, sä­ger Lennart Gustafs­son.

Hans Me­lan­der är chef över Palm­grup­pen:

– Det är in­tres­sant att få in al­la va­pen som even­tu­ellt skul­le kun­na va­ra ak­tu­el­la i utred­ning­en.

Af­ton­bla­det har va­rit i kon­takt med man­nens an­hö­ri­ga som av­bö­jer att kom­men­te­ra. John Granlund

Man kan stäl­la sig frå­gan var­för han in­te vi­sa­de upp vap­net el­ler vad han har gjort med

det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.