JAG SKA BA­RA SÄ­GA DIG

Olof Palme - - Christer -

4. RÄT­TE­GÅNG­AR­NA OCH LIS­BET PAL­ME

14de­cem­ber 1988. Det är ti­digt på mor­go­nen.

Chris­ter Pet­ters­son so­ver fort­fa­ran­de i sin lä­gen­het på Kung Hans väg i Ro­te­bro när det knac­kar på dör­ren.

Han öpp­nar. På loft­gång­en ut­an­för står fy­ra po­li­ser.

– Du ska häm­tas till för­hör miss­tänkt för mor­det på Olof Pal­me, sä­ger en av po­li­ser­na.

Chris­ter Pet­ters­son för­des till po­lishu­set på Kungs­hol­men. Han an­hölls och häk­ta­des miss­tänkt för mord på Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter.

I maj 1989 åta­la­des Chris­ter Pet­ters­son för mord på Olof Pal­me och för­sök till mord al­ter­na­tivt fram­kal­lan­de av fa­ra för an­nan.

Chris­ter Pet­ters­son för­ne­ka­de gär­ning­en. Det blev star­ten på svensk kri­mi­nal­histo­ri­as mest kän­da mord­rät­te­gång.

Rät­te­gång­en i Stock­holms tings­rätt be­va­ka­des av re­port­rar och fo­to­gra­fer för tv, ­ra­dio och tid­ning­ar från he­la värl­den. Folk vall­fär­da­de hit för att se vad som hän­de och ny­he­ter kab­la­des ut i mass­me­dia tim­me ef­ter tim­me. I två må­na­der gick jag mel­lan Stock­holms tings­rätt och min plats i ett hörn på re

dak­tio­nen.

När rät­te­gång­en mot Chris­ter Pet­ters­son bör­ja­de ha­de han ad­vo­ka­ter­na Ar­ne Lil­je­ros och Lars Ek­man vid sin si­da. Chris­ter var klädd i kri­mi­nal­vår­dens klä­der, mörk­hå­rig och

välkammad.

Chefs­å­kla­ga­re An­ders He­lin pra­ta­de ­låg­mält och la­de in­för rät­ten fram det som fanns i för­un­der­sök­ning­en. Vitt­nesut­sa­gor till­sam­mans med tek­nisk be­vis­ning skul­le vägas sam­man för even­tu­ellt fäl­lan­de dom.

Och det fanns ing­et mord­va­pen. Det fanns två ku­lor.

De två ku­lor­na ha­de an­träf­fats på mordplatsen i kors­ning­en Svea­vä­gen-tun­nel­ga­tan. Bå­da ku­lor­na var av ­ty­pen ”me­tal pi­er­cing ”. En låg på trot­to­a­ren ut­an­för fas­tig­he­ten Svea­vä­gen 29. Den and­ra ku­lan låg in­till gall­ret som stäng­de ned­gång­en till tun­nel­ba­nan.

Ku­lor­na var av­los­sa­de med en re­vol­ver av ka­li­ber .357 Mag­num, som finns i mär­ke­na Smith&wes­son, Ru­ger, Taurus och Kass­nar.

Bom­spå­ren på ku­lor­na från mord­vap­net stäm­de med ku­lor som sköts i sam­band med ett postrån i Mock­fjärd. Det var san­no­likt mord­vap­net men den re­vol­vern kun­de in­te hit­tas.

Vitt­nen från bi­o­gra­fen Grand ploc­ka­des fram ett ef­ter ett.

Lis­bet Pal­me blev hu­vud­vitt­net.

Hon kom in i rätts­sa­len och sat­te sig vid bred­vid sin älds­te son Jo­a­kim och chefs­å­kla­ga­ren.

Fem me­ter från hen­ne, men på den and­ra si­dan i rätts­sa­len, satt Chris­ter Pet­ters­son.

Lis­bet Pal­me tit­ta­de ner i bor­det men vän­de blic­ken upp mot lagman Carl An­ton Spak, rät­tens ord­fö­ran­de.

Det som följ­de blev det störs­ta ögon­blic­ket i Pal­me­fal­lets histo­ria.

Jag spe­la­de in allt ord för ord när Lis­bet Pal­me be­rät­ta­de om mord­kväl­len, som bör­ja­de med att pa­ret Pal­me ha­de be­stämt sig för att gå på bio på bi­o­gra­fen Grand på Svea­vä­gen. De gick till Gam­la stans tun­nel­ba­nesta­tion och åk­te till Råd­mans­ga­tan där de gick upp och an­län­de till Grand nå­got fö­re kl 21.00.

So­nen Mår­ten var där till­sam­mans med

Om du tror att det är som du sä­ger, är det okej. Men om

du in­te tror det, är det in­te okej … ja, det är allt jag har

att sä­ga.

Brott: Kvin­no­miss­han­del, ola­ga hot, ola­ga knivin­ne­hav och egen­mäk­tigt för­fa­ran­de. Dom: Fäng­el­se ett år. Ska­de­stånd till ­kvin­nan: 3 880 kro­nor. Brott: Kvin­no­miss­han­del. Dom: Fäng­el­se fy­ra må­na­der. Brott: Grov kvin­no­miss­han­del. Ny­li­gen fri­gi­ven från ti­di­ga

1992-05-27

1993-06-06

1996-06-12

1991-06-20

Stock­holms tings­rätt

Sol­len­tu­na tings­rätt

Stock­holms tings­rätt

Sol­len­tu­na tings­rätt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.