DET KOM­MER ATT FLY­TA BLOD ATT FLY­TA BLOD

5. ”BOMB­MAN­NEN”

Olof Palme - - Christer -

Det här skrev ”Bomb­man­nen” Lars Ting­ström i ett brev ef­ter åren i Kum­la­bun­kern dömd för brev­bom­ben:

”Det kom­mer att fly­ta blod om ej makt­gal­na by­rå­kra­ter tar sitt för­nuft ­till­fånga och fri­ar mig från det jag är oskyl­dig till.

Jag krä­ver upp­rät­tel­se. Vi har in­te sett sista ­ka­pit­let än­nu, hop­pas att det in­te skall bli så grymt att det kom­mer in i kom­man­de histo­rie­böc­ker. ” Po­li­sen hit­ta­de fle­ra brev och no­te­ra­de i en pro­me­mo­ria att bre­ven här­rör från mel­lan 1980 och 1982.

Ting­ström var då en fri man, ha­de kom­mit hem från Kum­la.

Brev sän­des till en god vän och vem det var är in­te of­fent­ligt, men en av Ting­ströms bäs­ta vän­ner var Chris­ter Pet­ters­son. Till en an­nan nä­ra vän skrev Ting­ström:

”Det är tyd­li­gen många by­rokrat­jäv­lar som in­te vet att dom le­ker med en djä­vulsk död. ” Er­far­na po­li­ser an­ser att bre­ven vi­sar Ting­ströms hat mot sam­häl­lets top­par och dess fö­re­trä­da­re.

Ha­tet av­tog ald­rig.

Lars Ting­ström föd­des den 24 mars 1934 i Vis­by. Ef­ter folk­sko­la ut­bil­da­de han sig till mö­belsnic­ka­re, men byt­te jobb och blev egen fö­re­ta­ga­re i en tek­nisk bransch. Fick ti­digt pro­blem med skatte­myn­dig­he­ter­na och ett fö­re­tag som han sat­sat 70 000 kro­nor i ho­ta­des av kon­kurs.

Al­la hans peng­ar gick för­lo­ra­de, tyck­te Ting­ström.

Vå­ren 1977 fick det ak­tu­el­la fö­re­ta­gets vd ett brev och när han öpp­na­de bre­vet ut­lös­tes en ex­plo­sion – en brev­bomb.

Vd:n ska­da­des svårt men först drygt ett år se­na­re greps Ting­ström.

En gran­ne på Ing­arö ring­de till po­li­sen om att han ha­de fått ett föns­ter sön­der­skju­tet. Po­li­sen åk­te dit och Ting­ström er­kän­de skot­tet.

När po­li­sen var där upp­täck­te de Ting­ströms hem­li­ga käl­la­re, som se­dan kom att kal­las för Ting­ströms bun­ker.

Det var en an­lägg­ning på 50 kvadrat­me­ter un­der jord.

Här hit­ta­de po­li­ser­na en verk­stad som var fylld med bland an­nat 20 kg Dy­namex, 359 spräng­kaps­lar, mäng­der med svart­krut och krut­stu­bin.

Nac­ka tings­rätt döm­de Ting­ström mot hans ne­kan­de till fem års fäng­el­se för grov miss­han­del (brev­bom­ben) gäl­de­närs­brott, stöld och för­sök till ut­press­ning. Han för­des till Kum­la. Där träf­fa­de han Chris­ter Pet­ters­son. De ha­de si­na cel­ler i sam­ma av­del­ning.

– Jag blev för­tro­en­de­vald som re­pre­sen­tant för de in­tag­na och Chris­ter fick en an­nan le­dan­de roll, be­rät­tar Ting­ström un­der ett av mi­na be­sök på Kum­la.

– Chris­ter skyd­da­de mig om det blev bråk.

I Kum­la­bun­kern satt sam­ti­digt Sa­id Al­wa­ni. En pa­les­tinsk ter­ro­rist, som Ting­ström stif­ta­de be­kant­skap med. Mel­lan dem ut­veck­la­des stark vän­skap.

I ju­li 1981 fick Al­wa­ni sin förs­ta per­mis­sion, för­svann och kom ald­rig tillbaka.

Det upp­ges att han åter­vän­de till Mel­la­nöstern, bland an­nat i Da­mas­kus och Beirut.

Po­li­ser, som ar­be­ta­de med fal­let Ting­ström, in­for­me­ra­des om att Al­wa­ni till­hör­de en ut­bry­tar­grupp från PLO och del­tog i ter­ro­rist­at­tac­ker un­der namn som Svar­ta Sep­tem­ber.

Po­liskäl­lor sä­ger att när Ting­ström släppts fri från Kum­la (17 sep­tem­ber 1981) bjöds han på flyg­re­sa till ­Da­mas­kus och fritt up­pe­häl­le. Här träf­fa­de han Al­wa­ni. Vid ett an­nat till­fäl­le blev Ting­ström kvar två må­na­der.

Lars Ting­ström åk­te den här ti­den även of­ta till sitt som­mar­stäl­le på Ing­arö och som­ma­ren 1982 slog ”Bomb­man­nen” Ting­ström till.

Tre bom­ber pla­ce­ra­des på ut­val­da plat­ser och ut­lös­tes med så våld­sam kraft och vål­la­de så­dan för­öd­el­se att två män­ni­skor spräng­des till döds. n Den 16 ju­li 1982 spräng­des chefs­å­kla­ga­re Si­gurd Denc­kers vil­la i Nac­ka av en vib­ra­tions­bomb ut­pla­ce­rad på ve­ran­dan. Denc­kers dot­ters pojk­vän av­led i ex­plo­sio­nen. Kväl­len in­nan bom­ben lös­tes ut ha­de Ting­ström flu­git till Da­mas­kus, vi­sa­de det sig se­na­re i sam­band med po­lis­ut­red­ning­en.

Han kom snart hem igen. n Den 22 feb­ru­a­ri 1983 spräng­des Skat­teskra­pan i Stock­holm. Bom­ben var vi­b­ra­

Jag blev ­för­tro­en­de­vald som re­pre­sen­tant för de in­tag­na och ­Chris­ter fick en ­an­nan ­le­dan­de roll

ti­ons­lad­dad i en at­ta­chéväs­ka ut­pla­ce­rad i en kor­ri­dor. En kvin­na, som ­ba­ra tänk­te flyt­ta at­ta­chéväs­kan, spräng­des till döds . n 8 au­gusti 1983 spräng­des åklagar­myn­dig­he­tens fas­tig­het i Nac­ka.

Ett halv­år se­na­re var mis­stan­kar­na mot Ting­ström så star­ka att hans greps. Po­li­sen ha­de till ex­em­pel hit­tat sju ki­lo Dy­namex och Dy­namex­sta­var ned­gräv­da i en sand­hög. I hus­rann­sa­kan åter­fanns spräng­kaps­lar.

De här åren bod­de Chris­ter Pet­ters­son of­ta på Ting­ströms som­mar­stäl­le på ­Ing­arö.

Fle­ra kri­mi­nel­la har be­rät­tat för mig att det prov­sköts med han­deld­va­pen just här.

– Dom ha­de pla­ce­rat en mål­tav­la på ett träd, be­rät­ta­de en man som vi kan kal­la för Pros­ten.

Fal­let ”Bomb­man­nen” för­des upp till Svea hov­rätt, som fy­ra da­gar fö­re jul 1985 döm­de Ting­ström till livs­tids fäng­el­se. Det blev Kum­la­bun­kern igen.

Två må­na­der se­na­re sköts Olof Pal­me på Svea­vä­gen.

Sam­ma dag som Chris­ter Pet­ters­son häm­ta­des (14 de­cem­ber 1988 ) av fy­ra po­li­ser i sin lä­gen­het i Ro­te­bro ring­de ”Bomb­man­nen ” Lars Ting­ström till mig.

–Po­li­sen har gri­pit Chris­ter Pet­ters­son, sa jag. Vet du det?

–Jag vet … det är fruk­tans­värt, sva­ra­de Ting­ström.

Han fort­sat­te pra­ta om orätt­vi­sor och att han själv satt oskyl­digt dömd till livs­tids fäng­el­se. Och det var nå­got han vil­le sä­ga. – Vi kan ses, sa jag. Två tim­mar se­na­re var jag i Norr­kö­ping på sä­ker­hets­an­stal­ten.

An­stal­tens led­nings­cen­tral ha­de gi­vit klar­tec­ken och den dubb­la en­trégrin­den öpp­na­des. Två vak­ter vi­sa­de mig till ett li­tet rum åt hö­ger i den sto­ra hu­vud­bygg­na­den.

Ef­ter någ­ra mi­nu­ter kom Ting­ström led­sa­gad av vakt­per­so­nal. I två tim­mar satt vi där. – Två kri­mi­na­la­re har va­rit här och för­hört mig om mor­det på Pal­me, sä­ger han.

– Dom tog mi­na dag­böc­ker … fle­ra brev … brev från Chris­ter. Jag ha­de adress­lis­tor och min da­tor tog dom ock­så. Du vet väl att många tror att du är hjär­nan bakom mor­det? – Jag tän­ker in­te sva­ra, sa Ting­ström och blev tyst. Men nå­got kan du sä­ga? – Ja, jag vet var­i­från vap­net kom­mer. Se­dan blir han tyst igen. Men just in­nan jag går lu­tar han sig fram­åt och sä­ger att han vill träf­fa nå­gon i Pal­me­grup­pen.

– Jag vill i så fall först få per­mis­sion (led­sa­gad) till min som­mar­stu­ga.

Ba­ra någ­ra tim­mar ef­ter att jag läm­na­de Norr­kö­pings­an­stal­ten häm­ta­des Ting­ström och för­des ”av sä­ker­hets­skäl” till Kum­la.

Han fick in­te per­mis­sion till sitt som­mar­stäl­le. Han fick ald­rig kom­ma till Ing­arö igen. Ald­rig.

Jag satt i ett be­söks­rum på Kum­la med ­Ting­ström när han vin­tern 1990 fick med­de­lan­de om att, ef­ter en res­nings­an­sö­kan till Högs­ta dom­sto­len, Svea hov­rätt ha­de ­frikänt ho­nom för brev­bom­ben.

Han över­kla­ga­de även de sto­ra fal­len med bom­ber­na. Men det av­slogs av HD.

Ti­digt un­der vå­ren 1993 läs­te Ting­ström in ett med­de­lan­de på min mo­bil: ”Jag vill träf­fa dig. ” Han var svårt sjuk i can­cer. Låg dö­en­de på sjuk­hus i Sköv­de och det var nå­got han vil­le pra­ta om. Jag hann ald­rig träf­fa ho­nom. 16 april 1993 av­led Lars Ting­ström. Han blev, pre­cis som Olof Pal­me, 59 år. Nä­ra fy­ra år se­na­re gick ad­vo­kat Pel­le Svens­son ut med upp­gif­ter om att Ting­ström ha­de sökt hjälp av ho­nom med ett tes­ta­men­te.

Det upp­gavs att i tes­ta­men­tet fanns in­for­ma­tion om Pal­me­mor­det.

När jag frå­ga­de Chris­ter Pet­ters­son om Ting­ströms roll i Pal­me­mor­det sva­ra­de han:

– Ting­ström har ingen­ting med det att ­gö­ra. Kän­ner du till Ting­ströms tes­ta­men­te? – Det finns ing­et tes­ta­men­te. ”Bomb­man­nen ” Lars Ting­ström tog san­ning­en med sig i gra­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.