JAG KOM­MER ALD­RIG ATT KÖ­PA CHRIS­TER PET­TERS­SON SOM GÄR­NINGS­MAN

Olof Palme - - Utredarna - Mar­cus Leif­by

I po­lishu­set på Kungs­hol­men i Stock­holm sit­ter Pal­me­grup­pen som i dag be­står av fem per­so­ner.

Dag An­ders­son är spa­nings­le­da­re, han har hun­nit bli 62 år och han kom in i utred­ning­en 2013.

An­ders­son har ett ge­di­get CV, han har ­ti­di­ga­re ar­be­tat med sto­ra me­di­alt upp­märk­sam­ma­de mordut­red­ning­ar som ­dub­bel­mor­det i Lin­kö­ping, mor­det på An­na Lindh, Eng­la och Per­nil­la och på Ca­ro­lin Sten­vall i Gäl­li­va­re.

Och nu har han en nätt li­ten ut­ma­ning framför sig – att knäc­ka gå­tan om vem som mör­da­de Olof Pal­me.

– Var­je mord­ären­de är spe­ci­fikt i sig så det går in­te att jäm­fö­ra. I det här fal­let var det ­svå­ra­re att kom­ma in, 27 år ­ef­teråt. Det finns så otro­ligt myc­ket in­for­ma­tion som man in­te hin­ner lä­sa ige­nom. Det är svårt att nå än­da fram om man in­te får tag på ett va­pen el­ler en per­son som läm­nar så­da­na upp­gif­ter som ba­ra mör­da­ren kan läm­na. Ta­lar ti­den för el­ler emot? – Ju läng­re ti­den går desto svå­ra­re blir det, så är det. Hur ser en van­lig dag ut då? För er? Mån­dag mor­gon and­ra vec­kan i ja­nu­a­ri. Vad gör ni? – Vi har fått in 400 tips de se­nas­te åren och de går vi ige­nom. Det är det vi hål­ler på med dag­li­gen. Och vi re­gi­stre­rar och struk­tu­re­rar hand­ling­ar som kom­mer in. I dag är utred­ning­en upp­de­lad i 200 oli­ka av­snitt. Syd­af­ri­ka är ett, ”Dub­bel­gång­a­ren” ett ­an­nat, ”Chris­ter Pet­ters­son” ett, och så ­vi­da­re.

Dag An­ders­son med­ger att det finns oli­ka ”in­tres­sen” i grup­pen, och en av dem som ­ald­rig har trott på Chris­ter Pet­ters­son som gär­nings­man är Lennart Gustafs­son, kri­mi­nal­kom­mis­sa­ri­en som kom in i utred­ning­en re­dan 1986 och där­med är den som job­bat med ären­det längst.

– Jag har ald­rig köpt och kom­mer ald­rig att kö­pa Chris­ter Pet­ters­son som gär­nings­man. Det är det som gör att man or­kar job­ba kvar. Vad tror du då? – Bac­kar man ban­det till 80-ta­let och tän­ker ef­ter. Det fanns ett ­rå­dan­de Pal­me­hat på den ti­den som var hemskt. Jag har ald­rig ­upp­levt nå­got ­lik­nan­de var­ken fö­re el­ler ef­ter. Det var le­galt att ha­ta Pal­me.

Gustafs­son re­so­ne­rar, han tror att nå­gon kan ha fått syn på Pal­me på stan un­der kväl­len, no­te­rat att han sak­na­de liv­vakts­skydd och be­stämt sig för att skju­ta ho­nom.

Det lik­nar det sce­na­rio som de iv­ri­gas­te Chris­ter Pet­ters­son-an­häng­ar­na må­la­de upp.

– Men vi hit­ta­de ald­rig nå­got Pal­me­hat där. Hur många har iakt­ta­git pa­ret Pal­me den här kväl­len? De åker tun­nel­ba­na en ­fre­dags­kväll när det är av­lö­ning. Det är hund­ra­tals män­ni­skor i och kring Grand. Vi snac­kar om 1 000–1 500 per­so­ner och bland de här fanns kanske nå­gon som ­kän­de till­räck­ligt myc­ket hat för att dö­da. Där kan nå­gon ha fått idén. Och det kan ­fin­nas män­ni­skor som har sett någon­ting. Vad är ni in­tres­se­ra­de av för upp­gif­ter? – Vi har fort­fa­ran­de x an­tal få­töl­jer på Grand där vi vet att bil­jet­ter var sål­da men vi har in­te fått tag i de här per­so­ner­na. De kanske tyc­ker att de in­te har gjort någ­ra iakt­ta­gel­ser, el­ler så vill de in­te bli in­blan­da­de. Dag An­ders­son fyl­ler i: – Och vi är in­tres­se­ra­de av per­so­ner som va­rit på den ti­di­ga fö­re­ställ­ning­en som ock­så kan ha gjort iakt­ta­gel­ser. De skul­le vi gär­na vil­ja få kon­takt med. Har ni rätt för­ut­sätt­ning­ar att lö­sa det här mor­det? – Svårt att sä­ga. Det finns myc­ket ar­be­te att gö­ra i ären­det. Det finns all­tid möj­lig­he­ter men det ska myc­ket till för att nå än­da fram. Man kanske kan kom­ma så långt att man kan sä­ga att ”så här gick det till”.

– Vår mål­sätt­ning är att lö­sa det.

Vi snac­kar om 1 000 –1 500 ­per­so­ner och bland de här fanns kanske nå­gon som kän­de till­räck­ligt myc­ket hat för att dö­da.

Dag An­ders­son kom in i utred­ning­en 2013. In­nan dess har han va­rit med om att lö­sa mor­den på bland and­ra An­na Lindh, Eng­la och Per­nil­la och på Ca­ro­lin Sten­vall i Gäl­li­va­re. Foto: UR­BAN AN­DERS­SON

Pal­me­grup­pen sit­ter idag i po­lishu­set på Kungs­hol­men i Stock­holm. Foto: LASSE ALLARD

Så många tror att Chris­ter Pet­ters­son var mör­da­ren. Si­dan 81. Kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Lennart Gustafs­son är den i Pal­me­grup­pen som job­bat med utred­ning­en längst tid – han kom in re­dan 1986. Han minns 80-ta­let som en tid präg­lat av ha­tet mot stats­mi­nis­tern. ”

Så var stäm­ning­en i Sve­ri­ge da­gen för mor­det – si­dor­na 10–11.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.