EX­PER­TEN: HAN SKÖT PAL­ME

Olof Palme - - Gärningsmannaprofil - John Granlund

En arg man i 60–70-års­ål­dern som le­ver för sig själv.

Så ser Pal­mes mör­da­re ut en­ligt den se­nas­te gär­nings­man­na­pro­fi­len från 1994.

I nio må­na­der ar­be­ta­de psy­ki­a­tern Ulf Ås­gård och kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Jan Ols­son med att ta fram gär­nings­man­na­pro­fi­len över Olof Pal­mes mör­da­re på upp­drag av po­li­sen.

De två ex­per­ter­na på om­rå­det tog del av en myc­ket stor mängd ut­red­nings­ma­te­ri­al om mor­det och kom fram till att det är mind­re san­no­likt att mor­det ut­för­des av en sam­man­svärj­ning av per­so­ner.

I stäl­let slog man fast att det ­tro­li­gen är en en­sam gär­nings­man som ut­fört då­det. Nå­gon lejd yr­ke­s­mör­da­re är det tro­li­gen in­te hel­ler, en­ligt de två ­ex­per­ter­nas rap­port som pre­sen­te­ra­des 1994.

– En yr­ke­s­mör­da­re skju­ter ­in­te ett el­ler två skott. Han ­töm­mer he­la vap­net i off­ret och släng­er det ifrån sig på plat­sen, sä­ger Jan Ols­son.

I stäl­let be­skrivs gär­nings­man­nen i pro­fi­len som en käns­lo­styrd, per­son­lig­hets­störd, per­son ut­an fast jobb, men in­te med någ­ra stör­re miss­bruks­pro­blem. Vid tid­punk­ten för mor­det ha­de man­nen tro­li­gen bu­rit på ett hat mot sam­häl­let un­der läng­re tid.

– Det finns de som sä­ger att pro­fi­len är ut­for­mad som en ­ko­pia av Chris­ter Pet­ters­son. I hel­ve­te hel­ler, sä­ger jag. Chris­ter Pet­ters­son har en an­nan livs­hi­sto­ria. Han fal­ler in­te in­om ra­men, sä­ger Ulf Ås­gård.

En­ligt gär­nings­man­na­pro­fi­len ty­der det mesta på att man­nen i frå­ga le­ver ett li­ka­dant liv i dag som han gjor­de vid tid­punk­ten för mor­det. Hans liv kan för en ut­om­stå­en­de te sig trist och trå­kigt. Han le­ver en­sam och har san­no­likt inga barn.

En­ligt för­un­der­sök­nings­le­da­ren vice chefs­å­kla­ga­re Kerstin Skarp har det in­te fram­ställts nå­gon ny gär­nings­man­na­pro­fil se­dan Ulf Ås­gård och Jan Ols­son pre­sen­te­ra­de sin rap­port 1994.

– Och om jag ska va­ra är­lig tyc­ker jag in­te att den känns spe­ci­ellt ak­tu­ell, sä­ger hon.

KÖN Man. ÅL­DER Tros i dag va­ra i 70-års­ål­dern men kan ock­så va­ra nå­got yng­re el­ler äld­re. PER­SON­LIG­HET

Har ett ore­son­ligt hat mot sam­häl­let - vil­ket Olof Pal­me an­tag­li­gen fick klä skott för. Be­skrivs ”per­son­lig­hets­störd” ”kall­ham­rad”, ”in­to­le­rant” och ”hän­syns­lös”. Har sam­ar­bets­svå­rig­he­ter. Är im­puls­styrd och lå­ter käns­lor­na sty­ra. Utåt sett kan han fram­stå som bå­de

själv­sä­ker, upp­blåst och för­doms­full.

KROPPS­LIGT Är tro­li­gen 180 cen­ti­me­ter lång och re­la­tivt kraf­tigt byggd. In­te välträ­nad. ­Hö­ger­hänt. Rör sig ­nå­got klum­pigt och är möj­li­gen halt på grund av rygg-, höft-,

knä, el­ler fot­ledså­kom­ma. Har ­tro­li­gen ett syn­fel.

BAK­GRUND Hans liv fram till mor­det tros ha va­rit kan­tat av miss­lyc­kan­den vil­ket gett ett liv med ”ori­gi­nel­la lev­nads­om­stän­dig­he­ter”. Han har an­tag­li­gen ing­en hög­re ut­bild­ning.

BO­EN­DE Le­ver i hy­reslä­gen­het och trivs bäst i sin en­sam­het. Har un­der sitt liv haft mi­ni­mal kon­takt med si­na för­äld­rar och ”um­gås en­dast spo­ra­diskt med kvin­nor.” Har ­tro­li­gen inga barn. För ut­om­stå­en­de kan hans liv te sig hän­del­se­fat­tigt och ­trå­kigt. Bod­de el­ler ar­be­ta­de vid ti­den för mor­det i om­rå­det kring Grand-bi­o­gra­fen ­el­ler vis­ta­des där av and­ra skäl.

SKJUT­VA­NA Har viss va­na vid skjut­va­pen och kan till och med ha ett stör­re va­pen­in­tres­se. Kan spo­ra­disk ha be­sökt skjut­ba­nor för öv­ning.

AR­BE­TE Har un­der ar­bets­li­vet haft ett okva­li­fi­ce­rat ar­be­te ut­an vid­lyf­ti­ga kon­tak­ter med and­ra män­ni­skor. Kan ock­så ha va­rit el­ler är för­tidspen­sio­när. Tros le­va på en låg eko­no­misk ni­vå och har där­för tro­li­gen ing­en egen bil.

BROTTS­LIG­HET Kan un­der årens lopp ha åta­lats för brott som ola­ga hot och miss­han­del. Kan ha ­av­tjä­nat fäng­el­se­straff där han fått kon­tak­ter med kri­mi­nel­la.

MISS­BRUK Har inga stör­re miss­bruks­pro­blem, ”är in­te gravt el­ler ens mått­ligt ned­gång­en av ­miss­bruk.” Kan dock ha bli­vit miss­bru­ka­re ef­ter brot­tet på grund av oro för att po­li­sen är ho­nom på spå­ren.

RE­LA­TION TILL PAL­MEUT­RED­NING­EN Kan ha för­sökt in­fil­tre­ra ut­red­ning­en med fals­ka tips för att få in­for­ma­tion. Kan ha sam­lat på sig mer tid­nings­ur­klipp om mor­det än vad folk i ge­men gjort. Bland hans till­hö­rig­he­ter finns san­no­likt ar­tik­lar av Pal­me och bil­der på Pal­me fö­re hans död. Har tro­li­gen kvar mord­vap­net av ”fe­ti­schis­tis­ka skäl”.

En­ligt pro­fi­len bod­de gär­nings­man­nen i om­rå­det kring Grand­bi­o­gra­fen vid ti­den för mor­det. Fo­to: BO SCH­REI­BER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.