DEN 28 FEB­RU­A­RI 1986

-11°C. Den sista da­gen i den sista vin­ter­må­na­den för­ne­kar sig in­te. När stock­hol­mar­na krav­lar ur säng­en fre­dags­mor­go­nen den 28 ­feb­ru­a­ri 1986 blå­ser det nord­väst­li­ga vin­dar och på bac­ken lig­ger ett 21 cen­ti­me­ter djupt snötäc­ke. Det är kallt. Det ska sn

Olof Palme - - Innehåll - av MAR­CUS LEIF­BY

Olof Pal­me är stats­mi­nis­ter i Sve­ri­ge.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har be­hål­lit mak­ten ef­ter val­se­gern hös­ten 1985 men de­ras par­ti­ord­fö­ran­de har in­te gått att kän­na igen.

Fle­ra med­ar­be­ta­re vitt­nar om en tyngd Olof Pal­me, snudd på de­pri­me­rad.

Hat­kam­pan­jer­na mot hans per­son har bli­vit allt häts­ka­re, ”Har­vard­af­fä­ren” har för­följt ho­nom, och möjligen har han känt sig am­bi­va­lent kring möj­lig­he­ten att bli FN:S flyk­ting­kom­mis­sa­rie.

Men i no­vem­ber 1985 blir Olof Pal­me far­far för förs­ta gång­en, och ef­ter en jul­helg i vå­ning­en i Gam­la stan och ett ny­års­fi­ran­de ute på Harpsund är det en pånytt­född Olof Pal­me som star­tar upp ar­be­tet 1986.

Den eko­no­mis­ka kri­sen och Sve­ri­ges re­la­tio­ner till Sov­je­tu­ni­o­nen, som har fått en ny le­da­re i Mi­chail Gor­batjov, do­mi­ne­rar den po­li­tis­ka de­bat­ten.

Två må­na­der fram­åt i ti­den, i april 1986, finns ett of­fent­ligt be­sök i Moskva in­pla­ne­rat.

Ef­ter ubåtskränk­ning­en i Karls­kro­na skär­gård 1981, och de ef­ter­föl­jan­de ubåts­jak­ter­na i Hårs­fjär­den i Stock­holms skär­gård 1982, me­nar fle­ra in­om den svens­ka mi­li­tä­ren att Olof Pal­me är för mjä­kig i sin in­ställ­ning till rys­sar­na.

”Sve­ri­ge har in­te läng­re kon­troll över sitt ter­ri­to­ri­um”, på­står en grupp ma­ri­nof­fi­ce­ra­re i en stort upp­sla­gen ar­ti­kel i en av de sto­ra tid­ning­ar­na.

And­ra an­kla­gar ho­nom rätt och slätt för lands­för­rä­de­ri.

EAP – Eu­ro­pe­is­ka ar­be­tar­par­ti­et – är kanske de som går till hår­dast an­grepp mot Olof Pal­me, det hö­gerex­tre­mis­tis­ka par­ti­ets kam­pan­jer är ha­tis­ka och den här fre­dags­mor­go­nen ut­kom­mer ett nytt num­mer av de­ras par­ti­po­li­tis­ka tid­ning ”Ny So­li­da­ri­tet”.

På le­dar­plats ar­gu­men­te­rar de på nytt för att Sve­ri­ge ska an­slu­ta sig till Na­to och de upp­ma­nar si­na lä­sa­re att ”gö­ra 1986 till ­räkenskapens år för Olof Pal­mes lands­för­rä­de­ri”.

Foto: BOS­SE JO­HANS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.