VAP­NET

DE VA­PEN SOM PAL­MEUT­RED­NING­EN

Olof Palme - - Innehåll - Ben­ja­min Ekroth

n Olof Pal­mes mör­da­re läm­na­de ba­ra ef­ter sig ett par kon­kre­ta spår – de bå­da ku­lor som av­fy­ra­des från mord­vap­net. De hit­ta­des på varsin si­da av Svea­vä­gen i Stock­holm.

Den van­li­gas­te ty­pen av ­va­pen som an­vänds för den typ av am­mu­ni­tion som hit­ta­des på mordplatsen är en re­vol­ver av ty­pen Smith & Wes­son .357.

Drygt två må­na­der ef­ter ­mor­det gick det ut en or­der om att prov­skju­ta al­la le­ga­la 357 Mag­nu­mi Stock­holms län. Men långt ifrån al­la ­va­pen togs in.

– Man ha­de så många spår i utred­ning­en och till slut blev prov­skjut­ning­en så över­mäk­tig att man ­in­te ­or­ka­de ta in al­la, har po- lis­pro­fes­sorn Leif GW Pers­son ti­di­ga­re sagt till Af­ton­bla­det­.

Även kung Carl XVI Gustaf ha­de vid ti­den för mor­det en 357 Mag­num, Smith & Wes­son, som han ska ha fått i gå­va av Kung Hus­se­in av Jor­da­ni­en 1984.

Kung­ens va­pen har ald­rig ­tes­tats.

– Om den fanns i Stock­holms län och var av rätt mo­dell så bor­de vi för­mod­li­gen ha ta­git in den, har Pal­me­grup­pens spa­nings­le­da­re Dag An­ders­son ti­di­ga­re sagt till Af­ton­bla­det.

To­talt har minst tu­sen va­pen prov­skju­tits.

Tio Smith & Wes­son-re­volv­rar var stöl­dan­mäl­da i Stock­holms­om­rå­det vid ti­den för mor­det. Av dem ska po­li­sen ha lyc­kats lo­ka­li­se­ra al­la ut­om det så kal­la­de Sucks­dorffs­vap­net.

MOCKFJÄRDSREVOLVERN

n Vap­net stals vid ett in­brott i Ha­pa­ran­da 1983. Sam­ti­digt stals ock­så 91 pa­tro­ner. Re­vol­vern an­vän­des bland an­nat vid ett rån mot ett post­kon­tor i Mock­fjärd sam­ma år då skott ock­så av­los­sa­des. Am­mu­ni­tio­nen och till­verk­ning­en av en ku­la från som hit­ta­des ef­ter rå­net i Mock­fjärd var iden­tisk med de som hit­ta­des på Svea­vä­gen ef­ter mor­det. Re­vol­vern hit­ta­des 2006 i en sjö ut­an­för Mock­fjärd men var i så ros­tigt skick att SKL:S tek­ni­ker in­te kun­de av­gö­ra om det an­vän­des vid Pal­me-mor­det el­ler in­te.

SUCKS­DORFFS­VAP­NET

n Stals hem­ma hos fil­ma­ren Ar­ne Sucks­dorff 1977och sål­des ­se­dan ­vi­da­re till spel­klubb­sä­ga­ren Sig­ge Ce­der­gren.

I mit­ten av 90-ta­let påstod Sig­ge Ce­der­gren, som då var dö­en­de i can­cer, att han ha­de lå­nat ut en ­re­vol­ver till den miss­tänk­te Pal­me­mör­da­ren Chris­ter Pet­ters­son må­na­der­na in­nan mor­det.

– Han vil­le lå­na re­vol­vern, sa att han tänk­te skju­ta sa­lut för en ­kom­pis i Sol­len­tu­na som skul­le fyl­la år.

– Det var ba­ra tal om ett lån, men jag fick ald­rig tillbaka den, sa ­Ce­der­gren till Af­ton­bla­dets kri­mi­nal­re­por­ter Lennart Håård.

KUNGSTRÄDGÅRDSVAPNET n En re­vol­ver som sål­des i cen­tra­la Stock­holm 1992. Pal­meut­re­dar­na har fått kri­tik för att de mis­sa­de att kal­la in ­va­pen­ä­ga­ren för prov­skjut­ning när han in­te in­ställ­de sig fri­vil­ligt vid den förs­ta upp­ma­ning­en.

HELSINGBORGSVAPNET n Stals i ja­nu­a­ri 1983 från pi­stol­skyt­teklub­ben Mag­nus Sten­bocks lo­ka­ler ut­an­för Helsing­borg.

HANDENVAPNET

n Har va­rit bor­ta se­dan 1982. Ska ha för­svun­nit i sam­band med en flyg­re­sa till Stock­holm.

ARVIKAVAPNET

n En Smith & Wes­son .357 ­Mag­num för­svann vid ett in­brott i en bo­stad i Char­lot­ten­berg 1976.

LINKÖPINGSVAPNET

n Finns hos po­li­sen men ef­tersom så ­myc­ket av ­pi­pan är av­så­gad kan man ­in­te jäm­fö­ra ku­lor från den med Pal­me­ku­lor­na. Käl­la: Af­ton­bla­det, TT SÅ GE­NOM­FÖRS EN PR VSKJUTNING

1 Det förs­ta som görs med vap­net på Na­tio­nellt fo­ren­siskt cent­rum, NFC, är en be­döm­ning av vap­nets skick. I fal­let med Pal­me­mor­det mås­te vap­net ock­så va­ra till­ver­kat in­nan 1986.

2 Om möj­ligt för­sö­ker man först los­sa even­tu­el­la pa­tro­ner för att kun­na ­un­der­sö­ka dem se­pa­rat. På ku­lor­na kan man se kul­vikt och fab­ri­kat. Med en ­bly­i­so­to­pa­na­lys går det att av­gö­ra om ku­lor­na till­ver­kats vid sam­ma till­fäl­le.

3 Näs­ta be­döm­ning är om vap­net över­hu­vud­ta­get går att gö­ra prov­skjut­ning­ar med.

4 Om det är möj­ligt mås­te man be­dö­ma om det går att få fram ett re­pro­du­cer­bart re­sul­tat – allt­så om prov­skjut­ning­ar­na ger så pass li­ka spår att de är jäm­för­ba­ra. Vap­net prov­skjuts ner i en tank med vat­ten. Det görs för att ku­lor­na som kom­mer ur vap­net ska få så li­te ytt­re på­ver­kan som möj­ligt. Vat­ten har en hög den­si­tet och brom­sar på så sätt upp.

Den jäm­fö­ran­de prov­skjut­ning­en mås­te gö­ras med sam­ma typ av am­mu­ni­tion som den från brotts- el­ler mordplatsen. De bo­moch räf­fel­spår man le­tar ef­ter i ku­lan ser oli­ka ut be­ro­en­de på ma­te­ri­a­let ku­lan är till­ver­kad av. Re­volv­rar­nas pi­por är of­tast räff­la­de, det in­ne­bär att det i pi­pan finns ett an­tal upp­höj­ning­ar (bom­mar) som lö­per i en spi­ral. När ku­lan drivs ge­nom pi­pan blir det små in­tryck­ning­ar i ku­lan. Räff­lor­nas an­tal, vrid­nings­rikt­ning och bred­den på räff­lor­na kal­las bomda­ta. Par­ti­er­na mel­lan bom­mar­na i pi­pan kal­las räff­lor. De läm­nar ock­så spår i ku­lan. Ing­et va­pen är det and­ra likt, där­för kan spå­ren jäm­fö­ras med finger

av­tryck.

5 Ana­ly­sen görs av två va­pen­un­der­sö­ka­re som obe­ro­en­de av varand­ra gör en varsin sub­jek­tiv be­döm­ning. Där­ef­ter läm­nas ett ut­lå­tan­de som går från mi­nus 4 till plus 4. Plus 4 är den star­kas­te gra­den av över­ens­stäm­mel­se. Vid mi­nus 4 går det att ute­slu­ta att vap­net är in­blan­dat i mor­det. Det va­pen som Leif GW Pers­son läm­na­de till NFC i ju­las fick ut­lå­tan­det mi­nus 1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.