VI SOM GAV SVE­RI­GE DÖDS­BU­DET

VI SOM GAV SVE­RI­GE

Olof Palme - - Innehåll - av BEN­JA­MIN EKROTH

Det ring­de en kvin­na och var upp­rörd: ”Hur i hel­ve­te kan ni sit­ta och spe­la pop­mu­sik mitt i nat­ten när stats­mi­nis­tern är skju­ten?!”

– STAF­FAN SCH­MIDT

Pro­gram­le­da­re för nattradion Plöts­ligt sa Håkan: ”Jag har be­kräf­tel­sen”. Då gick vi ner i stu­di­on. När jag kom ner ha­de jag ing­et fär­digt ma­nus. Jag fick kö­ra li­te på frihand, vil­ket hörs när man lyss­nar …

– JAN STRÖM

Rös­ten i den förs­ta ex­tra ­eko­sänd­ning­en

01.10 Jag tänk­te att om det är så, så mås­te jag be­fin­na mig på ­re­dak­tio­nen som då var stängd. Jag sprang he­la vägen till tv-hu­set, för om det stäm­de så var det bråt­tom.

– EWON­NE WIN­BLADH

Ny­hets­an­ka­ret i förs­ta tv-sänd­ning­en 04.00

Kak­näs­tor­net, cent­rum för mark­bun­den ra­dio- och tv­tra­fik i Sve­ri­ge. In­vig­des den 12 maj 1967 av då­va­ran­de kom­mu­ni­ka­tions­mi­nis­ter Olof Pal­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.