LÖ­SA TRÅ­DAR­NA

Olof Palme - - Innehåll - Sam­man­ställ­ning: Jon Hans­son

n Vid si­dan av ”vem?” och ”var­för?” skval­par en hel del and­ra obe­sva­ra­de frå­gor i mordut­red­ning­en. nnåg­ra av dem har väckt stor upp­märk­sam­het. nhär är sex av de mest svår­för­kla­ra­de ”lö­sa trå­dar­na”.

LISBETS KAPPBYTE......................

Lis­bet Pal­me bar en moc­ka­kap­pa när hen­nes ma­ke mör­da­des kloc­kan 23.21 på Svea­vä­gen. Hon ha­de den på sig när hon åk­te till­sam­mans med ho­nom i am­bu­lans till Sab­bats­bergs sjuk­hus. På en bild av fri­lans­fo­to­gra­fen Ulf Karls­son ser man hur hon iförd duf­fel skyn­dar från en per­son­bil ut­an­för sjuk­hu­sets akutin­tag. Bil­den är ta­gen sju mi­nu­ter ef­ter det att Olof Pal­me an­län­de till sjuk­hu­set 23.36.

n Var­för läm­na­de hon am­bu­lan­sen med sin dö­de el­ler dö­en­de man?

n Var­för byt­te hon klä­der?

? VASALOPPSBLUFFEN...................

Läns­po­lis­mäs­ta­ren Hans Hol­mér ska en­ligt egen upp­gift ha bott på ho­tell Scan­dic i Bor­länge un­der mord­nat­ten. Han skul­le se­dan vi­da­re till Sä­len och åka Va­sa­lop­pet med start 08.00 på sön­dags­mor­go­nen. Ett par år se­na­re kon­tak­ta­de pri­vatspa­na­ren Sven Anér re­cep­tions­che­fen Maj Lun­dén på Scan­dic och frå­ga­de om Hol­mér bott på ho­tel­let un­der fre­da­gen och lör­da­gen. Hon hit­ta­de inga spår av po­lis­che­fen. Hol­mérs chauf­för vid den ti­den, Rolf Dahl­gren, har be­rät­tat för riks­dags­ma­nen Jer­ry Mar­ting­er och för kom­mis­sa­ri­en Gös­ta Sö­der­ström, och även i tv-pro­gram­met Mo­der­na ti­der att han kör­de runt Hol­mér i kvar­te­ren runt Svea­vä­gen-tun­nel­ga­tan vid ti­den för mor­det. n Var­för ljög Hol­mér om sin ho­tell­vis­tel­se?

n Var­för gav han sig in­te till kän­na på mordplatsen?

DEN PRATSAMME MÖR­DA­REN........... Tax­i­chauf­fö­ren An­ders D – som är den förs­te att lar­ma po­li­sen via tax­i­väx­eln – pe­kar i sitt tro­vär­di­ga vitt­nes­mål på en märk­lig de­talj. Han sit­ter i sin bil på Svea­vä­gen och vän­tar på grönt. Tvärs över ga­tan ser han tre per­so­ner stå och pra­ta i De­ko­ri­ma­hör­net. Han hör det förs­ta skot­tet gå av, tit­tar dit igen och ser se­dan mör­da­ren skju­ta än­nu

en gång.

Två and­ra vitt­nen har ock­så sett mör­da­ren pro­me­ne­ra till­sam­mans med ma­kar­na Pal­me ett ti­o­tal me­ter upp mot mordplatsen. En an­nan kom­pli­ce­ran­de de­talj är vitt­net Ni­co­la F som be­rät­tar att han möt­te pa­ret Pal­me 60 me­ter från De­ko­ri­ma. När han se­dan fick prov­gå un­der en re­kon­struk­tion kloc­ka­des ti­den till 1 mi­nut och 35 se­kun­der till det stäl­le där han se­na­re hör skot­ten. Ma­kar­na Pal­mes pro­me­nad från stäl­let där de mö­ter Ni­co­la F till mordplatsen kloc­ka­des till 52 se­kun­der. Allt­så blir det drygt 40 se­kun­der över. Pa­ret Pal­me kan ha stan­nat och tit­tat länge i ett skylt­föns­ter – el­ler hun­nit sam­ta­la med mör­da­ren. n Kän­de pa­ret Pal­me mör­da­ren? n Om in­te – var­för bör­ja­de han pra­ta med dem?

Foto: ULF KARLS­SON

TOR­PE­DEN I PASS­KON­TROL­LEN........ Ett an­tal iakt­ta­gel­ser pe­kar på att den syd­af­ri­kans­ke po­lis­che­fen och tor­pe­den Eugene de Kock var i Sve­ri­ge vid ti­den för mor­det. Bland an­nat tyc­ker sig pri­vatspa­na­ren Sten Fly­ga­re ha sett de Kock – som har ett sär­präg­lat ut­se­en­de – på ho­tell Lord Nel­son i Gam­la stan. Från ho­tel­let har man bra över­blick över ma­kar­na Pal­mes lä­gen­het. Av en slump får Fly­ga­re många år se­na­re se ett in­slag i ”Rap­port” från da­gen ef­ter mor­det om att Sve­ri­ge stäng­er grän­ser­na. I en film­se­kvens ifrån pass­kon­trol­len på Ar­lan­da syns en per­son som är myc­ket lik de Kock till­sam­mans med en äld­re man som hörs ta­la bra svens­ka. Pal­me­grup­pen ver­ka­de ett tag myc­ket in­tres­se­rad av spå­ret. Då vi­sa­des ock­så en del av tv-fil­men i pro­gram­met ”Ny­hets­mor­gon” och tit­tar­na upp­ma­na­des att hö­ra av sig med tips. I den del som vi­sa­des syns dock ba­ra den äld­re man­nen bak­i­från och man ver­kar in­te ha kom­mit läng­re med spå­ret.

En syd­af­ri­kansk ti­di­ga­re kol­le­ga har ock­så iden­ti­fi­e­rat de Kock på fil­men.

n Var den ru­ti­ne­ra­de mör­da­ren de Kock i Stock­holm un­der mord­nat­ten?

n Vem är den svensk­ta­lan­de man­nen i hans säll­skap?

DEN SKYG­GE BREV­SKRI­VA­REN......... Skel­l­ef­te­hamns­man­nen kal­las ett ano­nymt vitt­ne som skrev brev (pos­ta­de i Skel­l­ef­te­hamn) till Pal­me­grup­pen de förs­ta vec­kor­na ef­ter mor­det. Han bi­fo­ga­de bland an­nat en skiss av en man som ta­lar i wal­ki­e­tal­kie.

Man­nen från Skel­l­ef­te­hamn skri­ver att han var på till­fäl­ligt be­sök i Stock­holm un­der mord­kväl­len. Ett par mi­nu­ter ef­ter mor­det kor­sar han Tun­nel­ga­tan, 50 me­ter från mordplatsen. Där ser han en man som ta­lar i wal­ki­e­tal­kie.

Per­so­nen han ser är lång med mörk­blont rakt hår, skägg­stubb och ta­lar nå­got som lå­ter som hol­länds­ka el­ler schwei­zer­tys­ka. Han hör re­pli­ken: ”Das au­to! Das au­to!” I bör­jan av utred­ning­en för­sök­te po­li­sen iv­rigt kom­ma i kon­takt med Skel­l­ef­te­hamns­man­nen men i och med Chris­ter Pet­ters­son- spå­ret fal­na­de in­tres­set. I dag ver­kar han åter­i­gen in­tres­sant för ut­re­dar­na. n Le­ver han? n Kan han be­rät­ta nå­got mer om si­na ob­ser­va­tio­ner?

DEN PRATSAMME SPI­O­NEN............ Re­dan ti­digt fö­re­kom­mer upp­gif­ter i mordut­red­ning­en om att Sov­jet kän­de till pla­ner på att mör­da Pal­me. Upp­gif­ter­na kom­mer från Sä­po som olag­ligt av­lyss­nat di­plo­ma­ten Vla­di­mir Nezjin­skij. Man miss­tänk­te att han spi­o­ne­ra­de på svensk in­du­stri, JAS och ubåts­skyd­det. I ett sam­tal hem­ma un­der mord­nat­ten med sin fru ska han ha för­sagt sig. Upp­gif­ter­na dy­ker upp igen 1996 när Hans Hol­mér näm­ner Sov­jet­di­plo­ma­ten i ett för­hör vid Riks­re­vi­sions­ver­kets gransk­ning av Pal­meut­red­ning­en. Han sä­ger att di­plo­ma­ten av nå­gon an­led­ning kän­de till det pla­ne­ra­de mor­det och att en in­ten­siv ra­di­o­tra­fik kun­de iakt­tas mel­lan Moskva och dess Foto: SVT

agent el­ler agen­ter ti­den när­mast 28 feb­ru­a­ri. Ef­ter en lång tids stiltje blir spå­ret ak­tu­ellt igen 2014 när de bå­da fö­re det­ta Sä­po­med­ar­be­tar­na Wal­ter Ke­gö och Jan-henrik Barr­ling skri­ver till Ju­sti­tie­de­par­te­men­tet och ber att få sin tyst­nads­plikt hävd. De är någ­ra må­na­der se­na­re på för­hör hos Pal­me­grup­pen.

Ing­en av dem vill kom­men­te­ra in­ne­hål­let i av­lyss­ning­en men Barr­ling sä­ger: ”Det mins­ta man kan slå fast var att Sov­jet på för­hand viss­te om att Pal­me skul­le mör­das”. n Vad döl­jer sig bakom sek­re­tes­sen? n Och kom­mer den att hä­vas?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.