TA­LAR FÖR:

Olof Palme - - Teorierna -

EN RAD VITTNESIAKTTAGELSER från mord­kväl­len har pe­kat på po­li­ser som age­rat märk­ligt i om­rå­det och per­so­ner med wal­kie-tal­ki­es. And­ra upp­gifts­läm­na­re har be­rät­tat att de fått ­er­bju­dan­de från po­li­ser att mör­da stats­mi­nis­tern. Det fanns kret­sar in­om Stock­holmspo­li­sen som bar på ett hat mot Olof Pal­me. Tips som har pe­kat in mot po­li­sen el­ler Sä­po har ”slar­vats bort”. Po­li­ser el­ler per­so­ner in­om sä­ker­hets­tjäns­ten ha­de till­gång till va­pen och kän­ne­dom om Pal­mes liv­vakts­skydd. Gös­ta Sö­der­ström, förs­te po­lis på plats, häv­da­de fram till sin död att vik­ti­ga larm­ti­der ma­ni­pu­le­rats i ef­ter­hand i pro­to­koll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.