1. VEM MÖR­DA­DE OLOF PAL­ME? 2. TROR DU ATT MOR­DET NÅ­GON­SIN KOM­MER ATT KLA­RAS UPP?

Leif GW Pers­son har va­rit rätt på det när han ta­lat om en kon­spi­ra­tion.

Olof Palme - - Experterna -

ULF ADEL­SOHN

74 år, ti­di­ga­re par­ti­ord­fö­ran­de för mo­de­ra­ter­na.

1 Chris­ter Pet­ters­son. Jag grun­dar det på allt. Om det va­rit Lis­bet Pal­me som bli­vit skju­ten – om Olof Pal­me pe­kat ut mör­da­ren – är det nå­gon som tror att dom­sto­len in­te gått på hans lin­je och fällt Chris­ter Pet­ters­son? Ald­rig i li­vet att de ha­de un­der­känt hans vitt­nes­mål. Nu var hon kvin­na och då var det in­te li­ka myc­ket värt. Al­la and­ra vitt­nen har pe­kat ut ho­nom.

2 Nej, nu går det in­te. Att tro att man ska hit­ta det där vap­net ef­ter 30 år, det är löj­ligt.

CON­NY LARS­SON

67 år, för­fat­ta­re till boken ”Nu ska jag upp och skju­ta den jä­veln”.

1 Det står i min bok. Han kal�las för Lennart. Det förbjudna spå­ret, det man ald­rig ­nå­gon­sin läc­ker. Jag är för­hörd i om­gång­ar av Pal­meut­re­dar­na och man gör allt för att tys­ta ned det. Det är det en­da spå­ret man ald­rig har läckt ut i pres�sen, men stän­digt har va­rit upp­tag­na av då och då. Dä­re­mot har de in­te kun­nat upp­vi­sa vem skyt­ten är. Leif GW Pers­son har va­rit rätt på det när han ­ta­lat om en kon­spi­ra­tion in­om po­lis och mi­li­tär.

2 Nej. Det är nå­got som man in­te vill för det skul­le bli en skan­dal i vårt land och i he­la värl­den. Det har man nog­samt vi­sat ge­nom att he­la ti­den und­vi­ka det förbjudna spå­ret.

GÖ­RAN GREI­DER

56 år, för­fat­ta­re, de­bat­tör, chefre­dak­tör Da­la-de­mo­kra­ten.

1 Ja, her­re­gud … Jag tror än­då att det var Chris­ter Pet­ters­son. Det sä­ger jag ut­an att ve­ta, ing­en vet. Det är det mest tro­li­ga sce­na­ri­ot, det mest tro­li­ga av al­la då­li­ga.

2 Nej. Det har gått för lång tid. Spår för­svin­ner. Det är för sent.

YRSA STE­NI­US

71 år, fö­re det­ta pressom­buds­man.

1 Chris­ter Pet­ters­son. Jag var med på rät­te­gång­en, jag såg be­vis­ning­en, be­vis­ning­en var myc­ket stark. Det fanns inga and­ra plau­sib­la gär­nings­män.

2 In­te for­mellt ef­tersom Pet­ters­son är död och ef­tersom han är frikänd. Jag har myc­ket svårt att tro att det skul­le kom­ma fram nå­got som be­vi­sar att det är nå­gon an­nan än Chris­ter Pet­ters­son.

GERT FYL­KING

70 år, skå­de­spe­la­re och jour­na­list.

1 Chris­ter Pet­ters­son. Jag grun­dar det på att han har er­känt för mig. Att han döm­des i tings­rät­ten ef­ter ett ut­pe­kan­de av Lis­bet Pal­me som är helt sä­ker på sin sak. Och ef­ter sam­tal med en av Chris­ters när­mas­te vän­ner.

2 Po­li­siärt är det ju upp­kla­rat. Men … vad ska jag sä­ga … nej, det tror jag in­te. Man har å ena si­dan bun­dit sig vid att det är Chris­ter Pet­ters­son, å and­ra si­dan har man ­bun­dit sig vid att det in­te är Chris­ter Pet­ters­son. I och med att man in­te fick in­te fick res­ning i Högs­ta dom­sto­len har det bli­vit ett mo­ment 22.

RO­BERT ASCH­BERG

63 år, pro­gram­le­da­re.

1 Chris­ter Pet­ters­son. Det är en tro. Det finns hund­ra te­o­ri­er. Det en­da man kan sä­ga: minst 99 pro­cent är fel­ak­ti­ga. Jag tyc­ker att det är många bi­tar som stäm­mer (med Chris­ter Pet­ters­son). Han ha­de pun­dat hårt en må­nad och det är in­te sä­kert att han minns själv. Sig­ge Ce­der­gren be­rät­ta­de på sin döds­bädd hur han upp­trätt i hu­set.

2 Jag hop­pas det, men jag tror in­te det. Även om vap­net kom­mer fram så mås­te det till väl­digt myc­ket be­vis­ning.

THO­MAS BOD­STRÖM

53 år, Ti­di­ga­re ju­sti­ti­e­mi­nis­ter.

1 Jag tror att tings­rät­ten ha­de rätt som fäll­de Chris­ter Pet­ters­son. I vil­ken an­nan rät­te­gång som helst ha­de be­vis­ning­en räckt, den bor­de ha gjort det även i hov­rät­ten. Det var så myc­ket upp­märk­sam­het kring fal­let och då blir det lät­ta­re att fria än fäl­la.

2 Nej, ef­tersom Pet­ters­son är död så tror jag in­te att man fin­ner en lösning med till­räck­lig be­vis­ning.

AN­NA-GRE­TA LEIJON

76 år, fö­re det­ta ju­sti­ti­e­mi­nis­ter. 1 Det vet in­te jag. Jag har ing­en upp­fatt­ning i den frå­gan. Och Pet­ters­son blev frikänd i hög­re in­stans. Jag har lyss­nat på te­o­ri­er från oli­ka män­ni­skor men själv in­te haft nå­gon egen te­o­ri. En del tror att jag var över­ty­gad om att det var PKK. Jag lyss­na­de på Eb­be Carls­son, och det fanns fle­ra an­led­ning­ar till att jag lyss­na­de till ho­nom, men jag drog in­te nå­gon slut­sats att de ha­de gjort det. Det var po­li­sens för­slag att ut­ly­sa en be­lö­ning och bak­grun­den till det var att man då trod­de att det var en grupp som låg bakom mor­det och man be­höv­de få nå­gon att tjal­la. Och den per­so­nen be­höv­de ju få peng­ar att byg­ga upp ett nytt liv på en an­nan plats i värl­den.

2 Det är in­te en frå­ga om tro. Jag har fort­fa­ran­de ett hopp. Po­lis­ut­red­ning­en är ju in­te ned­lagd, jag hy­ser ett hopp.

BIR­GIT­TA DAHL

78 år, fö­re det­ta tal­man (s).

1 Det vet jag in­te. Allt­så, det är ju så att han ha­de fi­en­der ­in­ter­na­tio­nellt på fle­ra håll. Det kan ock­så ha va­rit en vett­lös gal­ning.

2 Ja, det tror jag att det kan hän­da. Jag är in­te sä­ker på att sker. Det kan va­ra nå­gon män­ni­ska som på sin döds­bädd bör­jar ta­la.

LE­NA HJELM-WAL­LÉN

73 år, ti­di­ga­re vice stats­mi­nis­ter (s).

1 Det kan jag in­te sva­ra på. Det är fort­fa­ran­de oklart. Det är klart att jag trod­de i bör­jan på Chris­ter Pet­ters­son. Li­ta­de på Lis­bet Pal­mes vitt­nes­mål. Men nu blev han ju frikänd.

2 Jag är rätt pes­si­mis­tisk om­kring det. Jag hop­pas för-

stås, det är svårt att med nå­gon stor re­a­lism tro det.

JÖRN DON­NER

82 år, fin­ländsk för­fat­ta­re, jour­na­list, po­li­ti­ker.

1 Jag tror att det var den man­nen som Lis­bet Pal­me sa att hon kän­de igen. Hon har ju av­gett vitt­nes­mål om det­ta. Jag har ing­en an­led­ning att be­tviv­la det.

2 Nej. Det är för sent. Jag tyc­ker det är onö­digt att grä­va i den här sa­ken po­li­siärt. Man vill imi­te­ra po­lis­ut­red­ning­en om Ken­ne­dy-mor­det som på­går än idag.

STAF­FAN HEI­MER­SON

80 år, ko­lum­nist för Af­ton­bla­det.

1 Chris­ter Pet­ters­son. Lis­bet Pal­me såg ho­nom på nå­gon me­ters av­stånd. Chris­ter ­Pet­ters­son skild­ra­des som en män­ni­ska som lun­ka­de i väg ­vil­ket stäm­de med vittnesiakttagelser. He­la hans per­son­lig- het och brotts­re­gis­ter ta­lar för ho­nom. Än vik­ti­ga­re: Al­la spe­ku­la­tio­ner att det skul­le va­ra Mos­sad, syd­af­ri­kans­ka sä­ker­hets­tjäns­ten, CIA, byg­ger på en eli­tis­tisk öns­kan att upp­vär­de­ra då­det till en po­li­tisk hand­ling. Det var det in­te.

2 Sva­ret är nej, Chris­ter ­Pet­ters­son är död och kan in­te läng­re er­kän­na. Det har gått så lång tid att ing­et okänt vitt­ne kan dy­ka upp och ing­en kom­mer på sin döds­bädd ­er­kän­na då­det.

PER WÄST­BERG

82 år, för­fat­ta­re och ti­di­ga­re chefre­dak­tör på Da­gens Ny­he­ter.

1 Jag har ing­en be­stämd åsikt där. Jag har ju va­rit i för­hör hos Sä­po om Syd­af­ri­ka-spå­ret. Jag är långt ifrån sä­ker på att det är Chris­ter Pet­ters­son, så myc­ket kan jag sä­ga. Syd­af­ri­ka-spå­ret är in­te helt omöj­ligt. Det som ta­lar emot Syd­af­ri­ka är att när den här ty­pen av mord ord­nas av en stat då kom­mer det all­tid fram nå­gon som vet, nå­gon som be­kän­ner och vill ha be­lö­ning. Me­dan mör­da­ren själv lik­vi­de­ras av si­na upp­drags­gi­va­re.

2 Jag tviv­lar på det. Jag tror in­te att det kla­ras upp så att vi får en tro­vär­dig lösning, det har gått så oer­hört lång tid.

SIG­VARD MARJASIN

86 år, ti­di­ga­re lands­höv­ding i Öre­bro.

1 Jag vil­le in­te ut­ta­la mig om det. Det finns de som har va­rit åta­la­de, döm­da och frikän­da. El­ler rät­ta­re sagt den som va­rit åta­lad, det är ju ba­ra en. Jag har in­te mer kun­skap än nå­gon an­nan.

2 Det är en kne­pig frå­ga. För­hopp­nings­vis, men jag ska ju tro ock­så. För­hopp­nings­vis, det är ett trau­ma av sam­ma typ som Ken­ne­dy­mor­det. Även om vap­net kom­mer fram så sä­ger ju in­te det vem som har gjort det.

STEN FLY­GA­RE

61 år, för­fat­ta­re till boken ”Olof Pal­me och Syd­af­ri­ka”.

1 Jag ser det mer ”vem som bär an­sva­ret”. Där ser jag PW Bot­ha, Syd­af­ri­kas då­va­ran­de pre­si­dent. Den som höll i re­vol-

vern var en­ligt mig Eugene de Kock.

2 Ja. Det mås­te man ju tro. Nå­gon gång kom­mer det att kla­ras upp. Å and­ra si­dan an­ser jag re­dan att det är upp­kla­rat. Syd­af­ri­ka-spå­ret är ex­tremt starkt.

RO­BERT GUSTAFS­SON

51 år, skå­de­spe­la­re, var på bi­o­gra­fen Grand på mord­kväl­len.

1 Jag tyc­ker in­te att det är in­tres­sant vem som höll i vap­net, frå­gan är vem som be­ställ­de job­bet. Det är solklart att det finns en or­ga­ni­sa­tion bakom, med allt som hän­de och allt hat som fanns mot Pal­me. Jag såg wal­ke­tal­kie-män och det sa jag till po­li­sen, men det kom ald­rig med i pro­to­kol­let.

2 Nej, in­te så länge po­li­sen ut­re­der det. Där­för att po­li­sen själv på ett el­ler an­nat sätt är in­blan­dad och stör­re kraf­ter är in­blan­da­de, det är är min te­o­ri.

HÅKAN WIN­BERG

84 år, ju­rist, le­da­mot i den gransk­nings­kom­mis­sion som 19961999 grans­ka­de po­lis­ar­be­tet kring Pal­me­mor­det.

1 Jag vet in­te och jag kan in­te tro nå­got hel­ler då de ald­rig har hit­tat nå­gon. Al­la som har prö­vats har ju för­kas­tats.

2 Det finns myc­ket små möj­lig­he­ter att det blir upp­kla­rat, det skul­le för­vå­na mig väl­digt då det gått så lång tid.

KJELL SUND­VALL

52 år, re­gis­sör, gjor­de ”Sista kon­trak­tet”.

1 Vet in­te. Men jag tror in­te det var Chris­ter Pet­ters­son, det

är så myc­ket som ta­lar emot det. Jag tror in­te att en ha­tad stats­man mör­das på ga­tan av en miss­bru­ka­re av en slump.

2 Nej. Det skul­le ha va­rit löst in­om det förs­ta halv­å­ret, nu har det gått för lång tid. Ty­värr.

KRISTI­NA LIND­STRÖM

58 år, jour­na­list och fil­ma­re, gjor­de do­ku­men­tä­ren Pal­me.

1 Jag vet in­te och jag vill in­te spe­ku­le­ra. Men det är up­pen­bart att det hat som vän­des emot ho­nom är det som bi­drog till att han blev mördad.

2 Jag hop­pas det, det är väl­digt vik­tigt. Jag hop­pas det in­ner­ligt, de skul­le va­ra bra för oss al­la.

PERTTI POUTIAINEN

59 år, lä­ra­re och för­fat­ta­re av ”In­u­ti la­by­rin­ten”.

1 Jag tror in­te att det var ­Pet­ters­son, det finns ing­en vet­tig be­vis­ning mot ho­nom, ba­ra ett svagt ut­pe­kan­de av ­Lis­bet Pal­me. Och om man tit­tar på vil­ket sätt mor­det är ut­fört så ver­kar mör­da­ren va­ra en myc­ket me­ra pro­fes­sio­nell och skick­lig per­son än Chris­ter Pet­ters­son som en­ligt vad man vet in­te ha­de nå­gon va­na att han­te­ra skjut­va­pen. Det är rent non­sens att Pal­me­mor­det skul­le va­ra po­li­siärt löst. Ing­et av de spår man ut­rett har haft nå­gon grund. Och and­ra spår, som even­tu­ell in­bland­ning från per­so­ner in­om po­lis och mi­li­tär har ut­retts då­ligt el­ler in­te alls.

2 Nej, jag tror in­te det ty­värr. Jag ha­de för­hopp­ning­ar ti­di- ga­re när mor­det skul­le pre­skri­be­ras. Då fanns det en li­ten möj­lig­het att nå­gon skul­le ha kun­nat pra­ta när de in­te läng­re skul­le ha bli­vit straf­fa­de. Men dem tys­ta­de man när man på­pass­ligt be­slu­ta­de att ta bort pre­skrip­tions­ti­den för mord. Jag tror in­te att det var en till­fäl­lig­het.

MAUD NYCAN­DER

55 år, fil­ma­re, gjor­de do­ku­men­tä­ren ”Pal­me”

1

Jag vill in­te spe­ku­le­ra i det. När vi gjor­de fil­men be­stäm­de vi oss för att in­te spe­ku­le­ra kring mor­det, fil­men skul­le hand­la om Pal­mes liv och det han gjor­de. Så fort man går in ge­nom den dör­ren är det så lätt att hans liv blek­nar. Mor­det har kom­mit att överskug­ga hans gär­ning, det var ett så­dant trau­ma för Sve­ri­ge. Många som är unga i dag vet ba­ra att han blev mördad, vi vil­le be­rät­ta om Pal­me och den ti­den.

2 Jag vill in­te spe­ku­le­ra i det hel­ler. Men hop­pas na­tur­ligt­vis det som al­la and­ra, jag tror att det är en för­hopp­ning som jag de­lar med de fles­ta som är upp­väx­ta med Pal­me­mor­det.

ERIK ÅSARD

68 år, pro­fes­sor i nor­da­me­ri­kastu­di­er, ex­pert på kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er

1

Det vet ing­en sä­kert, men myc­ket ta­lar för att det var Chris­ter Pet­ters­son, som fäll­des i tings­rät­ten för mor­det. Han är den en­de per­son som det finns nå­gorlun­da kon­kre­ta in­di­ci­er och vitt­nes­be­vis mot, även om mord­vap­net sak­nas. Al­la and­ra för­slag och te­o­ri­er byg­ger på lö­sa spe­ku­la­tio­ner. 2 För­mod­li­gen in­te, om man in­te hit­tar mord­vap­net el­ler and­ra be­vis som kan kas­ta ljus över gå­tan.

CHRIS­TER ISAKS­SON

64 år, för­fat­ta­re och po­li­tisk ­jour­na­list.

1 Chris­ter Pet­ters­son. Jag har läst utred­ning­en och allt ty­der på det. Jag kan in­te se att nå­got an­nat spår var tyd­li­ga­re än det. Det kan va­ra så att det finns en ”en­kel” lösning, bakom de fles­ta mord finns ing­en kon­spi­ra­tion. Så myc­ket ta­lar en­ligt utred­ning­en för att det var Pet­ters­son att jag in­te kan se nå­got an­nat mo­tiv som skul­le va­ra star­ka­re.

2 Nej, in­te så som om­stän­dig­he­ter­na är med Chris­ter Pet­ters­sons bort­gång. Vi får le­va med att Pal­me­mor­det är olöst, det är tra­giskt.

STIG-BJÖRN LJUNG­GREN

58 år, stats­ve­ta­re och proffs­tyc­ka­re, ex­pert på svensk po­li­tik.

1

Chris­ter Pet­ters­son. Det fanns vitt­nen som pe­ka­de ut ho­nom. Han är ju­ri­diskt fri­ad men po­li­siärt är mor­det upp­kla­rat.

2 Kom­mer in­te att kla­ras upp i den me­ning att al­la är en­se om att det var han. Läng­tan ­ef­ter en kon­spi­ra­tion är så stark – ”en så­dan stor man kan in­te fal­la för ett fyl­lo från Ro­te­bro”. Även när man hit­tar en ”bra”mör­da­re upp­står kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er.

OLOF RU­IN

88 år, pro­fes­sor eme­ri­tus i stats­ve­ten­skap och Olof Pal­mes vän.

1 Själv­fal­let har jag som stats­ve­ta­re ing­en upp­fatt­ning om det­ta. Det är ett pro­blem där det finns så många tolk­ning­ar och ett om­rå­de som jag in­te be­härs­kar.

2 Jag har ing­en åsikt om det­ta. Det har gått lång tid, det är svå­rut­rett och egent­li­gen in­te så in­tres­sant läng­re. Jag tyc­ker att det är myc­ket vik­ti­ga­re att dis­ku­te­ra Olof Pal­mes liv och gär­ning.

KJELL ÖST­BERG

68 år, pro­fes­sor och för­fat­ta­re till ­Pal­me­bi­o­gra­fi.

1 Det kan ing­en ve­ta och det be­ror på att utred­ning­en är så oer­hört misskött. Ba­ra mör­da­ren själv kan ve­ta det. Många svens­kar har en fa­vo­rit­te­o­ri, men det sä­ger of­ta me­ra om dem som spe­ku­le­rar än om själ­va mor­det.

2 Det är in­te för­sent än. Det på­går ett ar­be­te, tar man det se­ri­öst är jag över­ty­gad om att sva­ret re­dan finns nå­gon­stans i den mas­si­va utred­ning­en. Det be­hövs li­te tur och skick­lig­het och vil­ja.

BENGT GUSTAFS­SON

82 år, ti­di­ga­re ÖB.

1 En­ligt min upp­fatt­ning är det Chris­ter Pet­ters­son. Hans Hed­berg be­rät­tar i sin bok ”Off­ret och gär­nings­man­nen” om hur Chris­ter Pet­ters­son blev

vräkt från sin bo­stad och över­kla­ga­de upp till re­ge­ring­en. Han skyll­de vräk­ning­en på Pal­me och ha­de ett per­son­ligt mo­tiv som är star­ka­re än de gam­la re­so­ne­mang­en om att kri­mi­nel­la kret­sar skul­le va­ra in­blan­da­de. Lis­bet Pal­me har ju ock­så pe­kat ut Pet­ters­son.

2 Hit­tar de vap­net och kan bin­da det till Chris­ter Pet­ters­son, då kan de lö­sa det. Det är de tek­nis­ka be­vi­set som sak­nas.

GUN-BRITT MÅRTENSSON

69 år, ti­di­ga­re kom­mu­nal­råd, le­da­mot i den gransk­nings­kom­mis­sion som 1996–1999 grans­ka­de po­lis­ar­be­tet kring Pal­me­mor­det. 1 Från bör­jan när vi bör­ja­de ­ar­be­tet i gransk­nings­kom­mis­sio­nen kän­des allt gans­ka öp­pet, men mot slu­tet av kom­mis­sions­ar­be­tet var jag nå­gorlun­da över­ty­gad om att Chris­ter ­Pet­ters­son var den skyl­di­ge. På se­na­re år har jag bör­jat tviv­la allt me­ra på det, med al­la nya upp­gif­ter som kom­mit fram.

2 Ty­värr tror jag in­te det, men skul­le öns­ka det så väl­digt myc­ket. Pal­me­mor­det är ett sår som kli­ar på sam­hälls­krop­pen. Nu har det gått så lång tid, krävs att nå­gon kli­ver fram och be­rät­tar.

SVEN-ERIK AL­HEM

73 år, ti­di­ga­re över­å­kla­ga­re. 1 Vet ej. Och jag skul­le ald­rig sä­ga nå­got me­ra om jag in­te ha­de be­lägg för det. 2 Nej. Det gjor­des många tab­bar in­led­nings­vis, då­li­ga av­spärr­ning­ar, då­ligt po­lis­ar­be­te, en­si­di­ga ut­red­ning­ar. Men jag skul­le na­tur­ligt­vis hop­pa jäm­fo­ta av lyc­ka om det trots allt kla­ra­des upp!

JAN GUIL­LOU

71år , jour­na­list och för­fat­ta­re. 1 Chris­ter Pet­ters­son. Det finns ing­en som helst be­vis­ning mot nå­gon an­nan per­son el­ler or­ga­ni­sa­tion. Han var en väl­digt oönskad mör­da­re, många ha­de hell­re sett en sti­li­ga­re per­son och en kon­spi­ra­tion bakom det he­la.

2 Nej, ef­tersom Chris­ter Pet­ters­son är död. Mor­det har in­te kla­rats upp för att även om det in­te så står så i la­gen så krävs det hår­da­re be­vis­ning om off­ret är stats­mi­nis­ter.

ULF ÅS­GÅRD

67 år, psy­ki­a­ter som job­ba­de med att ska­pa en gär­nings­man­na­pro­fil i Pal­meut­red­ning­en.

1 Jag har ett namn som jag in­te kan näm­na högt men jag är över­ty­gad om att det var han. Det fanns en rad be­svä­ran­de om­stän­dig­he­ter och han stäm­de väl in på den profil av mör­da­ren som jag och Jan Ols­son tog fram. Den per­so­nen dök ti­digt upp i utred­ning­en men av­led se­na­re så det kun­de ald­rig kla­ras upp.

2 Nej, in­te om det är som jag tror. Skul­le det va­ra nå­gon an­nan finns gi­vet­vis en chans men den är li­ten.

LARS BORG­NÄS

68 år, jour­na­list, för­fat­ta­re som skri­vit böc­ker­na ”En is­kall vind drog ge­nom Sve­ri­ge” samt ”­Na­tio­nens in­tres­se” om Pal­me­mor­det. 1 Allt ta­lar för att mör­da­ren var en mi­li­tär, po­lis el­ler an­nan spe­ci­al­ut­bil­dad per­son som viss­te vad han gjor­de. Han var en ky­lig, med­ve­ten per­son och en skick­lig skytt och så­väl mord­plats som flykt­väg var väl valda. Även om han ut­för­de det en­sam kan det ha fun­nits star­ka kraf­ter bakom. Mo­ti­vet var att Pal­me ha­de så star­ka kon­tak­ter med Sov­jet att han sågs som en lands­för­rä­da­re. Det gav ho­nom star­ka fi­en­der i Sve­ri­ge och Väst­värl­den.

2 Jag är op­ti­mis­tisk. Jag tror att det finns mer in­for­ma­tion som går att an­vän­da i utred­ning­en. Dä­re­mot är det in­te helt av­gö­ran­de att man lö­ser det rätts­ligt i en dom­stol ut­an mer att svens­ka fol­ket får ve­ta vad som hän­de och var­för. I en de­mo­kra­ti kan man in­te lå­ta ett mord på den högs­te po­li­tis­ke le­da­ren för­bli olöst.

TOM­MY LIND­STRÖM 70 år, ti­di­ga­re chef för Rik­skri­mi­nal­po­li­sen, job­bar idag med ju­ri­disk råd­giv­ning. 1 Det finns två al­ter­na­tiv. Den en­sam­ma gal­ning­en som haft ett per­son­ligt mo­tiv i den me­ning­en att Pal­me sågs som en sym­bol för det svens­ka sam­häl­let och där Chris­ter Pet­ters­son stäm­mer väl in. Han ha­ta­de Sve­ri­ge ef­tersom myn­dig­he­ter­na jäkla­des med hans kom­pis, Lars Ting­ström, och han vil­le häm­nas ho­nom. Al­ter­na­ti­vet är en grupp med go­da skyt­te­kun­ska­per och ett rent po­li­tiskt mo­tiv och där har jag fast­nat för Syd­af­ri­ka­spå­ret. Per­so­ner ur den syd­af­ri­kans­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten var i Sve­ri­ge vec­kan fö­re mor­det och de ha­de ett kon­tor i Bonn.

2 Det är jag tvek­sam till. ­Skul­le man hit­ta ett va­pen som pas­sar in på ku­lor­na ska det ock­så kny­tas till gär­nings­man­nen och mordplatsen. Det är in­te så san­no­likt och jag tyc­ker att man kan läg­ga ner Pal­me­grup­pen.

SVEN ANÉR

94 år, jour­na­list och för­fat­ta­re som un­der fle­ra år gav ut ny­hets­bre­vet ”Pal­me­nytt”. I mars kom­mer hans bok: ”Sta­ten tog Olofs liv”. 1 Det var en man som var ­po­lis vid ti­den för Pal­me­mor­det. Jag vet att det är så och var­för har jag skri­vit om i fle­ra böc­ker. Det finns hand­ling­ar, vitt­nen och an­nat som styr­ker min upp­fatt­ning. Ef­tersom han är in­ne i den stat­li­ga bubb­lan som tog li­vet av Olof Pal­me är mi­na ­på­stå­en­den in­te po­pu­lä­ra men om jag är fel ute bor­de jag ha ­bli­vit mot­sagd och an­mäld för grovt för­tal. Det har ald­rig hänt.

2 Det är upp­kla­rat. Po­li­sen har ty­värr va­rit en­ga­ge­rad på fel si­da ef­tersom det var en in­hyrd po­lis som sköt Pal­me.

CLAES BORG­STRÖM

70 år, ad­vo­kat och för­fat­ta­re till ­boken ”Rät­te­gång­en” om Pal­me­mor­det 1 Chris­ter Pet­ters­son. Ti­di­ga­re var jag skep­tisk men idag är san­no­lik­he­ten stör­re att det är han än nå­gon an­nan. Det har in­te kom­mit ut nå­got nytt un­der al­la år och in­te läckt ut nå­got kon­kret som änd­rat den bil­den.

2 Nej. Att det skul­le kom­ma fram om­stän­dig­he­ter el­ler nå­gon slags bin­dan­de be­vis­ning som vi­sar hur det gick till, det tror jag in­te på. Lä­get är egent­li­gen li­ka­dant idag som det var all­de­les ef­ter mor­det.

THURE NÄSSÉN

80 år, ti­di­ga­re kri­mi­nal­in­spek­tör som ut­red­de Pal­me­mor­det

1 Jag ploc­ka­de fram den skyl­di­ge, Chris­ter Pet­ters­son, och fru Pal­me sa vem det var så då får man li­ta på hen­nes upp­gif­ter. Na­tur­ligt­vis får man ­ac­cep­te­ra rät­tens be­slut men jag tror in­te att man ska un­derskat­ta el­ler bort­för­kla­ra ho­nom som en­bart miss­bru­ka­re och att han där­för in­te skul­le ha kla­rat av mor­det.

2 Ja, kanske kan man få fram vem som är gär­nings­man men jag tror in­te att det finns nå­gon att fäl­la. Det som skul­le be­hö­vas för att lö­sa mor­det är ett va­pen som med sä­ker­het kan bin­das till gär­nings­man­nen.

INGE­MAR KRUSELL

81 år, fö­re det­ta bi­trä­dan­de spa­nings­chef i Pal­me­grup­pen. Skrev boken ”Pal­me­mor­dets nak­na ­fak­ta”.

1 Chris­ter Pet­ter­son. Jag har svårt att tän­ka in nå­gon an­nan i hans stäl­le. Det har spe­ku­le­rats myc­ket men en­ligt min upp­fatt­ning är det den en­sam­me gär­nings­man­nens dåd och Chris­ter Pet­ters­son är den en­de som iden­ti­fi­e­rats ut­an­för Grand och på mordplatsen. Jag tror att mo­ti­vet var att han följ­de upp det bomb­man­nen, Lars Ting­ström, ha­de pla­ne­rat.

2 Nej. Hur skul­le det gå till? Även om nå­gon an­nan gär­nings­man skul­le er­kän­na mås­te han bin­das till vap­net.

SOL­VEIG RIBERDAHL

78 år, fö­re det­ta Pal­me­å­kla­ga­re och riks­å­kla­ga­re.

1 Det fanns ju myc­ket som pe­ka­de mot Chris­ter Pet­ters­son men han frikän­des och där­med vå­gar jag in­te ha nå­gon de­fi­ni­tiv upp­fatt­ning.

2 Nej, in­te så att nå­gon blir fälld. Men det kanske än­då kan kom­ma fram nå­got som starkt ta­lar för att en viss per­son be­gått mor­det. Jag tror att det ha­de be­tytt mer om det kla­rats upp ti­di­ga­re än vad det gör idag. Myc­ket ha­de kun­nat gö­ras an­norlun­da men det man mis­sar i bör­jan av en ut­red­ning får man dras med och det blev på­tag­ligt här.

LE­NA AN­DERS­SON

45 år, för­fat­ta­re med ett starkt ­in­tres­se för Pal­me­mor­det.

1

Jag har ing­et namn men jag tror att mor­det är po­li­tiskt. Det är nå­got väl­digt ra­tio­nellt och ky­ligt över hur det ut­för­des. Man ha­de en bra flykt­väg men val­de än­då att gå nä­ra och skju­ta ho­nom i ryg­gen ef­tersom man vil­le va­ra helt sä­ker på att lyc­kas. För mig ty­der det på att en grupp lig­ger bakom mor­det, el­ler till och med en stat, ex­em­pel­vis Syd­af­ri­ka.

2 Nej, in­te i den me­ning­en att vi får ve­ta vem som sköt och var­för på ett sätt som gör att vi tän­ker att det är sant. Det har kom­mit fram ota­li­ga upp­gif­ter och nå­gon­stans finns san­ning­en. Ty­värr tror jag in­te att den kom­mer fram ef­tersom Lis­bet Pal­mes ut­pe­kan­de lå­ser all­ting men det in­tres­san­ta är de ti­di­ga vitt­nesupp­gif­ter­na som in­te alls stäm­mer med dem som se­na­re kom fram i utred­ning­en. Ett sätt att kla­ra upp mor­det vo­re om nå­gon på sin döds­bädd skrev nå­got el­ler kom med upp­gif­ter som ba­ra mör­da­ren kan kän­na till.

PEL­LE SVENS­SON

72 år, ad­vo­kat och för­fat­ta­re som skri­vit ”San­ning­en om mor­det på Olof Pal­me”. Var fle­ra gång­er om­bud för Lars Ting­ström, den så kal­la­de ”bomb­man­nen”.

1 Chris­ter Pet­ters­son gjor­de det som en hämnd på rätts­sy­ste­met på upp­drag av bomb­man­nen, Lars Ting­ström som ha­de både kung­en och Pal­me på sin döds­lis­ta. Jag var där när Ting­ström in­för Svea Hov­rätt sa att han skul­le ta en blo­dig hämnd på rätts­sy­ste­met och gå till svensk kri­mi­nal­histo­ria. Själv blev han in­låst och kun­de in­te gö­ra det men det kun­de hans vän Chris­ter Pet­ters­son.

2 Nej, det är utels­u­tet. Allt gick i gra­ven när Pet­ter­son dog.

KLAS EKLUND

63 år, ti­di­ga­re chefse­ko­nom på SEB och un­der 80-ta­let råd­gi­va­re i Pal­mes re­ge­ring. Skrev en bi­o­gra­fi om Olof Pal­me.

1 Jag tror att det var Chris­ter Pet­ters­son men jag har ing­en som helst in­syn i el­ler kun­skap om utred­ning­en.

2 Nej, ty­värr tror jag in­te det även om jag hop­pas. Det oupp­kla­ra­de mor­det är en var­böld i Sve­ri­ge och ger upp­hov till väl­digt myc­ket kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er.

THA­GE G PE­TER­SON

82 år, ti­di­ga­re mi­nis­ter och tal­man. Nä­ra vän med Pal­me.

1 Den frå­gan sva­rar jag in­te på. Jag får stän­digt frå­gan men sva­rar all­tid på sam­ma sätt. Som ju­sti­ti­e­mi­nis­ter har jag även haft frå­gan på mitt bord och vill in­te med­ver­ka till spe­ku­la­tio­ner.

2 Ja, det hop­pas jag verk­li­gen. Det är en var­böld hos svens­ka fol­ket att det in­te kla­rats upp trots att man lagt ner så myc­ket ut­red­nings­re­sur­ser. Det skul­le va­ra bra både för fol­ket och för mig, jag var myc­ket nä­ra vän med Olof och tän­ker på ho­nom dag­li­gen. Han ha­de för­må­gan att tro på att vi kan åstad­kom­ma ett bätt­re sam­häl­le och när jag är ute och pra­tar om ho­nom så rin­ner tå­rar­na fort­fa­ran­de på många kin­der.

LEIF SIL­BER­SKY

76 år, ad­vo­kat och för­fat­ta­re.

1

Chris­ter Pet­ter­son. Be­vis­ning­en är gans­ka över­ty­gan­de och det tyck­te ju­ris­ter­na i tings­rät­ten ock­så. Mo­ti­vet är hans re­la­tion till Ting­ström som ha­ta­de Pal­me. Han lär ju ock­så ha er­känt för vän­ner.

2 Nej, ef­tersom Pet­ters­son av­li­dit.

KJELL-OLOF FELDT

84 år, för­fat­ta­re och ti­di­ga­re ­mi­nis­ter i Pal­mes re­ge­ring.

1 Så­da­na frå­gar sva­rar jag in­te på. Det har spe­ku­le­rats i

det oänd­li­ga och det är ing­et jag vill bi­dra till.

2 Nej, det är svårt att tro vid det här la­get i den me­ning­en att det ska gå att lag­fö­ra nå­gon per­son.

GUN­NAR WALL

64 år, jour­na­list och för­fat­ta­re som skrev tre böc­ker om Pal­me­mor­det: ”Mörk­lägg­ning – Stats­mak­ten och Pal­me,”mord­gå­tan Olof Pal­me” och ”Kon­spi­ra­tion Olof Pal­me”.

1 Jag kan in­te namn­ge nå­gon men myc­ket pe­kar på att det var ett Pal­me­fi­ent­ligt nät­verk med trå­dar in­om stats­mak­ten som an­såg att Pal­me var en sä­ker­hets­risk.

2 Ja, det tror jag. Det finns gans­ka myc­ket folk som har bi­tar av san­ning­en som kan va­ra mer vil­li­ga att be­rät­ta nu än ti­di­ga­re.

ANN-MA­RIE ÅS­HE­DEN

68 år, jour­na­list och för­fat­ta­re till boken ”För­ban­nel­sen” som ­byg­ger på hem­li­ga in­ter­vju­er med spa­nings­le­da­re Hans Hol­mér, hans fa­milj och per­so­ner i Pal­meut­red­ning­en. 1 Jag vet in­te. Men jag tror ­in­te att det var Chris­ter Pet­ter­son. Hol­mér vil­le ut­re­da nå­got som en grupp Pkk:are ha­de dra­git på sig. På grund av ­kon­flik­ten med åkla­gar­na fick han ty­värr in­te ut­re­da det ­spå­ret i bot­ten. Ha­de han fått det­, ­skul­le vi kanske ha ve­tat mer i dag. Jag me­nar att skul­den för det­ta vi­lar både på Hol­mér och åkla­gar­na. De blev ald­rig nå­got team.

2 Man kan ju all­tid hop­pas. Hans Wrang­hult som var chef för kri­mi­nalav­del­ning­en vid Stock­holmspo­li­sen och Hol­mérs när­mas­te man i utred­ning­en har sagt att mör­da­ren san­no­likt finns nå­gon­stans i det gi­gan­tis­ka ut­red­nings­ma­te­ri­a­let. Så kan det va­ra. För att få upp det till ytan krävs ny in­for­ma­tion som kan ge gam­mal in­for­ma­tion en ny in­ne­börd. Det ring­de en kvin­na till mig när min bok ”För­ban­nel­sen” ha­de kom­mit ut och sa på bru­ten svens­ka att hon ha­de in­for­ma­tion. Hon vil­le in­te be­rät­ta på te­le­fon ut­an sa att jag mås­te kom­ma till hen­ne. Jag sa åt hen­ne att gå till po­li­sen men det vil­le hon in­te. Jag ha­de läm­nat histo­ri­en om Pal­meut­red­ning­en bakom mig och träf­fa­de hen­ne ald­rig. Ibland ång­rar jag det. Tänk om hon verk­li­gen viss­te nå­got.

LENNART GUSTAFS­SON

64 år, kri­mi­ni­nal­in­spek­tör, har ­sut­tit i Pal­me­grup­pen se­dan 1986.

1 Jag har job­bat med det här i 30 år och jag har ald­rig gjort nå­gon hem­lig­het av att jag in­te tror att det var Chris­ter Pet­ters­son. Men jag vill in­te spe­ku­le­ra kring vem gär­nings­man­nen kan va­ra.

2 Jag är op­ti­mist. Trots att det har gått 30 år kan det fin­nas in­tres­san­ta upp­gif­ter i den­na värl­dens störs­ta mordut­red­ning. Min för­hopp­ning är att vi nå­gon gång ska få ett svar.

ULF BJER­ELD

58 år, pro­fes­sor i stats­ve­ten­skap och ord­fö­ran­de för So­ci­al­de­mo­kra­ter för tro och so­li­da­ri­tet.

1

Jag vet in­te, som al­la and­ra. Pal­me­mor­det är ett oläkt sår i svensk histo­ria. Jag vill in­te gis­sa hel­ler.

2 Jag öns­kar väl­digt starkt att det ska kla­ras upp, men jag tror in­te det. Att det skul­le kom­ma så star­ka be­vis ef­ter så lång tid så att det gick att lö­sa, jag har svårt att tro det.

JAN OLS­SON

79 år, ti­di­ga­re chef för rikskri­mi­na­lens gär­nings­man­na­pro­fil­grupp.

1 Jag tror ingen­ting, jag har ing­en hy­po­tes på det sät­tet. Den lig­ger väl­digt långt ut­an­för hur man tän­ker i min ti­di­ga­re yrkesroll.

2 Jag är klart pes­si­mis­tisk, men när det gäl­ler många brott så kan det bli en över­ras­kan­de upp­lös­ning. Man ska ha kvar hop­pet, det mest osan­no­li­ka kan in­träf­fa.

MÅR­TEN PAL­ME

54 år, pro­fes­sor i na­tio­na­le­ko­no­mi vid Stock­holms uni­ver­si­tet, son till Olof Pal­me. 1

Chris­ter Pet­ters­son. 2

Nej, jag vet in­te rik­tigt hur det skul­le gå till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.