MORDBITEN

Möt tre som off­ra­de äk­ten­skap, all sin tid och peng­ar för att hit­ta san­ning­en

Olof Palme - - Privatspaning - Jon Hans­son

Pri­vatspa­nar­pro­fil: Äld­re man. Gil­lar kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er.

Har vis­sa rätts­ha­ve­ris­tis­ka ten­den­ser. Och gott om tid. Ett själv­mord re­gis­se­rat av rys­ke fil­ma­ren An­drej Tar­kov­skij?

Mår­ten Pal­me som skju­ter sin egen far?

El­ler Chris­ter Pet­ters­son – på upp­drag av is­ra­e­lis­ka sä­ker­hetsstjäns­ten?

I från­va­ron av kon­kre­ta re­sul­tat från po­li­sens mordut­red­ning fro­das pri­vatspa­nar­na. De de­bat­te­rar på nä­tet, skri­ver böc­ker och ro­tar i ar­kiv.

Kom­plot­ter och mörk­lägg­ning, ing­en te­o­ri är för fan­tas­tisk och det har gett pri­vatspa­nar­na då­ligt ryk­te. En av de rik­tigt se­ri­ö­sa av­bö­jer be­stämt in­ter­vju när vi be­rät­tar om äm­net.

För det finns de som med stort pa­tos läg­ger ner ett gi­gan­tiskt jobb på sin al­ter­na­ti­va mordut­red­ning.

– Jag tyc­ker nog fan att man ska skil­ja på det jag gör och pri­vatspa­nan­de. Många har te­o­ri­er, jag gör ett pro­fes­sio­nellt jour­na­lis­tiskt jobb, sä­ger An­ders Leopold som följt mor­det i 30 år.

Nes­torn Sven Anér har ock­så va­rit med se­dan 1986.

– Jag har ju en god bak­grund som re­por­ter på Da­gens Ny­he­ter och som tur var en spa­rad slant – för böc­ker­na går nätt och jämt runt – så jag har kun­nat hål­la igång en fri­ståen­de ut­red­ning.

Så nej, Pal­me­spa­ning ge­ne­re­rar inga ri­ke­do­mar.

– Jag har va­rit to­talt upp­slu­kad av mor­det de se­nas­te fy­ra åren. Min fru har ho­tat med se­pa­ra­tion fle­ra gång­er och jag blev helt black, fick knappt ihop till hy­ran, sä­ger Sten Fly­ga­re.

Nå­gon stör­re tack­sam­het från po­lis­vä­sen­det är hel­ler in­te att vän­ta.

– Förs­ta gång­en jag tip­sa­de utred­ning­en om den stir­ran­de man­nen på Ho­tell Lord Nel- son sa jag att han såg ut som en agent. Po­li­sen som sva­ra­de ba­ra skrat­ta­de, frå­ga­de om jag läs­te myc­ket Guil­lou­böc­ker och la på, sä­ger Fly­ga­re.

Sven Anér äg­nar en hel del tid åt att kor­re­spon­de­ra med po­li­sen men får ald­rig någ­ra svar. – Det är det värs­ta – även om jag tar fram nya upp­gif­ter väc­ker det ing­et upp­se­en­de. Ing­en sä­ger ens ”du har åt hel­ve­te fel, Sven Anér”. Jag har ju till och med pe­kat ut mör­da­ren med namn men det kom­mer ald­rig nå­gon de­men­ti. Vad be­ty­der det? Om vi var fler som gjor­de job­bet så skul­le det bli re­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.