Många för­de­lar

Ordning & Reda i hemmet - - Skräpets Psyko­lo­gi -

Ta en mi­nut el­ler två och fö­re­ställ dig al­la and­ra för­de­lar som du kom­mer få om du har ord­ning och re­da.

Stolt­het Bjud in gäs­ter i ditt hem ut­an att kän­na oro och njut av att va­ra värd.

Av­slapp­ning Lev en­ligt den­na enk­la ek­va­ti­on: in­gen ore­da = in­gen stress. Ju mer du sä­ger nej till shop­ping, des­to mer tid får du till att gö­ra vad du vill.

Häl­sa Att be­stäm­ma sig för att le­va ett mind­re kom­pli­ce­rat Iiv le­der of­ta till att man får mer peng­ar, mer le­dig tid och att man tar bätt­re hand om sig själv.

Bli ett fö­re­dö­me Du blir en fö­re­bild för dem om­kring dig, in­klu­si­ve de små bar­nen som du tror in­te för­står. Var en fö­re­bild och låt di­na barn lä­ra av dig.

Sä­ker­het Rör dig fritt i ditt hem med lät­ta­re till­gång till trap­por, kor­ri­do­rer och dör­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.