4 Enk­la re­gler för att kom­ma igång

Des­sa enk­la tips hjäl­per dig att kom­ma igång, men är ock­så vär­da att kom­ma ihåg i al­la var­dag­li­ga si­tua­ti­o­ner. Då blir det en myc­ket lät­ta­re och mind­re över­väl­di­gan­de upp­gift att hål­la rö­ran bor­ta.

Ordning & Reda i hemmet - - De första stegen -

1 Kom ihåg

Det är in­te me­ning­en att du spa­ra på sa­ker som in­te är me­nings­ful­la för dig, in­klu­si­ve sa­ker med mon­o­gram, gå­vor från di­na nä­ra och kä­ra (du äls­kar den du fått det av, men in­te pre­sen­ten), bröl­lops­gå­vor och ar­ve­gods som in­te är din stil. Om du fö­re­drar att gå på fest i stäl­let för att ord­na den finns det in­gen an­led­ning att ha gott om tall­ri­kar ”just in ca­se” el­ler för att du fick dem av go­da vän­ner.

2 Håll ho­ri­son­tel­la ytor re­na (in­klu­si­ve gol­vet)

Oav­sett om det är köks- el­ler mat­bor­det, disk­bän­ken el­ler tvätt­stäl­let i bad­rum­met, trap­pan el­ler kö­ket – ställ all­tid till­ba­ka sa­ker­na där de hör hem­ma när du har an­vänt dem, istäl­let för att lå­ta dem sam­las på hög.

3 Ha en lop­pislå­da stå­en­de

När an­dan fal­ler på finns lå­dan där och vad som helst kan läg­gas där i.

4 Lek med siff­ror

Att be­stäm­ma hur många upp­sätt­ning­ar du be­hö­ver av var­je sak kan va­ra en bra stra­te­gi att föl­ja när du bör­jar ren­sa. Om siff­ran är tre, till ex­em­pel, be­hål­ler du ba­ra tre bad­dräk­ter, tre läpp­stift, tre par sol­glas­ögon, tre par­fym­flas­kor, tre natt­klän­ning­ar och tre par van­tar.

Lop­pi s­boks Gi bort

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.