12 För­var­ings­lös­ning­ar för var­dags­rum­met

Ordning & Reda i hemmet - - Hallen -

Det finns fle­ra för­var­ings­lös­ning­ar för var och en av zo­ner­na i var­dags­rum­met och det finns nå­got för var­je smak och var­je in­red­ning. Des­sa hjälp­me­del ga­ran­te­rar att allt hålls or­ga­ni­se­rat och sam­lat. Vis­sa kan­ske till och med tjä­nar mer än ett syf­te. Här är någ­ra tips som kan hjäl­pa dig att väl­ja.

1

Soff­bord Ett soff­bord med lå­dor el­ler hyl­lor ge yt­ter­li­ga­re lag­ring och tillå­ter dig att hål­la re­le­van­ta böc­ker lät­till­gäng­li­ga och i ord­ning. Sats­bord är en an­nan idé: du kan du­ka upp kaf­fe för många gäs­ter, men bor­den tar in­te mer plats än ett si­do­bord när de in­te an­vänds.

2

Box­ar och lå­dor Box­ar (med lock), kis­tor, kof­fer­tar och fyr­kan­ti­ga lå­dor är per­fek­ta för att ha fil­tar el­ler säng­klä­der för över­natt­nings­gäs­ter i. De kan ock­så an­vän­das som små bord.

3

På­sar Ku­lor, små spel, pus­sel och kort­le­kar – att sor­te­ra och för­stå vil­ka som hör ihop är of­ta för­vir­ran­de för för­äl­drar­na. På­sar finns i en oänd­lig mängd oli­ka stor­le­kar och for­mer, plast­på­sar med blixt­lås, sko­på­sar med snö­ren och kläd­kas­sar är någ­ra ex­em­pel. På­sar­na är mju­ka, enk­la att vi­ka och kan va­ra väl­digt ro­bus­ta.

4

Skåp Sma­la mö­bler kan skju­tas in i hör­nen av var­dags­rum­met som ex­tra lag­rings­ut­rym­me. Gam­la gar­de­ro­ber och ar­kiv­skåp kan se snyg­ga ut.

5

Pie­de­sta­ler An­vänd dem för att gö­ra sa­ker som står längst bak i hyl­lan syn­li­ga.

6

Hyl­lor Du kan väl­ja mel­lan vägg­mon­te­ra­de hyl­lor el­ler kö­pa en av de många fri­stå­en­de hyl­lös­ning­ar­na som finns. Tänk på att van­li­ga hyl­lor van­ligt­vis är 25–30 cm dju­pa. När du ska ha för­va­rings­lå­dor i hyl­lor­na, mät och se till att du ba­ra kö­per så­da­na som pas­sar i hyl­lan.

7

Håll ord­ning i hyl­lor­na Kor­gar, lå­dor och box­ar lå­ter dig ut­nytt­ja hyll­plat­sen till ful­lo, du kan an­vän­da dem till att för­va­ra en mas­sa sa­ker som man in­te bru­kar ha i hyl­lor. Det finns många bra att väl­ja mel­lan.

8

Rull­vagn En rull­vagn är ett bra sätt att spa­ra ut­rym­me på och sär­skilt an­vänd­bart i var­dags­rum som an­vänds för många sa­ker. Stap­la sa­ker i hyl­lor­na när de in­te an­vänds. Rull­vag­nar är in­te ba­ra me­tall­grå, de finns i många fär­ger och ma­te­ri­al för att pas­sa just din in­red­nings­stil. De­ko­re­ra din egen el­ler köp en rull­vagn i bu­tik.

9

Tid­skrifts­­sam­la­re Oav­sett om de står på en hyl­la, ett bord el­ler på gol­vet bred­vid en stol, kan tid­skrifts­sam­la­re se till att an­teck­nings­block, lö­sa blad och tun­na böc­ker står or­dent­ligt.

10

Pär­mar Pär­mar med plast­fic­kor gör tid­ning­ar och tid­skrif­ter lät­till­gäng­li­ga och de spa­rar dess­ut­om ut­rym­me. An­vänd mönst­ra­de pär­mar om du vill ha en färg­klick i hyl­lan. Välj fic­kor med me­tall­ring­ar, så att de kan by­tas ut snabbt. Skriv på pärm­ryg­gen vad den in­ne­hål­ler.

11

Be­stick­ställ An­vänd be­stick­ställ på ett nytt sätt, till ex­em­pel att för­va­ra läs­glas­ögon, fjärr­kon­trol­ler, brev­pap­per och mo­bi­ler i. Stäl­let är lätt att ta med till sof­fan el­ler få­töl­jen och att stäl­la till­ba­ka i hyl­lan ef­teråt. Finns i många ma­te­ri­al och fär­ger.

12

Bok­stöd Bok­stöd är bå­de prak­tis­ka och de­ko­ra­ti­va. An­vänd dem för att hål­la isär sa­ker i hyl­lor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.